J-165-2020: (Utgått) Forskrift om tidsbegrenset fritak fra kravet til låssetting i fisket etter norsk vårgytende sild

Erstatter: J-178-2019

Erstattet av: J-194-2021

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.11.2020

Gyldig til: 31.03.2021

Forskrift om tidsbegrenset fritak fra kravet til låssetting i fisket etter norsk vårgytende sild

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av iskeridirektoratet 23. oktober 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98.

  § 1       Vilkår for tidsbegrenset fritak

  Uten hinder av kravet til låssetting i forskrift 22. desember 2004 nr 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 33l første ledd, kan fartøy under 15 meter største lengde i fisket etter norsk vårgytende sild overføre samfisket fangst direkte fra not til godkjent førings-/kjøperfartøy, så fremt fartøyene er påmeldt som samfiskelag og følgende vilkår er oppfylt:

  1. Samfiskelag som ønsker å benytte seg av adgangen må registrere seg hos Norges Sildesalgslag og melde fra til Norges Sildesalgslag før hvert enkelt notkast.
  2. Førings-/kjøperfartøyet må være tilstede eller i nærområdet når not kastes. 
  3. Fartøyene i samfiskelaget skal være utstyrt med typegodkjent automatisk identifikasjonssystem (AIS), eller posisjonsrapporteringsutstyr i henhold til forskrift 24. mars 2010 nr. 454 om krav til utstyr og installasjon av posisjonsrapporteringsutstyr, og som minst hvert 10. minutt automatisk sender melding om fartøyets posisjon til Fiskeridirektoratet. Både AIS og VMS systemet skal holdes i gang til enhver tid.
  4. Elektronisk sluttseddel skal føres ved opptak av fisk fra not. Sluttseddel må være undertegnet av den ansvarshavende om bord på fartøyet som skal kvoteavregnes og ansvarshavende om bord på førings-/kjøperfartøyet før nytt opptak kan starte.
  5. Samfiskeoperasjonen er ikke avsluttet før sluttseddel er undertegnet.
  6. Innmeldingsnummer føres i førings-/kjøperfartøyets TRA-melding.

  Fartøy under 15 meter største lengde som driver låssettingsfiske av norsk vårgytende sild uten at de driver samfiske, kan tilsvarende overføre fangst direkte fra not til godkjent førings-/kjøperfartøy. Vilkårene i første ledd bokstav a) – f) gjelder også for denne gruppen.

  Fartøyene må være forberedt på å sette fangsten i lås dersom situasjonen tilsier det.

  § 2       Dispensasjon

  Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra vilkårene for tidsbegrenset fritak i § 1.

  § 3       Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, straffes i henhold til havressurslova § 60, § 61, § 62 og § 64. På samme måtestraffes medvirkning og forsøk.

  § 4       Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. november 2020 og gjelder til og med 31. mars 2021.

  -------

  JR/EW