Skjul søk

J-152-2010: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om adgang for ungdom til å delta i fisket i 2010 (ungdomsfiskeordningen)

Erstatter: J-51-2010

Erstattet av: J-79-2011

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 02.05.2010

Gyldig til: 14.08.2010

Forskrift om endring av forskrift om adgang for ungdom til å delta i fisket i 2010 (ungdomsfiskeordningen)

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 13. juli 2010 med hjemmel i lov av 14. desember 1951 nr. 3 om omsetning av råfisk § 7 og lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 11 og 16, fastsatt følgende forskrift:

  I forskrift av 26. februar 2010 nr 251 om adgang for ungdom til å delta i fisket i 2010 (ungdomsfiskeordningen), gjøres det følgende endringer:

  § 1. Ungdomsfiskeordningen – siste ledd endret – skal lyde:

  Innenfor ungdomsfiskeordningen kan det per person og per fartøy ikke omsettes fangst for mer enn 50 000 kroner. Fiskeridirektoratets regionkontor kan likevel gi tillatelse til at det fiskes for mer enn 50 000 kroner per fartøy, men ikke per person, dersom det fiskes fra merkeregistrert fartøy i et opplegg arrangert av en kommune.

  § 4. Redskapsbegrensning – siste ledd endret – skal lyde:

  I fiske der ungdomsfiskeordningen benyttes kan det fra det enkelte fartøy ikke fiskes med større antall redskap enn nevnt i første ledd. Merkeregistrerte fiskefartøy kan ikke nyttes til ordinær drift eller ha redskap i sjøen utover redskapsbegrensningen nevnt i første ledd i perioden fra fartøyet første gang benyttes i ungdomsfiskeordningen til siste fangst er levert. Fiskeridirektoratets regionkontor kan likevel gi tillatelse til at det fiskes med større redskapsmengde per fartøy, men ikke per person, dersom det fiskes fra merkeregistrert fartøy i et opplegg arrangert av en kommune.

  II

  Forskriften trer i kraft straks

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om adgang for ungdom til å delta i fisket i 2010 (ungdomsfiskeordningen)

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 26. februar 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 11 og 16, fastsatt følgende forskrift:

  § 1. Ungdomsfiskeordningen

  Denne forskrift regulerer adgang for ungdom til å delta i de fiskerier som omfattes av forskrift av 27. november 2009 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2010.

  Ungdomsfiskeordningen gjelder i perioden fra og med mandag 21. juni 2010 til og med fredag 13. august 2010.

  Ungdomsfiskeordningen i fiske etter rognkjeks gjelder i perioden fra og med lørdag 1. mai 2010 til og med søndag 20. juni 2010 vest for 26°Ø, og i perioden fra og med lørdag 1. mai 2010 til og med mandag 5. juli 2010 i Finnmark øst for 26°Ø.

  Den som er registrert som deltaker i ungdomsfiskeordningen må selv stå ombord og delta i utøvelsen av fisket.

  Begrensninger i kvoteutnyttelse fastsatt i reguleringene av de fiskerier som omfattes av ungdomsfiskeordningen gjelder ikke for fiske etter denne forskrift.

  Begrensninger for fangst av torsk (§ 2) og rognkjeks (§ 4) i forskrift om begrensninger i fisket etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe med ikke-merkeregistrerte fartøy eller fra land gjelder ikke for fiske etter denne forskrift.

  Innenfor ungdomsfiskeordningen kan det per fartøy og per person fiskes og landes et kvantum som tilsvarer inntil 400 kg utilvirket rognkjeksrogn.

  Innenfor ungdomsfiskeordningen kan det per person og per fartøy ikke omsettes fangst for mer enn 50 000 kroner. Fiskeridirektoratets regionkontor kan likevel gi tillatelse til at det fiskes for mer enn 50 000 kroner per fartøy, men ikke per person, dersom det fiskes fra merkeregistrert fartøy i et opplegg arrangert av en kommune.

  § 2. Vilkår for deltakelse

  Den som skal delta i ungdomsfiskeordningen etter denne forskrift, må fylle 12 år senest i 2010, men ikke være fylt 25 år på forskriftens ikrafttredelsestidspunkt.

  Adgang til å delta i ungdomsfiskeordningen etter første ledd gjelder ikke for manntallsførte fiskere.

  For å delta i ungdomsfiskeordningen i fiske etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark må fartøyet være mindre enn 6 meter største lengde.

  § 3. Registrering

  Den som skal delta i ungdomsfiskeordningen må registreres ved Fiskeridirektoratets regionkontor for tildeling av deltakernummer.

  § 4. Redskapsbegrensning

  Med mindre annet er fastsatt, kan fisket drives med følgende redskaper:

  a)

  Stang og håndsnøre, og

  b)

  en juksamaskin, og

  c)

  garn med samlet lengde på inntil 210 meter, og

  d)

  liner med inntil 300 angler, og

  e)

  inntil 20 teiner eller ruser.

  I fiske der ungdomsfiskeordningen benyttes kan det fra det enkelte fartøy ikke fiskes med større antall redskap enn nevnt i første ledd. Merkeregistrerte fiskefartøy kan ikke nyttes til ordinær drift eller ha redskap i sjøen utover redskapsbegrensningen nevnt i første ledd i perioden fra fartøyet første gang benyttes i ungdomsfiskeordningen til siste fangst er levert. Fiskeridirektoratets regionkontor kan likevel gi tillatelse til at det fiskes med større redskapsmengde per fartøy, men ikke per person, dersom det fiskes fra merkeregistrert fartøy i et opplegg arrangert av en kommune.

  § 5. Blåkveite

  Det er ikke tillatt å ha mer enn inntil 5 % bifangst av blåkveite av fangsten ombord til enhver tid og av landet fangst.

  § 6. Levering av fangst

  Det er forbudt å motta og levere fangst fisket av annet fartøy.

  Fangst kan bare leveres til godkjent kjøper. Kjøper skal skrive ut landingsseddel/ sluttseddel etter salgslagets bestemmelser spesifisert på art straks etter levering. Seddelen skal undertegnes av kjøper og fisker før denne forlater mottaksstedet. I rubrikken for registreringsmerke påføres det nummer som er tildelt av Fiskeridirektoratet.

  § 7. Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 61 og 64. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 8. Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft lørdag 1. mai 2010 og gjelder til og med fredag 13. august 2010.

  KK/EW

  Publisert: 14.07.2010