J-151-2014: (Utgått) Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-138-2014

Erstattet av: J-159-2014

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 21.06.2014

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 20. juni 2014 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 14 og forskrift 22. desember 20014 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98.

  I

  I forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende endring:

  § 48 fjerde ledd oppheves.

  § 48 femte ledd blir nytt fjerde ledd.

  § 48a (ny) skal lyde:

  § 48a Slipping av fangst i notfisket etter makrellI notfisket etter makrell er det ikke tillatt å slippe hele eller deler av fangsten når det er fare for neddreping, jf. § 48 første ledd nr. 3. På selve noten skal det være påmontert en markeringsblåse ved 7/8 av notens lengde. Med ”notens lengde” forstås lengden fra notøre til notøre. Punktet 7/8 av notens lengde skal merkes med en hvit blåse med en omkrets på minimum 40”. Blåsen skal festes på flåen og være godt synlig og egnet til å reflektere lys.

  Ved eventuell slipping av fangst må noten være klargjort for slipping når markeringsblåsen tas om bord. Noten skal da ha en tilstrekkelig stor utslippsåpning til at makrell kan svømme fritt ut. En påbegynt slippeoperasjon kan avsluttes også etter at markeringsblåsen er tatt om bord ved at noten lukkes. Noten kan da ikke åpnes igjen.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  HØ/EW

  Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

  J-151-2015 (375,39 kB)

  Vedlegg:

  Snurevadpose-tekst (65,16 kB) Snurrevadposte-figur (502,60 kB) Retningslinjer-Sjøfartsdir. (246,18 kB) Lasteromssertifikat (79,60 kB) Fjordlinjer (332,12 kB) (91,00 kB)