J-155-2017: (Utgått) Utøvelsesforskriften

Erstatter: J-144-2017

Erstattet av: J-173-2017

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 13.09.2017

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 13. september 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og § 22.

   I

   I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endringer:

   § 27a (ny) skal lyde:

   § 27a Forbud mot bruk av garn i Skagerrak

   Det er forbudt å fiske med garn i Skagerrak på grunnere vann enn 25 meter fra og med 1. juni til og med 15. august. Forbudet gjelder ikke manntallsførte fiskere som fisker for omsetning med merkeregistrert fartøy.

   § 28 fjerde ledd skal lyde:

   Teiner som benyttes til fangst av kongekrabbe, snøkrabbe eller hummer skal røktes minst én gang per uke.

   § 33 tredje ledd oppheves. Gjeldende § 33 fjerde og femte ledd blir § 33 tredje og fjerde ledd.

   § 34a fjerde ledd (nytt) og femte ledd (nytt) skal lyde:

   Det er hele året forbudt å fange hummer i Skagerrak som har en lengde på 32 cm eller mer målt i henhold til § 44.

   Den som skal oppbevare hummer i sjøen i desember på kyststrekningen fra grensen mot Sverige til og med Sogn og Fjordane fylke, må første melde fra til Fiskeridirektoratets regionkontor og oppgi antall hummer og oppbevaringssted.

   Gjeldende § 34a fjerde ledd blir § 34a sjette ledd.

   § 34b (ny) skal lyde:

   § 34b Påmelding og bruk av deltakernummer i hummerfisket

   Ingen kan fiske etter hummer uten først å være påmeldt til Fiskeridirektoratet på fastsatt måte. Påmeldingen gjelder for én sesong, og må inneholde navn, adresse, telefonnummer og eventuell annen informasjon som er nødvendig for å identifisere og komme i kontakt med den som skal fiske.

   Den som skal delta i fisket etter hummer tildeles et deltakernummer. Teiner som står i sjøen til fangst av hummer skal ha minst ett vak som er tydelig merket med fiskerens deltakernummer.

   Gjeldende §§ 34b og 34c blir § 34c og 34d.

   § 35 første ledd oppheves.

   Gjeldende § 35 andre ledd blir § 35 første ledd.

   § 44 andre ledd skal lyde:

   Reker og sjøkreps kan uten hinder av § 43 nr. 27 og 28 også måles ved å måle carapaxlengden. Carapaxlengden for reker (1,5 cm) og sjøkreps (4 cm) skal måles fra bakerste ende av øyehulen til bakerste kant av carapax målt midt oppe på ryggen.

  § 99 skal lyde:

  § 99 Overtredelsesgebyr

   Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer § 34b eller bestemmelser gitt i eller i medhold av bestemmelser om rapportering eller bestemmelser i kapittel VII, VIII eller XVI i denne forskriften eller bestemmelser gitt i medhold av disse kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressursloven § 59, økonomiske soneloven § 7a og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  -----------------------------

  TO/EW

  Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

  Vedlegg: