Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-163-2019: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2019

Erstatter: J-60-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 20.09.2019

Gyldig til: 31.12.2019

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus)

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 19. september 2019 med hjemmel i forskrift 6. mars 2019 om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2019 § 20.

   I

   I forskrift 6. mars 2019 om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2019 gjøres følgende endring:

   § 2 (endret) skal lyde:

   § 2 Totalkvote

   Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta fiske og lande inntil 239 tonn makrellstørje i Norges territorialfarvann og økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard. Av dette kvantumet avsettes ett tonn til sports- og rekreasjonsfiske og 11 tonn til bifangst av makrellstørje for fartøy som ikke har adgang til å delta i det direkte fisket.

   § 3 (endret) skal lyde:

   § 3 Gruppekvote for fartøy som fisker med not

   Fartøy med adgang til å delta i direktefiske etter makrellstørje, og som fisker med not, kan fiske og lande inntil 199 tonn makrellstørje i perioden fra og med 25. juni til og med 15. november.

   § 4 (endret) skal lyde:

   § 4 Gruppekvote for fartøy som fisker med line

   Fartøy med adgang til å delta i direktefiske etter makrellstørje, og som fisker med line, kan fiske og lande inntil 28 tonn makrellstørje. Fartøy over 24 meter kan delta i fisket i perioden fra og med 1. august til og med 31. desember 2019. Fartøy under 24 meter kan delta i fisket i perioden fra og med 13. mai til og med 31. desember.

   § 6 (endret) skal lyde:

   § 6 Fartøykvoter

   Fartøy under 40 meter med tillatelse etter § 9 til å fiske med not kan fiske 45 tonn makrellstørje. Med virkning fra og med 19. september kan disse fartøyene fiske 64 tonn makrellstørje.

   Fartøy over 40 meter med tillatelse etter § 9 til å fiske med not kan fiske 52 tonn makrellstørje. Med virkning fra og med 19. september kan disse fartøyene fiske 71 tonn makrellstørje.

   Fartøy med tillatelse etter § 9 til å fiske med line kan fiske 6 tonn makrellstørje. Med virkning fra og med 19. september kan disse fartøyene fiske 7 tonn makrellstørje.

  II

   Forskriften trer i kraft straks

   Forskriften lyder etter dette:

   Forskrift om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus)

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 6. mars 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 22, 34, 36, 37, 46, 47, 52 og 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 12, 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99.

   § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2019. Forbudet gjelder også sports- og rekreasjonsfiske.

  § 2 Totalkvote

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta fiske og lande inntil 239 tonn makrellstørje i Norges territorialfarvann og økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard. Av dette kvantumet avsettes ett tonn til sports- og rekreasjonsfiske og 11 tonn til bifangst av makrellstørje for fartøy som ikke har adgang til å delta i det direkte fisket.

  § 3 Gruppekvote for fartøy som fisker med not

  Fartøy med adgang til å delta i direktefiske etter makrellstørje, og som fisker med not, kan fiske og lande inntil 199 tonn makrellstørje i perioden fra og med 25. juni til og med 15. november.

  § 4 Gruppekvote for fartøy som fisker med line

  Fartøy med adgang til å delta i direktefiske etter makrellstørje, og som fisker med line, kan fiske og lande inntil 28 tonn makrellstørje. Fartøy over 24 meter kan delta i fisket i perioden fra og med 1. august til og med 31. desember 2019. Fartøy under 24 meter kan delta i fisket i perioden fra og med 13. mai til og med 31. desember.

  § 5 Gruppekvote for sports- og rekreasjonsfiske

  Sports- og rekreasjonsfiskere med adgang til å delta i fisket kan i perioden 13. mai til og med 31. desember fiske ett tonn makrellstørje i Norges territorialfarvann og økonomiske sone.

  § 6 Fartøykvoter

  Fartøy under 40 meter med tillatelse etter § 9 til å fiske med not kan fiske 45 tonn makrellstørje. Med virkning fra og med 19. september kan disse fartøyene fiske 64 tonn makrellstørje.

  Fartøy over 40 meter med tillatelse etter § 9 til å fiske med not kan fiske 52 tonn makrellstørje. Med virkning fra og med 19. september kan disse fartøyene fiske 71 tonn makrellstørje.

  Fartøy med tillatelse etter § 9 til å fiske med line kan fiske 6 tonn makrellstørje. Med virkning fra og med 19. september kan disse fartøyene fiske 7 tonn makrellstørje.

  § 7 Bifangst

  For fartøy som ikke har adgang til å delta i direktefisket etter makrellstørje, eller når dette fisket ikke er tillatt, er det ved fiske etter andre fiskeslag tillatt å ha inntil 10 makrellstørjer som bifangst i den enkelte landing. Bifangsten etter første punktum kan likevel ikke overskride 20 % i vekt av den totalte fangst om bord ved landing.

  § 8 Refordelingsdato

  Fiskeridirektoratet kan tidligst endre kvotene i § 6 den 16. september 2019, med mindre særlige forhold tilsier en tidligere dato.

  § 9 Påmelding og tillatelse

  Ingen fartøy eller sports- og rekreasjonsfiskere kan delta i fisket etter makrellstørje uten tillatelse fra Fiskeridirektoratet.

  Tre fartøy som fisker med not og som har en største lengde til og med 40 meter kan delta i fisket.

  Ett fartøy som fisker med not og som har en største lengde over 40 meter kan delta i fisket.

  Fire fartøy som fisker med line kan delta i fisket.

  Fire sports- og rekreasjonsfiskelag kan delta i fisket.

  Fartøy og sports- og rekreasjonsfiskelag som ønsker å delta i fisket, må sende påmelding til Fiskeridirektoratet via lenke på www.fiskeridir.no . Påmelding kan eventuelt sendes pr. post til pb. 185 Sentrum, 5804 Bergen. Påmelding merkes med «makrellstørje - line», «makrellstørje – not» eller «makrellstørje – sports- og rekreasjonsfiske». Påmelding for fartøy må være sendt senest 20. mars 2019. Påmelding for sports- og rekreasjonsfiskelag må være sendt senest 1. april 2019.

  Det er et vilkår for deltakelse i fisket at kravene som fremgår av §§ 10 og 11 er oppfylt.

  Dersom det er flere fartøy påmeldt til fiske i de ulike gruppene som nevnt i annet til femte ledd, vil deltakelsen bli avgjort ved loddtrekning.

  § 10 Krav til fartøy som ønsker å delta i fisket med not eller line

  Fartøy som vil delta i fisket etter makrellstørje med not eller line må dokumentere at de:

  - er egnet, bemannet og utrustet til fiske etter makrellstørje

  - har en plan for håndtering og lagring av fangst om bord, samt landing og omsetning av fangsten, som sikrer at kvaliteten ivaretas

  Det kan stilles vilkår om at fartøy som deltar i fisket skal ha observatør fra Havforskningsinstituttet om bord eller samle biologiske data etter nærmere angitte retningslinjer.

  I tillegg må fartøy som fisker med not dokumentere at de har egen lugar til observatører som nevnt i § 12. Fartøy som fisker med line må dokumentere at de enten har egen lugar om bord til observatører som nevnt i § 12, eller, dersom fartøyet kun går på dagsturer, tilfredsstillende losji som for eksempel hotell, i avgangshavn.

  Det er et vilkår for deltakelse i fisket med not at maskevidden (helmaske) i noten ikke skal være mindre enn 100 mm.

  § 11 Krav til sports- og fritidsfiskere som ønsker å delta i fisket

  Sports- og rekreasjonsfiskelag som vil delta i fisket etter makrellstørje må dokumentere at:

  -          laget er egnet, bemannet og utrustet til sports- og fritidsfiske etter makrellstørje

  -          alle deltakerne i fiskelaget er bosatt i Norge

  Ved sports- og rekreasjonsfiske etter makrellstørje skal lagene merke levende og levedyktig makrellstørje med spaghettimerke før den slippes.

  Dersom et sports- og rekreasjonsfiskelag får død eller døende makrellstørje skal det ta størjen med til land, og fisket kan ikke fortsette før neste dag.

  Makrellstørje landet i forbindelse med sports- og rekreasjonsfiske kan ikke omsettes, men skal avregnes den norske kvoten avsatt til sports- og rekreasjonsfiske.

  Sports- og rekreasjonsfiskelag som får adgang til å delta i fisket etter makrellstørje må, før fisket tar til, dokumentere at laget har fått tillatelse til å merke makrellstørjen med spaghettimerke.

  § 12 Observatører

  Deltakende fartøy som fisker med not skal ha 100 % dekning av observatører fra det regionale observatørprogrammet (RoP) til Den internasjonale kommisjonen for bevaring av atlantisk tunfisk (ICCAT).

  Deltakende fartøy som fisker med line skal ha 20 % dekning av nasjonale observatører.

  Fartøyene kan pålegges å gå til land for å hente observatør.

  Fartøyene plikter å dekke alle kostnader ved å ha observatører om bord, herunder kostnadene som kreves inn av ICCAT og nasjonale observatører og andre kostnader som oppstår.

  Fiskeridirektoratet kan ved manglende betaling nekte fartøyet videre deltakelse i fisket.

  § 13 Rapportering, inspektører og havneanløp

  Fartøyene skal sende posisjonsrapportering og rapportere elektronisk fangst- og aktivitetsdata i samsvar med forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy (ERS-forskriften). Ved fangst av makrellstørje skal norsk FMC kontaktes på telefon 55 23 83 36 så snart som mulig. Melding om havneanløp skal sendes senest fire timer før estimert anløp ved havn.

  Fangst av makrellstørje kan kun landes i havner utpekt særskilt til dette formålet i ICCAT. Dersom fartøyet skal lande i utenlandsk havn, må fartøyet sende forhåndsmelding om havneanløp i samsvar med gjeldende krav fastsatt av ICCAT.

  Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra første ledd tredje punktum og annet ledd.

  § 14 Forbud mot omlasting

  Det er forbudt å omlaste makrellstørje.

  § 15 Forbud mot bruk av fly og helikopter

  Det er forbudt å benytte fly, helikopter eller ubemannede luftfartøy i forbindelse med fiske etter makrellstørje.

  § 16 Overføring av fangst

  Det kvantum som kan fiskes av fartøy med adgang til å delta i fisket kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

  § 17 Avkortning av kvote ved dumping eller neddrepning

  Er fangst forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratets regionkontor fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

  § 18 Meldeplikt ved sprenging av not

  Fartøy skal melde fra om notsprenging i tråd med ERS-forskriften § 12.

  § 19 ICCAT-regelverk

  Deltakende fartøy skal følge regler fastsatt i eller i medhold av Den internasjonale konvensjonen av 14. mai 1966 om bevaring av atlantisk tunfisk.

  § 20 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten er beregnet oppfisket.

  Fiskeridirektoratet kan pålegge fartøy som får bifangst av makrellstørje i fisket etter andre arter å ta prøver av fangsten og sende disse prøvene til Havforskningsinstituttet.

  Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

  § 21 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova.

  § 22 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften straffes i henhold til deltakerloven § 31 og havressurslova §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 23 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2019.

  Samtidig oppheves forskrift 14. desember 2018 nr. 1978 om forbud mot fiske etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2019.

  MKRB/EW