J-159-2019: (Utgått) Utøvelsesforskriften

Erstatter: J-53-2019

Erstattet av: J-255-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.10.2019

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 16.  september 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16, jf. forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98.

   I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endringer:

   I

   § 33a fjerde ledd skal lyde:

   Teiner som settes ut for fangst av hummer skal ha rømmingshull innmontert i samsvar med anvisningen i vedlegg til forskriften. Det samme gjelder teiner som settes ut for fangst av krabbe på kyststrekningen fra grensen mot Sverige til og med Tysfjord kommune i Nordland fylke, unntatt teiner som benyttes av manntallsførte fiskere som fisker krabbe for omsetning med merkeregistrert fartøy.

   Gjeldende vedlegg 8 «Krav til rømmingshull» erstattes av vedlagte monteringsanvisning.

   II

  Forskriften trer i kraft 1. oktober 2019

  Forskriften lyder etter dette:

  ---------

  TO/EW

  Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

  Vedlegg 1:

  Vedlegg 2:

  Vedlegg 3:

  Vedlegg 4:

  Vedlegg 5:

  Vedlegg 6:

  Vedlegg 7:

  Vedlegg 8: