J-160-2018: (Utgått) Forskrift om høsting av tare i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane

Erstatter: J-152-2018, J-153-2018, J-154-2018

Erstattet av: J-62-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 11.09.2018

Gyldig til: 31.08.2023

Forskrift om høsting av tare i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 10. september 2018 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 16 og 36 og kgl. res. 13. juli 1995 nr. 642 om høsting av tang og tare § 5.

  § 1 Forbud

  Det er forbudt å høste tare med trål eller annen mekanisk redskap i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

  § 2 Åpne felt

  Uten hinder av § 1 kan det høstes tare med trål eller annen mekanisk redskap i de tidsrom og på de vilkår som er fastsatt i denne forskrift og forskrift av 13. juli 1995 om høsting av tang og tare; innenfor følgende områder:

  Felt

  Fra dato

  Til dato

  A

   11. september 2018

  31. august 2019

  C

  1. september 2019

  31. august 2020

  E

  1. september 2020

  31. august 2021

  B

  1. september 2021

  31. august 2022

  D

  1. september 2022

  31. august 2023

   § 3 Feltgrenser

  Fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane er inndelt i 238 høstefelt med bredde på 1 nautisk mil der grensen mellom feltene følger hvert hele breddeminutt.

  Høstefeltene er definert i vedlegg 1 til denne forskriften

  § 4 Stengte områder

  Uten hinder av § 2 er det forbudt å høste tare med trål eller annen mekanisk redskap der verneforskrifter i medhold av annet regelverk setter forbud mot tarehøsting.

  § 5 Stengte felt  

  Uten hinder av § 2 er det forbudt å høste tare med trål eller annen mekanisk redskap i feltene 16A og 166A til og med 31. august 2023.

  § 6 Referanseområder

  Det er opprettet referanseområder i følgende områder:

  a)

  Sørøyane (Hordaland)

  Referanseområdet vil ha følgjande avgrensing - kartreferansar oppgitt i
  Euref89/WGS84
  N 59º 33,30’ Ø 5º 2,00’
  N 59º 33,70’ Ø 5º 9,80’
  N 59º 30,81’ Ø 5º 10,00’
  N 59º 30,36’ Ø 5º 5,03’
  N 59º 31,20’ Ø 5º 2,00’

  b)

  Nordøyane-Holsenøyane (Hordaland)

  Referanseområdet vil ha følgjande avgrensing - kartreferansar oppgitt i
  Euref89/WGS84
  N 59º 39,60’ Ø 5º 4,00’
  N 59º 39,60’ Ø 5º 7,80’
  N 59º 37,97’ Ø 5º 7,83’ 
  N 59º 36,00’ Ø 5º 5,90’ 
  N 59º 36,00’ Ø 5º 4,00’

  c)

  Olvondo (Hordaland)

  Referanseområdet vil ha følgjande avgrensing - kartreferansar oppgitt i
  Euref89/WGS84
  N 59º 43,00’ Ø 5º 5,04’
  N 59º 43,10’ Ø 5º 6,20’
  N 59º 42,60’ Ø 5º 6,30’ 
  N 59º 42,50’ Ø 5º 5,20’

  d)

  Møkster (Hordaland)

  Referanseområdet vil ha følgjande avgrensing - kartreferansar oppgitt i
  Euref89/WGS84
  N 60º 3,80’ Ø  4º 59,20’ 
  N 60º 4,90’ Ø  5º 3,30’ 
  N 60º 4,00’ Ø  5º 4,40’ 
  N 60º 2,00’ Ø  4º 59,80’

  e)

  Stora Kalsøy (Hordaland)

  Referanseområdet vil ha følgjande avgrensing - kartreferansar oppgitt i
  Euref89/WGS84
  N 60º 8,00’ Ø 5º 1,80’
  N 60º 8,00’ Ø 5º 5,70’
  N 60º 6,60’ Ø 5º 5,70’  
  N 60º 6,60’ Ø 5º 1,80’

  f)

  Lyroddane-Boaskjeret (Hordaland)

  Referanseområdet vil ha følgjande avgrensing - kartreferansar oppgitt i
  Euref89/WGS84
  N 60º 12,00’ Ø 4º 57,30’
  N 60º 12,00’ Ø 4º 58,40’
  N 60º 10,20’ Ø 5º 0,80’
  N 60º 9,60’ Ø 5º 0,80’
  N 60º 9,60’ Ø 4º 59,30’
  N 60º 10,40’ Ø 4º 57,30’

  g)

  Bleikenøvlingen og Høgskjeret (Hordaland)

  Referanseområdet vil ha følgjande avgrensing - kartreferansar oppgitt i
  Euref89/WGS84
  N 60º 39,30’ Ø 4º 42,70’
  N 60º 39,03’ Ø 4º 46,60’
  N 60º 38,50’ Ø 4º 46,80’ 
  N 60º 37,60’ Ø 4º 44,80’ 
  N 60º 37,60’ Ø 4º 42,70’

  h)

  Innesøyane-Medfjordbåen (Hordaland)

  Referanseområdet vil ha følgjande avgrensing - kartreferansar oppgitt i
  Euref89/WGS84
  N 60º 51,20’ Ø 4º 37,80’
  N 60º 51,20’ Ø 4º 44,50’
  N 60º 51,00’ Ø 4º 46,00’
  N 60º 50,70’ Ø 4º 46,00’
  N 60º 49,00’ Ø 4º 40,00’
  N 60º 49,00’ Ø 4º 37,80’

  i)

  Storesvalene (Sogn og Fjordane)

  Referanseområdet vil ha følgjande avgrensing - kartreferansar oppgitt i
  Euref89/WGS84
  N 60º 56,64’ Ø 4º 36,09’
  N 60º 56,74’ Ø 4º 37,27’
  N 60º 56,34’ Ø 4º 37,83’
  N 60º 55,59’ Ø 4º 37,13’
  N 60º 55,59’ Ø 4º 36,31’
  N 60º 55,95’ Ø 4º 35,68’

  j)

  Håsteinsgrunnen (Sogn og Fjordane)

  Referanseområdet vil ha følgjande avgrensing - kartreferansar oppgitt i
  Euref89/WGS84
  N 61º 21,45' Ø 4º 33,90’
  N 61º 21,65' Ø 4º 35,44’
  N 61º 21,48' Ø 4º 36'
  N 61º 20,47' Ø 4º 37,24’ 
  N 61º 20,21' Ø 4º 36,89’
  N 61° 20,10' Ø 4°35,94’
  N 61º 20,26' Ø 4º 35,06’
  N 61º 20,59' Ø 4º 34,11’ 
  N 61º 21,20' Ø 4º 33,53’

   

  K)

  Bremangerpollen (Sogn og Fjordane)

  Referanseområdet vil ha følgjande avgrensing - kartreferansar oppgitt i
  Euref89/WGS84

  På østsiden av en rett avgrenset linje mellom punktene

  N 61º 49,30’ Ø 4º 55,85’
  N 61º 50,07’ Ø 4º 56,53’

  i)

  Grotle (Sogn og Fjordane)

  Referanseområdet vil ha følgjande avgrensing - kartreferansar oppgitt i
  Euref89/WGS84
  N 61º 50,15’ Ø 4º 54,51’
  N 61º 50,02’ Ø 4º 54,13’
  N 61º 50,34’ Ø 4º 53,55’
  N 61º 50,50’ Ø 4º 53,51’
  N 61º 50,55’ Ø 4º 53,70’

  Mellom det første og femte punktet følger grensen sjølinjen

  m)

  Klovningen (Sogn og Fjordane)

  Referanseområdet vil ha følgjande avgrensing - kartreferansar oppgitt i
  Euref89/WGS84
  N 61º 56,46’ Ø 4º 56,84’
  N 61º 56,05’ Ø 4º 57,50’
  N 61º 55,80’ Ø 4º 57,59’
  N 61º 55,61’ Ø 4º 57,45’
  N 61º 55,63’ Ø 4º 56,78’
  N 61º 55,84’ Ø 4º 56,43’
  N 61º 56,00’ Ø 4º 56,30’
  N 61º 56,40’ Ø 4º 56,42’

  Det er ikke tillatt å høste tare i referanseområdene uten særskilt tillatelse fra Fiskeridirektoratet.

   Fiskeridirektoratet kan endre eller oppheve grensene for referanseområdene.

  § 7 Bemyndigelse

   Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse og gjennomføring av høstingen.

   § 8 Straff

   Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften, straffes etter lov av 8. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 61, 62 og § 64.

   § 9 Ikrafttredelse m.v. 

   Denne forskriften trer i kraft 11. september 2018 og gjelder til og med 31. august 2023. Samtidig oppheves Fiskeridirektoratets forskrifter: Forskrift 4. oktober 2011 nr. 988 om høsting av tare i Rogaland, forskrift 4. oktober 2011 nr. 990 om høsting av tare i Hordaland, forskrift 4. oktober 2011 nr. 989 om høsting av tare i Sogn-og Fjordane.

   NWA/EW

  Vedlegg: