J-154-2013: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-148-2013

Erstattet av: J-194-2013

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 03.07.2013

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeri- og kystdepartementet har 2. juli 2013 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 16, 36 og 37 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende endring:

  § 33d fjerde ledd (endret) skal lyde:

  Ved fiske etter sei med not nord for Kibergsneset mellom N 70° 17,34′ Ø 31° 03,83′ og N 70° 21,70′ Ø 31° 08,66′, i Laksefjorden, i Porsangerfjorden og i et område innenfor Sørøya mellom N 70° 58,00′ Ø 24° 32,10′ og N 70° 23,50′ Ø 21° 42,48′, er det i perioden frem til og med 30. november 2013 uten hinder av forbudet i første ledd tillatt å fiske innenfor fjordlinjene, men utenfor linjer som er angitt i vedlegg 5 til denne forskriften, når fartøyet er forhåndsregistrert (påmeldt) hos Fiskeridirektoratet og rapporterer i henhold til krav som stilles.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  TO/EW

  Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

  J-154-2013 (372,67 kB)

  Vedlegg:

  Vedlegg 1 snurrevadpose-tekst (65,16 kB) Vedlegg 1 - snurrevadpose-figur (502,60 kB) Vedlegg 2 - retningslinjer- Sjøfartsd (246,18 kB) Vedlegg 3-lasteromssertifikat (79,60 kB) Vedlegg 4 - Fjordlinjer (332,12 kB) Vedlegg 5 - Unntak seinotfiske (91,00 kB)