J-163-2009: (Utgått) Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-149-2009

Erstattet av: J-176-2009

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 28.08.2009

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 27. august 2009 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende endring:

  § 47 andre ledd (nytt) skal lyde:

  For å begrense fisket av torsk under 35 cm, hyse under 30 cm, sei under 35 cm og hvitting under 27 cm, kan Fiskeridirektoratet forby fisket etter disse artene i visse områder sør for 62ºN.

  II

  Denne forskriften trer i kraft 1. september 2009.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskriften i sin helhet kan du laste ned i pdf-format:

  (258,41 kB)

  Vedlegg:

  (71,14 kB) (79,60 kB) (201,43 kB)