J-168-2005: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift 21. desember 2001 nr. 1597 om innkreving av gebyrer til statskassen for offentlige oppgaver i forbindelse med oppdretts- og havbeitevirksomhet.

Erstatter: J-136-2005

Erstattet av: J-19-2006

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.10.2005

Forskrift om endring av forskrift 21. desember 2001 nr. 1597 om innkreving av gebyrer til statskassen for offentlige oppgaver i forbindelse med oppdretts- og havbeitevirksomhet.

Innholdsfortegnelse:

  I Forskrift av 21. desember 2001 nr. 1597 om innkreving av gebyrer til statskassen for offentlige oppgaver i forbindelse med oppdretts- og havbeitevirksomhet gjøres følgende endringer:

  I

  § 2 nytt femte ledd skal lyde:

  Det skal ikke betales gebyr for søknad etter forskrift av 22. desember 2004 nr. 1785 om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften) § 42 a.

  II
  Denne forskrift trer i kraft 01.10.2005.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om innkreving av gebyrer til statskassen for offentlige oppgaver i forbindelse med oppdretts- og havbeitevirksomhet

  Fastsatt av Fiskeridepartementet21.desember 2001, med senere endringer sist endret 17. desember 2002 i medhold av lov av 14.juni 1985 nr.68 om oppdrett av fisk, skalldyr mv. § 14, og lov av 21.desember 2000 nr 118 om havbeite § 17. Endret 10 april 2002 nr. 346, 15. aug. 2002 nr. 899, 18 des. 2002 nr. 1686, 26. juni 2003 nr. 791, 14. des. 2004 nr. 1654, 24. juni 2005 nr. 685. Endret 1.okt. 2005.

  § 1 Virkeområde

  Denne forskrift gjelder for oppgaver som gjøres av offentlige myndigheter i henhold til lov av 14.juni 1985 nr.68 om oppdrett av fisk, skalldyr mv., og lov av 21.desember 2000 nr.118 om havbeite.

  § 2 Gebyr for søknader

  For behandling av søknad etter lovene nevnt i § 1, skal søker betale gebyr til statskassen på
  kr. 12 000.-

  For søknader som gjelder overføring av konsesjon til ny innehaver i allerede gitte konsesjoner, skal søker betale gebyr til statskassen på  kr. 8 000.-

  For søknad som gjelder retildeling av konsesjon i medhold av forskrift av 14.12.2004 om behandling av konsesjoner for oppdrett og havbeite ved konkurs § 6 skal det betales et gebyr på kroner 2.000,- per konsesjon med tilhørende lokaliteter.

  Ved behandling av søknader fra søkere nevnt som i § 6 fjerde ledd i forskrift 22.12..2004 om tildeling, endring og bortfall av konsesjoner for oppdrett av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret, skal søker betale gebyr til statskassen på kr. 3.000,-.

  Det skal ikke betales gebyr for søknad etter forskrift av 22. desember 2004 nr. 1785 om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften) § 42 a.

  § 3. Årsgebyr for tilsyn og kontroll

  For hver lokalitet til produksjon av matfisk, stamfisk eller matfisk til forsøks-, forsknings- og undervisningsformål skal konsesjonsinnehaver betale ett årlig gebyr på kr. 3.500,- for tilsyn og kontroll.

  Unntatt fra plikten til årlig gebyr er lokaliteter til matfisk, stamfisk eller matfisk til forsøks-, forsknings- og undervisningsformål i ferskvann og lokaliteter til manntallskonsesjoner.

  § 3 a.

  Gebyr for rapportering
  Konsesjonsinnehaver som på annen måte enn elektronisk sender rapportering i henhold til forskrift 22.12. 2004 om drift av akvakulturanlegg § 40, skal betale et gebyr på kr. 250,- per månedlig rapporteringsskjema. Med elektronisk menes her slik rapporteringsmåte som ikke krever manuell behandling av opplysningene etter innsending.

  § 4 Frafall

  Fiskeridirektøren kan frafalle gebyr etter §§ 2 og 3 når særlige grunner foreligger. Vedtak om å opprettholde kravet på gebyr kan ikke påklages.

  § 5 Innbetaling av gebyr

  Gebyr for søknader må være innbetalt til statskassen før søknad tas under behandling. Dokumentasjon for at gebyret er betalt, skal vedlegges søknaden. Søknader som det ikke er betalt gebyr for, ansees som ikke fullstendig og vil bli returnert.

  Årsgebyr for kontroll og tilsyn skal være innbetalt innen 1. november hvert år, og gjelde for hele angjeldende år.

  § 6 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2002.

  Fra forskriftens ikrafttredelse gjøres følgende endringer i andre forskrifter:

  Forskrift om innkreving av gebyr for behandling av søknader i forbindelse med oppdrettsvirksomhet fastsatt ved kgl.res. 5. august 1988 nr. 625 oppheves.