J-15-2009: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift av 16. desember 2008 nr 1402 om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2009

Erstatter: J-274-2008

Erstattet av: J-38-2009

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 28.01.2009

Gyldig til: 01.01.2010

Forskrift om endring av forskrift av 16. desember 2008 nr 1402 om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2009

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 27. januar 2009, med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jf forskrift av 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 13, kgl.res. av 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelsen av en fiskerisone ved Jan Mayen § 4 og Fiskeridepartementets vedtak av 16. oktober 2000 om delegasjon av kompetanse til å fastsette årlige reguleringsforskrifter etter inngåelse av kvoteavtaler med andre land, fastsatt følgende forskrift:

  I

  I forskrift av 16. desember 2008 om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen, gjøres følgende endring:

  KAPITTEL 2. FISKET I NORGES ØKONOMISKE SONE NORD FOR 62° N

  § 2 Ny bokstav h) skal lyde:

  h) 152 000 tonn lodde

  Nytt andre ledd skal lyde:
  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når de kvanta som er angitt i bokstavene a) til h) er beregnet oppfisket.

  § 8 (ny) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske lodde nord for 74° N og øst for 30° Ø og i fiskevernsonen ved Svalbard.

  Tidligere §§ 8 til 12 blir nye §§ 9 til 13.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2009.

  Fiskeridirektoratet har den 16. desember 2008 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jfr. forskrift av 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 13, kgl.res. av 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelsen av en fiskerisone ved Jan Mayen § 4 og Fiskeridepartementets vedtak av 16. oktober 2000 om delegasjon av kompetanse til å fastsette årlige reguleringsforskrifter etter inngåelse av kvoteavtaler med andre land, fastsatt følgende forskrift:

  Kapittel 1. Generelle bestemmelser

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt å drive fiske og fangst for fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene.

  Kapittel 2. Fisket i Norges økonomiske sone nord for 62° N

  § 2 Kvoter nord for 62°N

  Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører russisk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

  a) 140.000 tonn norsk arktisk torsk,
  b) 20.000 tonn norsk arktisk hyse, *
  c) 3.000 tonn steinbit,
  d) 15.000 tonn sei,
  e) 2.000 tonn uer (Sebastes marinus og Sebastes mentella) som bifangst,
  f) 210.633 tonn norsk vårgytende sild. Kvoten kan også fiskes i fiskerisonen ved Jan Mayen.
  g) 3.000 tonn andre arter som bifangst.
  h) 152 000 tonn lodde

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når de kvanta som er angitt i bokstavene a) til h) er beregnet oppfisket.

  § 3 Fiske etter sei

  Inntil 7.000 tonn av kvoten av sei som nevnt i § 2 bokstav d kan fiskes i et direktefiske. Resterende kvantum kan bare fiskes som bifangst i fisket etter torsk og hyse, og maksimalt 5% i hver enkelt fangst i fisket etter sild.

  § 4 Bifangst av uer

  Ved fiske etter andre arter er det adgang til å ha inntil 15% bifangst av uer (Sebastes marinus og Sebastes mentella) i vekt av de enkelte fangster.

  § 5 Bifangst av blåkveite

  Ved fiske etter andre arter er det tillatt å ha inntil 7% innblanding av blåkveite om bord ved avslutning av fisket og av landet fangst i Norges økonomiske sone. Det er likevel tillatt å ha inntil 12% bifangst av blåkveite i de enkelte fangster.

  § 6 Bifangst av andre arter

  Kvoten av andre arter som nevnt i § 2 bokstav g gjelder bare arter som ikke er kvoteregulert, og kan bare fiskes som bifangst ved fiske etter kvoteregulerte arter.

  § 7 Forbud mot fiske med stormasket trål og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål.

  Det er forbudt å fiske med stormasket trål (135 mm) og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. 66° 30’N 06° 59’Ø
  2. 66° 21’N 06° 44’Ø
  3. 65° 43’N 06° 00’Ø
  4. 65° 20’N 06° 00’Ø
  5. 65° 20’N 05° 30’Ø
  6. 66° 00’N 05° 30’Ø
  7. 66° 30’N 06° 34,27’Ø
  8. 67° 10’N 08° 00’Ø
  9. 67° 10’N 08° 35’Ø
  10. 67° 00’N 08° 18’Ø
  11. 66° 50’N 08° 09’Ø herfra i rett linje til pkt.1.

  Det er forbudt å fiske med stormasket trål (120 mm) og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. 62° 36’N 03° 00’Ø
  2. 62° 10’ N 01° 15’Ø (ved NØS ytre grense)
  3. 62° 40’N 00° 52’Ø (ved NØS ytre grense)
  4. 63° 00’N 03° 00’Ø herifra i en rett linje til pkt. 1

  § 8 Fiske etter lodde

  Det er forbudt å fiske lodde nord for 74° N og øst for 30° Ø og i fiskevernsonen ved Svalbard.

  Kapittel 3. Fisket etter kolmule i Norges økonomiske sone nord for 62° N og i fiskerisonen ved Jan Mayen

  § 9 Kvote og områdebegrensning

  Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører russisk flagg adgang til å fiske 10.268 tonn kolmule i et område i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene vest av rette linjer trukket gjennom følgende posisjoner:

  1. N 73° 30' Ø 15° 00'
  2. N 73° 00' Ø 14° 40'
  3. N 72° 30' Ø 14° 40'
  4. N 71° 45' Ø 15° 10'
  5. N 71° 00' Ø 16° 54'
  6. N 70° 14' Ø 16° 58'
  7. N 69° 33' Ø 15° 32'
  8. N 69° 09' Ø 13° 37'
  9. N 68° 45' Ø 11° 20'
  10. N 67° 40' Ø 09° 27'
  11. N 67° 20' Ø 08° 40'
  12. N 67° 05' Ø 08° 00'
  13. N 66° 15' Ø 05° 40'
  14. N 64° 10' Ø 05° 40'
  15. N 63° 15' Ø 05° 00'
  16. N 62° 40' Ø 03° 00'
  17. N 62° 00' Ø 02° 00'.

  § 10 Bifangst av makrell

  Ved fiske etter kolmule er det tillatt å ha inntil 10% bifangst av makrell i vekt i de enkelte fangster.

  Kapittel 4. Fellesbestemmelser

  § 11 Beregning av fangstkvanta

  Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt.

  § 12 Straff og inndragning

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften er gjenstand for straff og inndragning etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 13 Ikrafttredelse

  Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2009 og gjelder til og med 31. desember 2009.

  PS/EW