J-156-2003: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk

Erstattet av: J-84-2006

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 25.07.2003

Forskrift om endring av forskrift om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridepartementet har den 25.juli 2003 med hjemmel i lov av 3.juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. §§ 4, 9 og 9a og lov av 14. desember 1951 om råfisk § 7 fastsatt følgende forskrift:

  I forskrift av 22. januar 2003 nr 57 om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk gjøres følgende endringer:

  Nytt II om ikrafttredelse og overgangsbestemmelser, tredje ledd skal lyde:

  I forhold til §§ 4, 5 og 6 gir Fiskeridirektoratet nærmere bestemmelser om hvilke regler som skal gjelde i en overgangsperiode frem til 1. januar 2004.

  Forskriften lyder etter dette:

  FORSKRIFT OM OPPLYSNINGSPLIKT VED LANDING OG OMSETNING AV FISK

  Fiskeridepartementet har den 22. januar 2003 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. §§ 4, 9 og 9a og lov av 14. desember 1951 om råfisk § 7 fastsatt følgende forskrift:

  I

  § 1 Formål

  Formålet med forskriften er å sikre de opplysninger som er nødvendige for å sikre en bærekraftig forvaltning av de levende marine ressurser gjennom ressurskontroll, kvotekontroll og en optimal fiskeristatistikk.

  § 2 Virkeområde

  Denne forskrift gjelder landing av fisk fra norske fartøy og omfatter enhver som mottar eller kjøper slik fisk.

  Denne forskrift gjelder også alle tilfeller der fisk landes fra utenlandsk fartøy, herunder landing av fisk som behandles i samsvar med regler om tollager eller transitt gjennom Norge.

  Forskriften gjelder for fisk som landes direkte fra tollager i annet lands tollområde. Denne forskrift gjelder ikke for fisk som har vært innført i annet lands tollområde.

  Forskriften er ikke til hinder for elektronisk føring og behandling av opplysningene etter regler fastsatt av Fiskeridirektoratet.

  § 3 Definisjoner

  Med fisk menes i denne forskrift fisk, skalldyr, bløtdyr, pigghuder, småhval samt produkter herav.

  Med landing menes i denne forskrift alle tilfeller der fisk losses fra fiskefartøy, herunder overføring fra et fartøy til et annet. Med landing menes også videre lossing av fisk fra fartøy
  som transporterer fisk, så som kjøperfartøy, transportfartøy, produksjonsfartøy med videre. Med landing menes også opptak av fisk fra lås/steng samt opptak direkte fra annet fartøys
  fiskeredskap dersom dette er tillatt.

  Med omsetning menes i denne forskrift omsetningen av fisk i første hånd, det vil si den omsetningen som til enhver tid reguleres av lov av 14 desember 1951 om omsetning av råfisk.

  Med den som lander menes i denne forskrift den ansvarshavende om bord på fartøyet som losser fisk, uansett om det er fra fiskefartøyet eller annet fartøy.

  Med mottaker menes i denne forskrift enhver som mottar fisk.

  § 4 Landingsopplysninger

  Ved landing inntrer plikt til å gi landingsopplysninger.

  Den som lander skal identifiseres med firmanavn, organisasjonsnummer, fartøynavn, registreringsmerke, radiokallesignal og flaggstat.

  Mottaker skal identifiseres med firmanavn, organisasjonsnummer og mottaksstedets godkjenningsnummer. Om det er et fartøy skal i tillegg navn, registreringsmerke og radiokallesignal oppgis.

  Landingen skal identifiseres med landingsdato, angitt som den dato landingen er fullført, art, produkttilstand, konserveringsmåte, størrelsessammensetning, vektavlesning,
  nøyaktig kvantum, fangstdato, angitt som den siste dato med fangst på turen, sone, fangstfelt, redskap og kvotetype. Fangstdagbokens nummer og turens nummer skal oppgis.

  Ved landing av trålfangst til industriformål skal bifangstkvantum av sild angis i merknadsrubrikk. Ved landing av hestmakrellfangst/fisk til industriformål skal bifangstkvantum av makrell spesifiseres i merknadsrubrikk.

  Det skal angis om landingen er en dellanding og hvor andre deler av fisken er landet eller skal landes.

  Opplysninger om fisk fanget i forskjellige soner og fangstår, og på forskjellige kvotetyper, skal gis hver for seg.

  § 5 Omsetningsopplysninger

  Ved omsetning inntrer plikt til å gi omsetningsopplysninger.

  Selger skal identifiseres med firmanavn, organisasjonsnummer, fartøynavn, registreringsmerke, radiokallesignal og flaggstat.

  Kjøper skal identifiseres med firmanavn, organisasjonsnummer.

  Omsetningen skal identifiseres med omsetningsdato, art, produkttilstand, størrelsessammensetning, kvantum og pris.

  § 6 Hvordan opplysningene skal gis

  Landingsseddel og sluttseddel utarbeides av salgslaget og godkjennes av Fiskeridirektoratet. Det enkelte salgslag kan ved behov kreve relevante tilleggsopplysninger ført på seddelen.

  Ved landing skal mottaker straks etter landing fylle ut landingsseddel som inneholder landingsopplysninger og entydig henvisning til alle tidligere sedler for fisken. Seddelen skal
  undertegnes av mottaker eller dennes representant, og den som lander før denne forlater mottaksstedet.

  Ved landing der omsetning skjer samtidig, skal mottaker straks etter landing fylle ut sluttseddel som inneholder landingsopplysninger, omsetningsopplysninger og entydig
  henvisning til alle tidligere sedler for fisken. Seddelen skal undertegnes av mottaker eller dennes representant, og den som lander før denne forlater mottaksstedet.

  Ved omsetning etter at landing har funnet sted, skal kjøper straks etter omsetning fylle ut sluttseddel. Seddelen skal inneholde omsetningsopplysninger, entydig henvisning til alle
  landingssedlene for hver varelinje, og undertegnes av kjøper og den som har fisket. Salgslaget kan fylle ut sluttseddel på kjøperens vegne og kan gi dispensasjon fra kravet om underskrift fra den som har fisket.

  Ved landing fra norsk fartøy i utlandet eller til utenlandsk fartøy, påligger mottakers ansvar etter andre og tredje ledd samt kjøpers ansvar etter fjerde ledd, den som lander. Sedlene
  undertegnes av den som lander. Mottakskvittering eller kjøpskvittering skal vedlegges sedlene.

  Seddelen oversendes salgslaget umiddelbart etter utfylling.

  § 7 Veieplikt

  Enhver som mottar fisk skal ha egnet vekt godkjent av Justervesenet. Slik vekt skal ha display eller tilsvarende tydelig avlesningsmulighet plassert ved vekten. Den som lander
  skal til enhver tid ha uhindret adgang til vekten og veid kvantum skal kunne avleses direkte. Fiskeridirektoratet avgjør spørsmål om egnethet med videre etter dette ledd.

  All fisk skal veies fortløpende ved landing. Ved landing i utlandet eller til utenlandsk fartøy er den som lander ansvarlig for at fisken veies.

  Ved landing av pelagisk fanget råstoff til konsum skal råstoffet veies fortløpende i tilknytning til landingsstedet før sortering/pakking.

  Vekt til bruk ved veiing etter tredje ledd, skal ha mer enn ett telleverk, hvor det ene skal være en totalteller som løper kontinuerlig, og som ikke kan nullstilles uten å bryte
  Justervesenets forsegling. Totaltelleren skal ha kapasitet til å vise minimum 8 siffer uten desimaler med en minste deling på 10 kilo eller mindre. Slavedisplay fra indikator skal være montert utendørs ved mottaksstedet slik at det er godt synlig og lesbart fra styrehus på det leverende fartøy. Veid kvantum skal ved landing kunne leses av fortløpende i slavedisplayet. Ved bruk av båndvekt skal transportbånd og/eller veiebånd automatisk stoppe dersom indikator ikke er i stand til å registrere innveid kvantum.

  Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene om veiing av fisk og sette vilkår for dispensasjonen.

  § 8 Landingsjournal, merking og sporbarhet

  Mottaker skal fortløpende føre landingsjournal med opplysninger om enhver mottatt landing. Likeledes skal mottaker i landingsjournalen fortløpende føre ethvert uttak av fisk fra
  mottatt landing.

  Journalen skal føres slik at det er entydig sporbarhet mellom fisk som er mottatt og ethvert uttak av slik fisk. Entydig henvisning til landingsseddel og sluttseddel skal føres i
  journalen.

  All fisk som mottas uten å være omsatt skal merkes. Fisken skal merkes slik at den entydig kan knyttes til vedkommende landing. Fiskeridirektoratet kan sette vilkår om at landingen skal lagres separat, om plikt til å ha tegninger av lagerrom samt om dokument med oversikt over hvordan fangst er stuet.

  Fiskeridirektoratet kan gi nærmere bestemmelser eller fatte vedtak om landingsjournal, merking av fisk og separat lagring som nevnt i første og annet ledd. Fiskeridirektoratet kan i
  særlige tilfelle dispensere fra bestemmelsene i første og annet ledd og fra bestemmelser gitt i medhold av fjerde ledd første punktum.

  § 9 Ansvarlighet

  Den som lander, mottaker og kjøper er ansvarlige for at seddel er korrekt utfylt og at opplysningene er riktige. Ved landing i utlandet er den som lander alene ansvarlig for at seddel er korrekt utfylt og for at opplysningene er riktige.

  Mottaker er ansvarlig for at alle pliktige opplysninger er ført i journalen og for at de er riktige.

  § 10 Oppbevaringsplikt

  Mottaker skal oppbevare landingsjournalen på mottaksstedet i minst 5 år. Det samme gjelder kopi av underskrevne sedler. Bestemmelsen gjelder tilsvarende for kjøper. Dersom det enkelte salgslag ved ikrafttredelse av denne forskrift har bestemt at mottaker eller kjøper skal oppbevare originale sedler, skal dette fortsatt gjelde.

  Fartøy som plikter å føre fangstdagbok og forenklet fangstdagbok skal oppbevare kopi av underskrevne sedler i minst 5 år, hvorav minst 2 år om bord i fartøyet.

  Øvrige fartøy som er registrert i merkeregisteret skal oppbevare kopi av underskrevne sedler i minst 5 år hvorav minst 3 måneder om bord i fartøyet. Plikten til å ha kopi av underskrevne sedler om bord gjelder ikke åpne fartøy under 10 meter største lengde.

  Oppbevaringsplikten utover minstetiden om bord, oppfylles ved fortsatt oppbevaring om bord, eller på rederikontor, rederens bopel, hos forretningsfører eller lignende.

  § 11 Delegasjon

  Fiskeridirektoratet kan gi utfyllende bestemmelser om innholdet i de enkelte paragrafer, samt nærmere bestemmelser om utfylling og innsending av sedlene.

  § 12 Straff

  Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til § 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. og § 9 i lov om omsetning av råfisk av 14.
  desember 1951. Inndragning kan skje med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr.40 om saltvannsfiske m.v.

  II

  Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

  Denne forskrift trer i kraft fra 1. februar 2003.

  Unntatt er forskriften § 7, fjerde ledd, tredje punktum som trer i kraft fra 1. mai 2003

  I forhold til §§ 4, 5 og 6 gir Fiskeridirektoratet nærmere bestemmelser om hvilke regler som skal gjelde i en overgangsperiode frem til 1. januar 2004.

  III

  Opphevelse

  Forskrift 5. september 1990 nr 729 om sluttseddel/bryggeseddel og mottaksjournal oppheves.