J-148-2013: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-127-2013

Erstattet av: J-154-2013

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 29.06.2013

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har 28. juni 2013 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende endring:

  § 48 andre ledd nummer 2. (ny) skal lyde:

  2. Levedyktig fisk tatt med håndsnøre, fiskestang eller lignende håndredskap, som er fanget i strid med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i havressursloven. Slik fangst skal straks slippes på sjøen.

  § 48 andre ledd nummer 2. blir deretter nummer 3.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  TM/EW

  Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

  J-148-2013 (366,72 kB)

  Vedlegg:

  Vedlegg 4 - Fjordliner (332,12 kB) Vedlegg 1 snurrevadpose-tekst (65,16 kB) Vedlegg 1 - snurrevadpose-figur (502,60 kB) Vedlegg-2-retningslinjer-Sjøfar (246,18 kB) Vedlegg 3-Lasteromssertifikat (79,60 kB)