J-144-2017: (Utgått) Utøvelsesforskriften

Erstatter: J-107-2017

Erstattet av: J-155-2017

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.09.2017

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 1. september 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 5, 58 og 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 28 og § 29, jf. forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges økonomiske sone og landinger til eller annen bruk av norsk havn § 14 og forskrift 7. desember 2012 nr. 1144 om ervervstillatelse, registrering og merking av fiskefartøy mv. (ervervstillatelsesforskriften) kap. IX

   I

  I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fiske i sjøen gjøres følgende endringer:

  § 99 (endret) skal lyde:

  § 99. Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av bestemmelser om rapportering eller bestemmelser i kapittel VII, VIII eller XVI i denne forskriften eller bestemmelser gitt i medhold av disse kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  -----------------------------

  IB/EW

  Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

  Vedlegg: