J-15-2011: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-9-2011

Erstattet av: J-45-2011

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 22.01.2011

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 21. januar 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende endringer:

  § 52 Sorteringsmaskiner (endret) skal lyde:

  Overskrift i paragrafen endres til:

  Forbud mot sorteringsmaskiner og andre innretninger som kan nyttes til utkast av fisk

  (1) Det er forbudt å ha ombord og å nytte innretninger og ustyr som kan benyttes til oppmaling og utkast av fisk, og som ikke har en legitim funksjon i forbindelse med fartøyets behandling av fangsten eller som av sikkerhetsmessige grunner er pålagt av Sjøfartsdirektoratet eller annen myndighet.

  (2) Ved fiske etter sild, makrell og lodde er det forbudt for ringnotfartøy og trålere å ha sorteringsmaskiner om bord.

  (3) Forbudet i andre ledd gjelder ikke fartøy som tilvirker egen fangst ved frysing av rund fisk eller frysing av filet om bord (sjølprodusenter). Sorteringsmaskin og tilhørende innretninger på slike fartøy må ikke være montert slik at frasortert fisk lett kan kastes eller føres tilbake i sjøen.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskriften i sin helhet kan du laste ned i pdf-format. (367,64 kB) Snurrevad (71,14 kB) Lasteromssertifikat (79,60 kB) Vedlegg: kart 070503 (201,43 kB)