J-15-2015: (Utgått) Forskrift om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn

Erstatter: J-38-2014

Erstattet av: J-192-2015

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 21.01.2015

Forskrift om endring av forskrift om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 20. januar 2015 i medhold av lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4 og § 6, lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 24 fjerde ledd og § 28 fjerde ledd og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 16, 52 og 59 samt forskrift 15. desember 2006 nr. 1456 til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften) § 22 og forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 14.

  I

  I Nærings- og fiskeridepartementets forskrift av 13. mai 1977 nr 2 om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn, gjøres følgende endring:

  Hjemmelsfeltet (endret) skal lyde:
  Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 13. mai 1977 nr. 2 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4 og § 6 og lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 24 fjerde ledd og § 28 fjerde ledd samt forskrift 15. desember 2006 nr. 1456 til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften) § 22.

  Tilføyd hjemmel: Lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 16, 52 og 59

  § 1 annet ledd

  (endret) skal lyde:
  Forskriften er ikke til hinder for at svenske og danske fiskere kan fiske inntil 4 nautiske mil fra de fastsatte grunnlinjer i de områder som dekkes av overenskomsten av 15. januar 2015 mellom Kongeriket Norge og Den europeiske union om gjensidig adgang til fiske i Skagerrak for fartøyer som fører dansk, norsk eller svensk flagg og på de vilkår som følger av nevnte avtale.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om utlendingers fiske og fangst m.v. i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn.

  Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 13. mai 1977 nr. 2 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4 og § 6 og lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 24 fjerde ledd og § 28 fjerde ledd samt forskrift 15. desember 2006 nr. 1456 til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften) § 22.

  Tilføyd hjemmel: Lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 16, 52 og 59

  Endret 26. august 1977, 14. desember 1977, 6. mai 1981, 25. juni 1993 nr. 569, 12. november 1993 nr. 1032, 25. mars 1994 nr. 244, 11. juli 1995 nr. 640, 12. februar 1997 nr. 190, 4. juni 1998 nr. 568, 19. februar 1999 nr. 223, 29. juni 2001 nr. 1056, 3. mars 2004 nr. 551, 16. februar 2005 nr. 152, 8. juli 2005 nr. 809, 27. april 2007, 23. november 2007, 9. juni 2008, 24 april 2009 nr. 454, 18. september 2009 nr. 1199, 10. juni 2013 nr. 592, 23. desember 2013 nr. 1691, 27. januar 2014 nr. 95, 20. januar 2015.

  § 1. Virkeområde.

  Denne forskrift gjelder i Norges økonomiske sone utenfor det norske fastland mellom 12 og 200 nautiske mil (en nautisk mil =1852) fra grunnlinjene for utenlandske fartøy av ethvert slag som skal drive fiske og fangst i ervervsøyemed, herunder omlasting. Forskriften gjelder også for fartøy som bistår fiskeflåten, herunder transportfartøy og lete- og forsøksfartøy. Ved omlasting kommer bestemmelsen til anvendelse uavhengig av hvilket område fisken er fanget i. Forskriften gjelder også for utenlandske fartøy som skal lande fangst til norsk havn.

  Forskriften er ikke til hinder for at svenske og danske fiskere kan fiske inntil 4 nautiske mil fra de fastsatte grunnlinjer i de områder som dekkes av overenskomsten av 15. januar 2015 mellom Kongeriket Norge og Den europeiske union om gjensidig adgang til fiske i Skagerrak for fartøyer som fører dansk, norsk eller svensk flagg og på de vilkår som følger av nevnte avtale.

  § 2. Definisjoner.

  Med utenlandsk fartøy forstås et fartøy som ikke er norsk, jfr. lov av 20. juli 1893 om sjøfarten § 1.

  § 3. Unntaksbestemmelse.

  Lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 23 a første ledd kommer ikke til anvendelse for fartøy med fisketillatelse.

  § 4. Tildeling av fisketillatelse.

  Utenlandsk fiskefartøy kan ikke drive fiske og fangst i Norges økonomiske sone uten tillatelse av Fiskeridirektøren.

  Tillatelse gis til så mange fartøyer fra hvert land og på slike vilkår at fartøyene ved en beregnet fangstinnsats vil fiske opp vedkommende lands tildelte kvote.

  I tillatelsen kan det fastsettes vilkår for fiske, herunder fartøykvote, fangstområder, redskapsbruk, tillatelsens gyldighetstid og hvilke fiskeslag tillatelsen omfatter.

  Tillatelsen gjelder for et bestemt fartøy og kan ikke overdras. Om praktiske grunner tilsier det kan det gis tillatelse til en bestemt gruppe fartøyer.

  Tillatelsen skal oppbevares om bord under fisket, med mindre annet er fastsatt. Tillatelsen skal på forlangende forevises norske myndigheter.

  § 5. Søknad om fisketillatelse.

  Søknad om fisketillatelse skal i god tid før fiske påbegynnes innsendes sammen med fiskeplan til Fiskeridirektoratet, Bergen, på den måte som er fastsatt for hvert enkelt land. Gjelder ikke særlige regler, skal søknad sendes for hvert enkelt fartøy.

  Søknad om fisketillatelse skal skje på skjema fastsatt av Fiskeridirektøren.

  § 6. Vilkår for nektelse og tilbaketrekking av fisketillatelse.

  Selv om vilkårene for øvrig er til stede, kan tillatelse nektes når fartøyets eier, fører eller mannskap har overtrådt bestemmelsene om fiske eller fangst eller vilkår i gitt tillatelse i områder under norsk fiskerijurisdiksjon, eller når fartøyet har vært brukt ved overtredelsen. Det samme gjelder når fartøyet eller fartøyets eier enten har deltatt i uregulert fiske i internasjonalt farvann på en fiskebestand som i farvann under norsk fiskerijurisdiksjon er underlagt reguleringer, eller har deltatt i fiske i strid med reguleringer som er fastsatt av regionale eller subregionale fiskeriforvaltningsorganisasjoner eller -arrangementer. Tillatelse kan nektes når fartøyet har foretatt utkast av fisk fanget i Norges økonomiske sone som i henhold til Lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar av 6. juni 2008 § 15 første ledd skal føres i land og det ikke er gjort unntak fra denne plikten etter § 15 første ledd 2. punktum, jf § 48 i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen av 22. desember 2004. Tillatelse kan også nektes når vilkårene etter lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 51 er oppfylt.

  En gitt tillatelse kan når som helst trekkes tilbake av samme grunner som i foregående ledd.

  Tillatelsen bortfaller når vedkommende lands fiskekvote er oppfisket.

  § 7. Begrensninger i klageadgangen.

  For vedtak i medhold av §§ 4 og 6 gjelder ikke forvaltningslovens regler om grunngivingsplikt, og vedtak kan ikke påklages.

  § 8. Rapporteringsbestemmelser.

  Fartøy som nevnt i § 1 skal sende de meldingene som fremgår av bokstavene a – j i denne bestemmelsen.

  Slike meldinger skal sendes Fiskeridirektoratet på en av følgende måter:

  1. pr. telefaks til Fiskeridirektoratet, eller

  2. elektronisk via flaggstatens kontrollsenter (FMC). Meldingene skal være autentisert på en måte som er godkjent av Fiskeridirektoratet og være nummerert fortløpende gjennom året.

  Dersom elektronisk rapportering skal benyttes plikter fartøyet før fiske kan starte å forvisse seg om at rapporteringssystemet fungerer tilfredsstillende.

  Elektroniske meldinger vil automatisk bli bekreftet med en returmelding med meldingsidentifikasjon RET fra Fiskeridirektoratet. Dersom meldingen er mottatt uten feil, vil returmeldingen angi meldingsstatus ACK, hvis ikke vil meldingsstatus være NAK.

  Dersom meldingen ikke bekreftes med returmelding må meldingen sendes på ny, eventuelt pr. telefaks.

  Dersom elektronisk rapportering benyttes, skal fartøyets navn og registreringsmerke ikke angis i meldingene.

  a) Melding om fiskestart.

  Fartøy som er gitt tillatelse til fiske og fangst i sonen nord for 62°N skal tidligst 24 timer og senest 12 timer før fisket i sonen påbegynnes sende melding om fiskestart. Fartøy som er gitt tillatelse til fiske og fangst i sonen sør for 62°N skal tidligst 12 timer og senest 1 time før innseiling i sonen sende melding om fiskestart.

  Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

   Dataelement

   Kode

   Påkrevd/
  Valgfritt

   Innhold

   Meldingstype

   TM

   P

   COE, Melding om fiskestart

   Meldingsnummer

   RN

   P1

   Serienummer for meldingen i inneværende år

   Radiokallesignal

   RC

   P

   Fartøyets radiokallesignal

   Fartøynavn

   NA

   V

   Fartøyets navn

   Registreringsmerke

   XR

   V

   Fartøyets registreringsnummer

   Posisjon bredde

   LA

   P

   Posisjon bredde for fiskestart, NDDMM

   Posisjon lengde

   LO

   P

   Posisjon lengde for fiskestart, E/WDDDMM

   Kvantum om bord

   OB

   P

   Fangst ombord fordelt på fiskesort i kilo rund vekt.Parvis angitt

   Fangstområde

   RA

   P

   ICES-område der fisket skal starte

   Sone

   ZO

   P

   Sone der fisket skal starte (ISO-3)

   Dato

   PD

  P

   Dato for fiskestart i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

   Tid

   PT

   P

   Tidspunkt for fiskestart i UTC (TTMM)

   Meldingsdato

   DA

   P

   Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

   Meldingstid

   TI

   P

   Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  1 Påkrevd ved elektroniske meldinger

  Fartøy som kommer fra fiskevernsonen ved Svalbard etter å ha drevet fiske der, kan uten hensyn til tidsfristen i første ledd starte fiske etter at melding om fiskestart er sendt.

  Fiskeridirektoratet kan ved forskrift bestemme at det skal opplyses hvilket fiskeri fartøyet skal delta i.

  b) Fangstmelding.

  Fangstmelding skal sendes ved overgang til fiske i annet ICES-område og ellers ukentlig ved utløpet av hver sjuende dag etter fiskestart. Fartøy som driver konsumfiske med trål i Norges økonomiske sone sør for 62°N med minste maskevidde 120 mm og som velger å avslutte fisket senere enn 4 timer før grensepassering, jfr. § 8 bokstav e, skal uavhengig av tid siden siste melding, sende en fangstmelding tidligst 6 timer og senest 4 timer før grensepassering. Denne meldingen skal angi posisjon for grensepassering.

  Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

   Dataelement

   Kode

   Påkrevd/
  Valgfritt

   Innhold

   Meldingstype

   TM

   P

   CAT, Fangstmelding

   Meldingsnummer

   RN

   P1

   Serienummer for meldingen i inneværende år

   Radiokallesignal

   RC

   P

   Fartøyets radiokallesignal

   Fartøynavn

   NA

   V

   Fartøyets navn

   Registreringsmerke

   XR

   V

   Fartøyets registreringsnummer

   Posisjon lengde

   LO

  P2

   Posisjon lengde på meldingstidspunktet

   Posisjon bredde

   LA

  P2

   Posisjon bredde på meldingstidspunktet

   Fangst

   CA

  P

   Fangst siden forrige COE eller CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.

   Fangstområde

   RA

   P

   ICES-område der fangsten er tatt

   Sone

   ZO

   P

   Sone der fangsten er tatt (ISO-3)

   Posisjon lengde

   LN

   P3

   Posisjon lengde for grensepassering

   Posisjon bredde

   LI

   P3

   Posisjon bredde for grensepassering

   Meldingsdato

   DA

   P

   Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

   Meldingstid

   TI

   P

   Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  1 Påkrevd ved elektroniske meldinger

  2 Valgfritt for fartøy underlagt satellittsporing

  3 Påkrevd for fartøy som driver konsumfiske med trål i Norges økonomiske sone sør for 62°N med minste maskevidde 120 mm dersom meldingen benyttes som forhåndsmelding mellom 6 og 4 timer før grensepassering

  Fiskeridirektoratet kan ved forskrift bestemme at fangster skal spesifiseres på statistikkområder fastsatt av Fiskeridirektoratet.

  c) Omlastingsmelding.

  I den økonomiske sone er det tillatt å foreta omlasting til fartøy fra medlemsstater i EU, Russland, Færøyene, Grønland, Island og Norge, samt fartøy fra NEAFC-samarbeidsland.

  Fartøy som skal avgi fangst skal senest 24 timer før omlastingen påbegynnes sende melding om omlasting. Fartøy som har mottatt fangst skal umiddelbart og senest en time etter den enkelte omlasting er avsluttet sende melding om omlasting.

  Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

   Dataelement

   Kode

   Påkrevd/
  Valgfritt

   Forklaring:

   Medingstype

   TM

   P

   TRA, Melding om omlasting

   Meldingsnummer

   RN

   P1

   Serienummer for meldingen i inneværende år

   Radiokallesignal

   RC

   P

   Fartøyets radiokallesignal

   Fartøynavn

   NA

   V

   Fartøyets navn

   Registreringsmerke

   XR

   V

   Fartøyets registreringsnummer

   Kvantum som skal overføres

   KG

   P

   Kvantum som skal overføres fordelt på fiskesort i kilo rund vekt.Parvis angitt

   Overført fra

   TF

   P2

   Radiokallesignal på fartøyet det overføres fra

   Overført til

   TT

   P2

   Radiokallesignal på fartøyet det overføres til

   Posisjon bredde

   LA

   P3

   Posisjon bredde for omlasting

   Posisjon lengde

   LO

   P3

   Posisjon lengde for omlasting

   Dato

   PD

  P3

   Antatt dato for omlasting i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

   Tid

   PT

   P3

   Antatt tidspunkt for omlasting i UTC (TTMM)

   Meldingsdato

   DA

   P

   Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

   Meldingstid

   TI

   P

   Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  1 Påkrevd ved elektroniske meldinger

   2 Etter hva som er relevant

   3 Valgfritt for meldinger sendt av mottaksfartøyet etter omlastingen

  d) Melding om havneanløp.

  Fartøy som har mottatt fangst fra annet fartøy skal sende melding om havneanløp 24 timer før landing i norsk eller utenlandsk havn.

  Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

   

  Dataelement

   Kode

   Påkrevd/
  Valgfritt

   Forklaring

   Meldingstype

   TM

   P

   POR, Melding om havneanløp

   Meldingsnummer

   RN

   P1

   Serienummer for meldingen i inneværende år

  Radiokallesignal

   RC

   P

   Fartøyets radiokallesignal

   Fartøynavn

   NA

   V

   Fartøyets navn

   Registreringsmerke

   XR

   V

   Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret

   Posisjon lengde

   LO

   P2

   Posisjon lengde på meldingstidspunktet

   Posisjon bredde

   LA

   P2

   Posisjon bredde på meldingstidspunktet

   Kyststat

   CS

   P

   Landingshavnens kyststat

   Havn

   PO

   P

   Navnet på havnen der det skal landes

   Dato

   PD

   P

   Dato for havneanløp i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

   Tid

   PT

   P

   Tidspunkt for havneanløp i UTC (TTMM)

   Kvantum som skal landes

   KG

   P

   Kvantum som skal leveres fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.

   Kvantum om bord

   OB

   P

   Fangst om bord fordelt på kilo rund vekt. Parvis angitt.

   Meldingsdato

   DA

   P

   Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

   Meldingstid

   TI

   P

   Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  1 Påkrevd ved elektroniske meldinger

  2 Valgfritt for fartøy underlagt satellittsporing

  e) Melding om avslutning av fiske.

  Når fisket i sonen avsluttes og senest før ankomst kontrollpunktet eller før fartøyet fremstilles for kontroll i et kontrollområde, jfr. § 8 bokstav f, skal det sendes melding om avslutning av fiske. Fartøy som driver konsumfiske med trål i Norges økonomiske sone sør for 62°N med minste maskevidde 120 mm skal sende slik melding når fisket i sonen avsluttes og senest 4 timer før grensepassering. Slike fartøy som velger å avslutte fisket senere enn 4 timer før grensepassering, jfr. § 8 bokstav b, skal sende melding om avslutning av fisket 1 time før grensepassering. Denne meldingen skal ikke angi posisjon for grensepassering.

  Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

   Dataelement

   Kode

   Påkrevd/
  Valgfritt

   Forklaring:

   Meldingstype

   TM

   P

   COX, Melding om avslutning av fiske

   Meldingsnummer

   RN

   P1

   Serienummer for meldingen i inneværende år

   Autentisering

   AU

   P1

   Avtalt autentiseringskode

   Radiokallesignal

   RC

   P

   Fartøyets radiokallesignal

   Fartøynavn

   NA

   V

   Fartøyets navn

   Registreringsmerke

   XR

   V

   Fartøyets registreringsnummer

   Posisjon lengde

   LO

   P2

   Posisjon lengde på meldingstidspunktet

   Posisjon bredde

   LA

   P2

   Posisjon bredde på meldingstidspunktet

   Fangst

   CA

   P

   Fangst siden forrige COE eller CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.

   Fangstområde

   RA

   P

   ICES-område der fangsten er tatt

   Sone

   ZO

   P

   Sone der fangsten er tatt (ISO-3)

   Posisjon lengde

   LN

   P3

   Posisjon lengde for grensepassering

   Posisjon bredde

   LI

   P3

   Posisjon lengde for grensepassering

   Havn

   PO

   P4

   Navnet på havnen der det skal landes

   Meldingsdato

   DA

   P

   Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

   Meldingstid

   TI

   P

   Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  1 Påkrevd ved elektroniske meldinger

  2 Valgfritt for fartøy underlagt satellittsporing

  3 Påkrevd for fartøy som driver konsumfiske med trål i Norges økonomiske sone sør for 62 med minste maskevidde 120 mm dersom meldingen benyttes som forhåndsmelding mellom 6 og 4 timer før grensepassering

  4 Påkrevd dersom det skal landes i havn som ikke er norsk eller russisk

  Fiskeridirektoratet kan ved forskrift bestemme at det skal gis melding når fartøy i sonen krysser grenselinjer mellom statistikkområder fastsatt av Fiskeridirektoratet.

  Fartøy som under utøvelsen av fisket krysser 62° N skal sende melding om avslutning av fiske og ny melding om fiskestart uten hensyn til tidsfrist.

  f) Melding om fremstilling for kontroll.

  Ved avslutning av fiske i sonen nord for 62°N, skal fartøyet melde seg for kontroll ved ett av flere fastsatte kontrollpunkter.

  Fartøy som er lisensiert for fiske etter sild sør for 62° N og makrell i Norges økonomiske sone, skal ved avslutning av fiske i sonene melde seg til kontroll i ett av flere kontrollområder.

  Fiskeridirektoratet kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om kontrollpunktenes og kontrollområdenes plassering og om rapporteringsplikten.

  g) Opphold innenfor 12 n.mil.

  Fartøy som går innenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene skal sende vanlig melding om avslutning av fiske. Ved gjenopptakelse av fiske i sonen skal fartøyet sende ny melding om fiskestart, men kan påbegynne fisket uten hensyn til tidsfristene i bokstav a).

  h) Midlertidig utgang av sonen nord for 62°N.

  Fartøy som midlertidig forlater sonen nord for 62°N for en periode på mindre enn 24 timer skal sende vanlig melding om avslutning av fiske. Ved gjenopptakelse av fiske i sonen skal fartøyet sende ny melding om fiskestart, men kan påbegynne fisket uten hensyn til tidsfristen i bokstav a).

  i) Hjelpefartøy.

  Fartøy som bistår fiskeflåten skal sende melding om fiskestart og melding om avslutning av fiske til Fiskeridirektoratet hver gang det går inn i og ut av sonen.

  j) Månedlig fangstrapport.

  Endelig fangstrapport som omfatter det enkelte fartøys leverte kvantum fisket i sonen i løpet av en måned, skal innen utløpet av den påfølgende måned innsendes gjennom vedkommende lands fiskerimyndighet til Fiskeridirektoratet. Slik endelig fangstrapport skal inneholde opplysninger om mengder det enkelte fartøy har levert av de ulike fiskearter i kg rund vekt spesifisert på ICES-statistikkområder.

  k) Gjennomseiling.

  Fartøy som er gitt tillatelse til å drive fiske og fangst i sonen og som er i gjennomseiling uten å fiske i sonen, er unntatt fra plikten til å sende melding om fiskestart og melding om avslutning av fiske til Fiskeridirektoratet.

  § 9. Fangstdagbok.

  Fiskefartøy skal føre fangstdagbok. Fangstdagboken skal være innbundet og ha nummererte sider.

  Fangstdagboken skal føres fortløpende og skal inneholde opplysninger om redskapstype og materiale i redskapet. Videre skal fangstdagboken inneholde opplysninger om dato og klokkeslett ved begynnelsen av hvert enkelt hal/drag/kast og posisjon angitt i lengde og bredde (grader og minutter) ved begynnelsen og ved slutten av hvert enkelt hal/drag/kast og varigheten av dette. Fangstdagboken skal også inneholde fangst for de enkelte hal/drag/kast, den totale fangst pr. dag og fra fiskestart, levering av fangst til andre fartøy og mottatt fangst til foredling eller transport, alt angitt i kg rund vekt og spesifisert på fiskearter.

  Fangst i det enkelte hal/drag/kast skal være innført i fangstdagboken senest før neste hal/drag/kast tas om bord.

  Det er adgang til å korrigere fangstanslagene etter døgnets siste hal/kast. Slik korrigering må foretas før innføring av første hal/kast neste døgn og før eventuell sending av melding om avslutning av fiske.

  I fangstdagboken skal på de aktuelle datoer noteres opplysninger om klokkeslett og eventuell radiostasjon for de meldinger som er sendt til Fiskeridirektoratet i medhold av § 8.

  Fiskefartøy skal ha om bord fangstdagbok/bøker som dekker de siste 12 måneder, dersom fartøyet i løpet av denne perioden har vært i fiske i område under norsk fiskerijurisdiksjon.

  Fangstdagboken skal på forlangende fremvises for norske myndigheter og kan kreves innsendt til Fiskeridirektoratet.

  § 10. Krav til stuing.

  Fiskeridirektøren kan ved forskrift gi bestemmelser om hvorledes de enkelte fiskearter og forskjellige produkter av samme fiskeart skal stues om bord i fartøyet.

  § 11. Kontroll, inspeksjon m.v.

  Fartøy som fisker i sonen skal føre sitt nasjonale flagg og skal være merket på en slik måte at de lett kan identifiseres i henhold til alminnelige internasjonale standarder slik som FAO’s retningslinjer for merking av fiskefartøy (FAO Standard Specifications of Fishing Vessels).

  Ansvarshavende plikter å sørge for at fartøyet er utstyrt med losleider som fyller vilkårene i henhold til ISO/FDIS 799 og som er egnet for å ta om bord inspektør. Fiskeridirektoratet kan gi nærmere forskrifter om leiderens utforming.

  Fiskeridirektoratet kan gi forskrifter om at fartøy skal ha om bord tegning/beskrivelse over oppbevaringsrom/binger/RSW-tanker for fisk og fiskeprodukter, samt stuingsplan over den fisk og de fiskeprodukter som er om bord.

  § 12. Oppbevaring av regelverket om bord.

  Gjeldende fiskeribestemmelser for Norges økonomiske sone skal oppbevares om bord.

  § 13. Havnestatskontroll.

  Fartøy som har fryst fisk om bord fanget i NEAFCs konvensjonsområde som skal landes i norsk havn, skal sende forhåndsmelding minst 24 timer før ankomst landingshavn. Tilsvarende gjelder dersom fartøyet er gitt tillatelse til å omlaste i havn eller i territorialfarvannet. All fisk om bord, også fersk fisk, skal omfattes av forhåndsmeldingen.

  For fartøy som ikke fører flagget til et land som er kontraktspart i NEAFC omfattes all fisk om bord uansett fangststed og tilstand. Frist for innsending av forhåndsmelding er minst tre virkedager før ankomst landingshavn.

  Fartøy som fører flagget til et land som er kontraktspart i NEAFC skal sende forhåndsmelding minst tre virkedager før ankomst landingshavn dersom de skal lande fisk fanget utenfor NEAFCs konvensjonsområde uansett tilstand.

  Fartøy som har fisk om bord fanget i NAFOs reguleringsområde som skal landes i norsk havn, skal sende forhåndsmelding minst tre virkedager før ankomst landingshavn. Tilsvarende gjelder dersom fartøyet er gitt tillatelse til å omlaste i havn eller i territorialfarvannet.

  Fartøy som har tunfisk eller tunfisklignende arter fanget i ICCATs konvensjonsområde om bord, skal sende forhåndsmelding minst 3 virkedager før ankomst havn. I tillegg skal formålet med havneanløpet oppgis. ICCAT registreringsnummer, fisketillatelse, omlastingstillatelse eller annen tillatelse til å delta i ICCAT-fiskerier skal også oppgis, med mindre tunfisken eller den tunfisklignende arten er tatt som bifangst i annet fiskeri. Tilsvarende gjelder dersom fartøyet er gitt tillatelse til å omlaste i havn eller territorialfarvannet. Dersom fartøy har tunfisk eller tunfisklignende arter om bord som har vært omlastet på havet, skal fartøyet sende ICCAT-omlastingsmelding minst 48 timer før ankomst havn.

  Fartøy som bare har om bord fisk fanget av fartøyet selv skal fylle ut PSC 1, jfr. vedlegg 3. Fartøy som har om bord fisk mottatt fra andre fartøy som ikke er norske, skal fylle ut et eksemplar av PSC 2 for hvert fartøy det er tatt imot fisk fra, jfr. vedlegg 4. Fartøy som har om bord både egen fisk og fisk mottatt fra andre fartøy skal fylle ut både PSC 1 og PSC 2. Alle felt på skjemaenes del A skal fylles ut. Utfylte skjema for fryst fisk fanget i NEAFCs konvensjonsområde og for tunfisk og tunfisklignende arter fanget i ICCATs konvensjonsområde sendes Fiskeridirektoratet elektronisk. Utfylte skjema for fisk fanget i NAFOs reguleringsområde sendes Fiskeridirektoratet på telefaks, jfr. vedlegg 2. Fiskeridirektoratet sender de mottatte skjemaene til flaggstaten. Fiskeridirektoratet avgjør om bekreftelsen godtas. Fiskeri- og kystdepartementet er klageinstans.

  Det er forbudt å lande og motta fisk dersom flaggstaten til fartøyet som fanget fisken ikke gir sin bekreftelse på skjemaets del B eller Fiskeridirektoratet ikke har godtatt bekreftelsen.

  § 14. Delegasjon.

  Kongens myndighet etter § 4 i lov av 17. desember 1976 om Norges økonomiske sone delegeres til Fiskeridepartementet som også kan endre denne forskrift. Fiskeridirektøren kan ved forskrift gi utfyllende bestemmelser til denne forskrift.

  § 15. Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven.

  § 16. Straff og inndragning.

  Forsettlig eller uaktsom overtredelse bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift er gjenstand for straff og inndraging etter lov av 17. desember 1976 om Norges økonomiske sone §§ 8 0g 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 17. Ikrafttredelse.

  Disse forskrifter trer i kraft straks. Samtidig oppheves punktene 2, 3 og 4 i kgl.res. av 17. desember 1976 om iverksettelse av Norges økonomiske sone og midlertidige forskrifter av 27. desember 1976 om utlendingers fiske i Norges økonomiske sone.

  ””””””””””””””””””””

  VEDLEGG 1

  Automatisk Returmelding ved elektronisk rapportering

   Dataelemet

   Kode

   Påkrevd/
  Valgfritt

   Forklaring

   Meldingsdtype

   TM

   P

   RET, Returmelding fra Fiskeridirektoratet

   Meldingsnummer

   RN

   P

   Nummeret på den kvitterte meldingen

   Avsender

   FR

   P

   NOR for norsk kvotekontroll

   Mottaker

   RC

   P

   Fartøyets radiokallesignal

   Autentisering

   AU

   P

   Autentiseringskode fra kvotekontrollen

   Meldingstatus

   RS

   P

   ACK for godkjent / NAK for ikke godkjent

   Returnert feilmelding

   RE

   P

   Feilmeldingsnummer:
  101 = Uleselig, 102 = Inkonsistent, 103 = Sekvensfeil

   Meldingsdato

   DA

   P

   Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

   Meldingstid

   TI

   P

   Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

   

   

   

   

   

   
   

  VEDLEGG 2

  SENDING AV MANUELLE MELDINGER PÅ TELEFAX:

  Dersom en ikke benytter elektronisk rapportering skal meldingene utformes som i eksemplene nedenfor:

  Manuelle meldinger skal sendes til Fiskeridirektoratets telefaxnr. +47 55 23 82 76

  1. MELDING OM FISKESTART

  Melding om fiskestart skal, dersom en ikke benytter elektronisk rapportering, utformes slik:

  EKS. 1: (Når fartøyet har fangst om bord ved fiskestart)

  TM = COE
  RC = OWAANA = KONTIKI
  XR = S458 eller M-101-AK
  LA = N6132
  LO = E00415
  OB = TORSK 50000, HYSE 13000, SEI 25600, LANGE 11300
  RA = 4A
  ZO = NOR
  PD = 20040312
  PT = 1430
  DA = 20040311
  TI = 0835

  EKS. 2: (Når fartøyet ikke har fangst om bord ved fiskestart)

  Som over, med unntak av

  OB = 0

   

   

  2. FANGSTMELDING

  Fangstmelding skal, dersom en ikke benytter elektronisk rapportering, utformes slik:

  EKS. 1: (Når fangst er tatt)

  TM = CAT
  RC = OWAA
  NA = KONTIKI
  XR = S458 eller M-101-AK
  CA = TORSK 35000, HYSE 8500, SEI 5800, UER 1200
  RA = 4A
  ZO = NOR
  DA = 20040319
  TI = 0955

  EKS. 2: (Når ingen fangst er tatt)

  Som over, med unntak av

  CA = 0

  NB! Det skal alltid sendes fangstmelding for foregående periode ved kryssing av grensen til nytt ICES-område.

  3. OMLASTINGSMELDING

  Omlastingsmelding skal, dersom en ikke benytter elektronisk rapportering, utformes slik:

  EKS 1: (Når fangst er omlastet fra et annet fartøy)
  TM = TRA
  RC = OWAA
  NA = KONTIKI
  XR = S458 eller M-101-AK
  KG = TORSK 10000
  TF = LMHJ
  LA = N6130
  LO = E00400
  PD = 20050617
  PT = 1430
  DA = 20040321
  TI = 0600

  EKS 2: (Når fangst er omlastet til et annet fartøy)

  Som over, men TF erstattes med TT og radiokallesignalet til fartøyet fangst er omlastet til.

   
   

  4. MELDING OM HAVNEANLØP

  Melding om havneanløp skal, dersom en ikke benytter elektronisk rapportering, utformes slik:

  TM = POR
  RC = JXHB
  NA = OTTAR BIRTING
  XR = S458 eller M-101-AK
  LA = N6130
  LO = E00400
  CS = NOR
  PO = ÅLESUND
  PD = 20040322
  PT = 1000
  KG = TORSK 65000, HYSE 14000
  OB = TORSK 100000, HYSE 14000
  DA = 20040321
  TI = 0830

  EKS 2: (Når fangst ikke skal leveres)

  Som over, med unntak av KG = 0.

  NB! Ved havneanløp regnes fisket som avsluttet og det skal også sendes melding om avslutning av fisket.

   

  5. MELDING OM AVSLUTNING AV FISKE

  Melding om avslutning av fiske skal, dersom en ikke benytter elektronisk rapportering, utformes slik:

  EKS 1: (Når fangst er tatt siden forrige melding)

  TM = COX
  RC = OWAA
  NA = KONTIKI
  XR = S458
  LA = N6130
  LO = E00400
  CA = TORSK 15000, HYSE 2500
  RA = 4A
  ZO = NOR
  PO = HULL
  DA = 20040321
  TI = 1700

  EKS. 2: (Når ingen fangst er tatt siden forrige melding)

  Som over, med unntak av CA = 0

  HØ/EW