J-159-2014: (Utgått) Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-151-2014

Erstattet av: J-175-2014

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 04.07.2014

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Nærings-og fiskeridepartementet har 3. juli 2014 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende endring:

  § 34 tredje ledd (endret) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske uer med konvensjonelle redskaper nord for 62°N utover det som følger av § 39 annet ledd. Forbudet gjelder ikke for fartøy som fisker med juksa.

  § 39 annet ledd (nytt) skal lyde:

  Ved fiske med konvensjonelle redskap i tidsrommet fra og med 4. august til og med 31. august og fra og med 29. september til og med 21. desember er det tillatt å fiske og lande uer uten hinder av forbudet i § 34 tredje ledd. Andelen uer regnet i rund vekt pr. uke basert på summen av alle sluttsedler/landingssedler undertegnet i tidsrommet fra mandag kl 00.00 til søndag klokken 24.00, skal likevel ikke overstige 50 % av all fangst i perioden.

  Gjeldende § 39 andre og tredje ledd blir nytt § 39 tredje og fjerde ledd.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  TH/MKB

  Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

  (538,56 kB)

  Vedlegg:

  Snurrevadpose-tekst (65,16 kB) Snurrevadpose-figur (502,60 kB) Retningslinjer-Sjøfartsdir (246,18 kB) Lasteromssertifikat (79,60 kB) Fjordlinjer (332,12 kB) Linjer innenfor fjordlinjene (91,00 kB)