J-166-2015: (Utgått) Utøvelsesforskriften

Erstatter: J-140-2015

Erstattet av: J-175-2015

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.07.2015

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 24. juni 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 5, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 27, 36, 37, 39, 59 og 67, og lov 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99

  I

  I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fiske i sjøen (utøvelsesforskriften) gjøres det følgende endringer:

  Endret § 33 f annet ledd skal lyde:

  Ved fiske med reketrål med fartøy under 19,81 meter største lengde, og ved fiske med teiner etter kongekrabbe med fartøy under 21,35 meter største lengde, er det uten hinder av forbudet i første ledd tillatt å fiske innenfor fjordlinjene.

  II

  Forskriften trer i kraft 1. juli 2015.

  Forskriften lyder etter dette:

  TO/EW

  Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

  Vedlegg: