J-154-2018: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om høsting av tare i Sogn og Fjordane fylke

Erstatter: J-133-2017

Erstattet av: J-160-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 31.08.2018

Forskrift om endring av forskrift om høsting av tare i Sogn og Fjordane fylke

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 31. august 2018 med hjemmel i forskrift 4. oktober 2011 nr. 989 om høsting av tare i Sogn og Fjordane fylke § 5.

  I

  Forskrift 4. oktober 2011 nr. 989 om høsting av tare i Sogn og Fjordane fylke § 2 skal lyde:

   § 2 Åpne felt

   Uten hinder av § 1 kan det høstes  tare med trål eller annen mekanisk redskap  innenfor de områder og tidsrom som framgår av regional høsteplan for stortare i Sogn og Fjordane, og på de vilkår som er fastsatt i denne forskrift og forskrift om høsting av tang og tare fastsatt ved kgl. res. av 13. juli 1995.

  Felt

  Fra   dato

  Til dato

  A

  1.   september 2011

  31.   august 2012

  B

  1.   september 2012

  31.   august 2013

  C

  1.   september 2013

  31.   august 2014

  D

  1.   september 2014

  31.   august 2015

  E

  1.   september 2015

  31.   august 2016

  A

  1.   september 2016

  31.   august 2017

  B

  1. september 2017

  10. september 2018

  II

   Forskriften trer i kraft straks.

   «»»»»»»»»»»»»»»»»

   Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om høsting av tare i Sogn og Fjordane fylke

  Fiskeridirektoratet har den 4. oktober 2011, med hjemmel i kgl. res. av 13. juli 1995 nr. 642 om høsting av tang og tare § 5 og lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 16 og 36, fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Forbud

   Det er forbudt å høste tare med trål eller annet mekanisk redskap i Sogn og Fjordane fylke.

   § 2 Åpne felt

   Uten hinder av § 1 kan det høstes  tare med trål eller annen mekanisk redskap  innenfor de områder og tidsrom som framgår av regional høsteplan for stortare i Sogn og Fjordane, og på de vilkår som er fastsatt i denne forskrift og forskrift om høsting av tang og tare fastsatt ved kgl. res. av 13. juli 1995.

  Felt

  Fra   dato

  Til dato

  A

  1.   september 2011

  31.   august 2012

  B

  1.   september 2012

  31.   august 2013

  C

  1.   september 2013

  31.   august 2014

  D

  1.   september 2014

  31.   august 2015

  E

  1.   september 2015

  31.   august 2016

  A

  1.   september 2016

  31. august   2017

  B

  1.   september 2017

  10. september   2018

   § 3 Stengte områder

   Uten hinder av § 2 er det likevel forbudt å  høste  tare med trål eller annet mekanisk redskap innenfor følgende områder:

  Område                                                          Felt         Kart

  Håsteingrunnen                                                12A         8

  Ryggsteinen naturreservat                                19A         8

  Bunesholmane naturreservat                             35A         8

  Sektor på 1 km rundt Værholmane i

  Kvalsteinane   naturreservat                                71A         8

  Ytterøyane naturreservat,   vestre del                  71A         9

  Sverslingane,   område NV for Ytterøyane           74A         9

  Nærøyane   fuglefr. område og naturreservat        75B         9

  Aralden   naturreservat og 1 km   radius rundt         78A         9

  Gåsøy naturreservat                                         78A         9

  Klovningen   naturreservat og sjøareal rundt         94A         10

  Stallbrekka   naturreservat og 1 km

  sektor rundt   Stallbrekka                                    96A         10

  Sildekruna naturreservat                                   99A         10

  Høgfjellet   naturreservat                                    107A        10

  Tungevåg   naturreservat                                    107A        10

                                                            

  Område                                                          Felt         Kart

  Svarteskjeret naturreservat                               10B         8

  Moldvær naturreservat                                      17B         8

  Sakrisøy våtmarksreservat                               34B         8

  Ytterøyane naturreservat,   vestre del                  72B         9

  Sverslingane                                                    75B         9

  Førdspollen naturreservat                                 88B         9

  Klovningen naturreservat og   sjøareal rundt         93B         10

  Einevarden naturreservat                                  98B         10

  Lysholmen naturreservat                                   98B         10

                                                                        

  Område                                                          Felt         Kart

  Sørværet våtmarkreservat                                7C           8

  Håsteingrunnen                                                11C         8

  Raudøy naturreservat                                       33C         8

  Krokholmen naturreservat                                 33C         8

  Skardholmen naturreservat                               33C         8

  Storsvalene                                                     47C         7

  Sogneoksen naturreservat                                51C         7

  Sverslingane                                                    73C         9

  Nærøyane våtmarksreservat                             77C         9

  Gåsøy våtmarksreservat                                  77C         9

  Veststeinen naturreservat og   sjøareal rundt        92C         10

  Einevarden naturreservat                                  97C         10

  Lysholmen naturreservat                                   97C         10

   

  Område                                                          Felt      Kart

  Sørværet våtmarksreservat                              8D           8

  Moldvær naturreservat                                      15D         8

  Utvær naturreservat                                         42D         7

  Vassøyane våtmarksreservat                            52D         7

  Sektor på 1 km rundt Værholmane

  i Kvalsteinane naturreservat.                             70D         9

  Nærøyane ff. område og   naturreservat               76D         9

  Sektor Aralden naturreservat                             79D         9

  Veststeinen nat.res. og   sjøareal rundt                91D         10

  Høgfjellet naturreservat                                    106D       10

  Tungevåg naturreservat                                    108D       10

  Område                                                          Felt         Kart

  Sørværet våtmarksreservat                              9E           8

  Moldvær naturreservat og heile   feltet                 16E         8

  Senholmen naturreservat                                  32E         8

  Førdspollen naturreservat                                 86E         9

  Hovdefjell naturreservat                                    80E         9

  Rognane naturreservat                                      80E           9

   § 4 Områder som er stengt i perioden 1. april til 31. juli

   

  Uten hinder av § 2 er det forbudt å høste tare med trål eller annen mekanisk redskap i perioden 1. april til 31. juli innenfor følgende områder:

   

  Område                                                          Felt         Kart

  Smelvær naturreservat                                     29A         8

  Myrbærskjæra naturreservat                             35A         8

  Ramsholmen naturreservat                               35A         8

  Gåsvær naturreservat                                       38A         8

  Indrevær naturreservat                                     46A         7

  Kvernøya naturreservat                                    50A         7

  Ramsbarden naturreservat                                50A         7

  Kvalsteinane naturreservat,   unntatt 1 km

  radius rundt Værholmane som er

  stengt permanent                                             71A         9

  Indre Ånnøy naturreservat                                 74A         9

  Frøyskjera naturreservat                                   83A         9

  Område                                                          Felt         Kart

  Smelvær naturreservat                                     26B         8

  Indrevær naturreservat                                     43B         7

  Oddeholmane naturreservat                              48B         7

  Trefotskjera naturreservat                                 66B         8

  Ytterøyane, austre del                                      72B         9

  Frøyskjera naturreservat                                   84B         9

   

  Område                                                          Felt         Kart

  Smelvær naturreservat                                     27C         8

  Kvitingane naturreservat                                   33C         8

  Gåsvær naturreservat                                       37C         8

  Mågøyane naturreservat                                   41C         7

  Gulholmen naturreservat                                   67C         9

  Kvalsteinane naturreservat                                68C         9

  Ytterøyane naturreservat                                  73C         9

  Indre Ånnøy naturreservat                                 73C         9

  Nekkøytåa naturreservat                                  73C         9

  Vengane naturreservat                                      82C         9

  Frøyskjera naturreservat                                   82C         9

  Flatholmen naturreservat                                  97C         10

                                                                        

  Område                                                          Felt         Kart

  Smelvær naturreservat                                     28D         8

  Kuøyna naturreservat                                       31D         8

  Gåsvær naturreservat                                       39D         8

  Indrevær naturreservat                                     42D         7

  Kvalsteinane   naturreservat, unntatt 1 km

  radius   rundt Værholmen som er

  stengt   permanent                                                70D      9

                                                                       

  Område                                                          Felt         Kart

  Smelvær naturreservat                                     30E         8

  Kuøyna naturreservat                                       32E         8

  Indrevær naturreservat                                     45E         7

  Kvalsteinane naturreservat                                69E         9

  Frøyskjera naturreservat                                   80E         9

  Vengane naturreservat                                      80E         9

   § 5 Område som er stengt i perioden 1. januar til 31. juli

   Uten hinder av § 2 er det forbudt å høste tare med trål eller annen mekanisk redskap i perioden 1. januar til 31. juli innenfor følgende områder:

  Område                                                          Felt         Kart

  Håsteinen naturreservat                                    14A         9

                                                                               13C

  <strong> </strong>

   § 6 Bemyndigelse

  <strong> </strong>
  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse og gjennomføring av høstingen.
   

  § 7 Straff

   Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskrift, straffes etter lov av 8. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 61, 62 og § 64

   
  § 8 Ikrafttredelse

   Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridirektoratets forskrift av 6. april 2009 om regulering av høsting av tare i Sogn og Fjordane fylke.