J-144-2018: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket etter leppefisk i 2018

Erstatter: J-135-2018

Erstattet av: J-145-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 06.08.2018

Gyldig til: 31.12.2018

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter leppefisk i 2018

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 6. august 2018 med hjemmel i forskrift 22. mars 2018 nr. 448 om regulering av fisket etter leppefisk i 2018 § 11 første ledd:

   I

   I Nærings- og fiskeridepartementets forskrift 22. mars 2018 nr. 448 om regulering av fisket etter leppefisk i 2018 gjøres følgende endringer:

   § 5. Stopp i fisket (ny) skal lyde:

   Fisket etter leppefisk for fartøy som deltar i åpen gruppe eller fritidsfiske på kyststrekningen fra grensen mot Sverige til og med Agder fylke stoppes med virkning fra tirsdag 7. august kl. 20.00.  Innen 10. august kl. 20.00 skal alle innretninger for mellomlagring av leppefisk være tømt, og leppefisken levert til kjøper.

    §§ 5-14 blir til §§ 6-15.

     II

   Forskriften trer i kraft straks.

   Forskriften lyder etter dette:

   ---------

   Forskrift om regulering av fisket etter leppefisk i 2018

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 22. mars 2018 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 22, 23, 39 og 59.

  § 1. Generelt forbud

  Det er forbudt å fiske leppefisk.

  § 2. Totalkvoter

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan fartøy med adgang til å delta, fiske og lande inntil:

  1. 4 millioner leppefisk på kyststrekningen fra grensen mot Sverige til og med Agder fylke.
  2. 10 millioner leppefisk på kyststrekningen fra og med Rogaland fylke til 62° N.
  3. 4 millioner leppefisk på kyststrekningen nord for 62° N.

  Kvotene i første ledd fordeles med 90 prosent til fartøy som deltar i lukket gruppe og 10 prosent til fartøy som deltar i åpen gruppe.

  § 3. Fartøykvote

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe i fisket etter leppefisk i medhold av deltakerforskriften lande en fartøykvote på 45.000 stk. leppefisk.

  Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe i fisket etter leppefisk i medhold av deltakerforskriften kan lande en maksimalkvote på 6000 stk. leppefisk.

  Fisket må skje innenfor de begrensninger som følger av fiskeriregelverket for øvrig, herunder periodebegrensninger fastsatt i utøvelsesforskriften.

  § 4. Fritidsfiske

  Personer som skal fiske leppefisk med fartøy som ikke er merkeregistrert må ha særskilt tillatelse fra Fiskeridirektoratets regionkontor. Søknad sendes på eget skjema som finnes på Fiskeridirektoratets hjemmeside. For at slik tillatelse kan gis, må det foreligge en leveringsavtale med godkjent kjøper og fartøyet må være registrert i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistrene.

  Fisket må skje innenfor de rammer og begrensninger som følger av fiskeriregelverket for øvrig for fiske fra fartøy som ikke er merkeregistrert.

  § 5. Stopp i fisket

   Fisket etter leppefisk for fartøy som deltar i åpen gruppe eller fritidsfiske på kyststrekningen fra grensen mot Sverige til og med Agder fylke stoppes med virkning fra tirsdag 7. august kl. 20.00.  Innen 10. august kl. 20.00 skal alle innretninger for mellomlagring av leppefisk være tømt, og leppefisken levert til kjøper.

  § 6. Bifangst

   Det er ikke tillatt å beholde bifangst i teiner eller ruser som er satt ut til fangst av leppefisk. Bifangst skal straks slippes tilbake i sjøen på en slik måte at denne finner tilbake til sitt naturlige miljø og unngår å bli skadet. Dette gjelder også bifangst av krabbe.

  § 7. Forskningsområde

  Det er forbudt å fiske leppefisk i et område i Austevoll kommune avgrenset av en rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. N 60° 05,514` Ø 005° 16,099`
  2. N 60° 05,638` Ø 005° 16,439`
  3. N 60° 04,877` Ø 005° 17,809`
  4. N 60° 04,736` Ø 005° 17,497`

   § 8. Opplysninger ved landingen

  Ved landing av leppefisk skal det på landings- og sluttseddel i tillegg til vekt oppgis antall individer av de forskjellige leppefiskarter.

  § 9. Kvoteutnyttelse

  Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor kvoteåret. Dersom fartøyet har startet fiske på en kvote, kan det ikke starte fiske på en annen kvote av samme fiskeslag i løpet av kvoteåret.

  Dersom fartøyeier skifter ut sitt fartøy, skal det gjøres fradrag i kvoten som tildeles det ervervede fartøyet for det kvantum fartøyeier har fisket og landet innenfor kvoteåret med fartøyet som skiftes ut. Uten hinder av første ledd kan fartøyeier fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor kvoteåret, men det skal da gjøres fradrag i kvoten for det kvantum selger av utskiftingsfartøyet har fisket og landet i kvoteåret med fartøyet. Første og annet ledd gjelder tilsvarende ved utskifting av fartøy i åpen gruppe. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantumet som er størst trekkes fra.

  Ved kjøp av fartøyet for fortsatt drift kan ny fartøyeier uten hinder av første ledd fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor kvoteåret, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det selger av fartøyet har fisket og landet med dette fartøyet i løpet av kvoteåret. Tilsvarende gjelder ved kjøp av fartøy som skal delta i åpen gruppe.

  Ved tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum som innenfor kvoteåret er fisket i henhold til tillatelsen som oppgis fra det andre fartøyet. Fartøyet som tildeles fisketillatelse kan uten hinder av første ledd fiske på den tildelte fisketillatelsen, men det skal da gjøres fradrag i kvoten for det kvantum fartøyet har fisket i løpet av kvoteåret. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantum som er størst trekkes fra.

  Dersom det er foretatt utskifting eller salg for fortsatt drift flere ganger i løpet av kvoteåret, eller både utskifting og salg for fortsatt drift, skal det så langt det passer tas høyde for dette ved fradrag i kvoten etter annet til fjerde ledd. Tilsvarende gjelder dersom en fisketillatelse tildeles til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra annet fartøy, og den oppgitte tillatelsen tidligere i kvoteåret er tildelt til erstatning for fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy. Tilsvarende gjelder også så langt det passer dersom det i løpet av kvoteåret er gjennomført både utskifting eller salg for fortsatt drift, og tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende tillatelse.

  Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i fjerde ledd dersom fisketillatelsen som oppgis har vært tildelt samme fartøy sammenhengende i de siste to årene.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

  § 10. Overføring av fangst

  Kvantumet som kan fiskes av det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande fangst som er fisket av annet fartøy.

  § 11. Vedtaksmyndighet og klageinstans

  Fiskeridirektoratets regionkontor har myndighet til å treffe vedtak etter denne forskriften. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

  § 12. Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når kvotene er beregnet oppfisket. Ved en stopp i fisket i åpen gruppe vil samtidig adgangen til fritidsfiske, i medhold av § 4, bli stoppet.

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og gi nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse av fisket.

  § 13. Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

  § 14. Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

  § 15. Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2018.

  IB/EW