J-154-2016: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket etter leppefisk i 2016

Erstatter: J-137-2016

Erstattet av: J-165-2016

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 24.08.2016

Gyldig til: 31.12.2016

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter leppefisk i 2016

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 24. august 2016 med hjemmel i forskrift 17. mars 2016 om regulering av fisket etter leppefisk i 2016 § 12.

   I

  I forskrift 17. mars 2016 om regulering av fisket etter leppefisk i 2016 gjøres følgende endringer:

  § 11 (endret) skal lyde:

  § 11 Stopp i fisket

   Fisket etter leppefisk på kyststrekningen fra grensen mot Sverige til Varnes fyr på Lista (Sørlandet) stoppes med virkning fra  2. september kl 20 00.

   Fisket etter leppefisk på Vestlandet og i Midt-Norge stoppes når totalkvotene angitt i § 2 er beregnet oppfisket.

   II

   Forskriften trer i kraft straks.

   ---------------

   Forskriften lyder etter dette:

   Forskrift om regulering av fisket etter leppefisk i 2016  

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 17. mars 2016 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16 og 59, lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686 og forskrift 22. desember nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98:

   § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt å fiske leppefisk med teiner og ruser i følgende områder:

  1. På kyststrekningen fra grensen mot Sverige til Varnes fyr på Lista (Sørlandet).  
  2. På kyststrekningen fra Varnes fyr på Lista til 62°N (Vestlandet).
  3. På kyststrekningen nord for 62°N (Midt-Norge).

  § 2 Totalkvoter

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan fartøy med adgang til å delta, fiske og lande inntil:

  1. 4 millioner leppefisk på Sørlandet fra og med 6. juli kl 0800
  2. 10 millioner leppefisk på Vestlandet fra og med 6. juli kl 0800
  3. 4 millioner leppefisk i Midt-Norge fra og med 25. juli.

  § 3 Vilkår for å delta

  For å delta i fisket etter leppefisk må følgende vilkår være oppfylt:

  1. fartøyet må være registrert i merkeregisteret.
  2. eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet.
  3. fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter leppefisk.
  4. det må foreligge leveringsavtale med godkjent kjøper.
  5. fartøy som skal benytte ruser må ha særskilt tillatelse fra Fiskeridirektoratets regionkontor. Søknad om å benytte ruser sendes på eget skjema som finnes på Fiskeridirektoratets hjemmeside.

  § 4 Krav til bosted

  Det er forbudt å nytte fartøy til fiske etter leppefisk dersom ikke minst halvparten av mannskapet og lottfiskerne samt fartøyføreren er bosatt i en kystkommune eller i en nabokommune til en kystkommune, slik som angitt i deltakerloven § 5a.

  § 5 Fritidsfiske

  Personer som skal fiske leppefisk med fartøy som ikke er merkeregistrert må ha særskilt tillatelse fra Fiskeridirektoratets regionkontor. For at slik tillatelse kan gis må det foreligge en leveringsavtale med godkjent kjøper. Søknad sendes på eget skjema som finnes på Fiskeridirektoratets hjemmeside.

  § 6 Redskapsbegrensning

  I fisket etter leppefisk kan det fra et merkeregistrert fartøy ikke benyttes mer enn 100 teiner og ruser til sammen på kyststrekningen fra grensen mot Sverige til Varnes fyr på Lista. Det samme gjelder på kyststrekningen fra Varnes fyr på Lista til 62° N i tidsrommet 6. juli kl 0800 til 11. juli kl 0800. Redskapsbegrensningen gjelder også når samme person eller de samme personene benytter flere fartøy.

  § 7 Påbud om fluktåpninger

  I teiner og ruser som er satt ut til fangst av leppefisk skal det være fluktåpninger som er minst 12 mm x 70 mm.

   I teiner skal det være minst 3 fluktåpninger i det innerste kammer (fangstkammer) og minst 2 fluktåpninger i hver av de øvrige kammer. I ruser skal det være minst 3 fluktåpninger i det innerste kammer og minst 2 fluktåpninger i det nest innerste kammer.

   Fluktåpningene skal være plassert på en slik måte at leppefisk lett kan ta seg ut av redskapen. Fluktåpningen skal ha en fast ramme. Fluktåpningene kan være plassert i rekke eller enkeltvis.

   § 8 Påbud om inngangssperre (kryss) i teiner og ruser til fangst av leppefisk.

  I teiner og ruser som er satt ut til fangst av leppefisk skal det være inngangssperre (kryss) for å redusere bifangst av andre arter enn leppefisk.

  Inngangssperre (kryss) er ikke påkrevet dersom inngangen (kalven) er mindre enn at en sylinder med diameter 70 mm kan trekkes gjennom inngangen.

  § 9 Daglig røkting

  Teiner og ruser som benyttes til fangst av leppefisk skal røktes daglig. Bestemmelsen gjelder ikke søndager og helligdager.

  § 10 Opplysninger ved landingen.

  Ved landing av leppefisk skal det på landings- og sluttseddel i tillegg til vekt oppgis antall individer av de forskjellige leppefiskarter.

  § 11 Stopp i fisket

  Fisket etter leppefisk på kyststrekningen fra grensen mot Sverige til Varnes fyr på Lista (Sørlandet) stoppes med virkning fra  2. september kl 20 00.

   Fisket etter leppefisk på Vestlandet og i Midt-Norge stoppes når totalkvotene angitt i § 2 er beregnet oppfisket.

  § 12 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og gi nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse av fisket.

  § 13 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova.

  § 14 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 62, 64 og 65, eller deltakerloven § 31. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

  § 15 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. april og gjelder til og med 31. desember 2016.

  TH/EW