J-142-2004: (Utgått) Forskrift om endring i forskrift av 16. desember 1999 nr 1342 om satellittbasert overvåkning av utenlandske fiskefartøys aktivitet i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen

Erstattet av: J-38-2005

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 09.07.2004

Forskrift om endring i forskrift av 16. desember 1999 nr 1342 om satellittbasert overvåkning av utenlandske fiskefartøys aktivitet i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridepartementet har den 9. juli 2004 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelse av fiskerisone ved Jan Mayen § 4 og lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. § 4 bokstav s) bestemt:

  I

  I Fiskeridepartementets forskrift av 16. desember 1999 nr. 1342 om satellittbasert overvåkning av utenlandske fiskefartøys aktivitet i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen, gjøres følgende endringer:

  § 1 første ledd (endret) skal lyde:

  Denne forskrift gjelder for fiskefartøy over 24 meter som fører flagg fra Russland, Færøyene, Grønland og Island og for fiskefartøy over 18 meter største lengde som fører flagg fra medlemsland i den Europeiske Union, som oppholder seg i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen. Fra 1. januar 2005 gjelder forskriften også for fiskefartøy over 15 meter som fører flagg fra medlemsland i den Europeiske Union som oppholder seg i området nevnt i første punktum.

  § 2 tredje ledd (nytt) skal lyde:

  Når et fartøy har sendt automatiske posisjonsmeldinger i henhold til første og annet ledd fra samme posisjon i mer enn fire timer, kan slike meldinger sendes med en hyppighet på minst en gang hver tolvte time.

  § 4 Forbud mot å slå av, skade, ødelegge eller manipulere utstyret (ny) skal lyde:
  Det er forbudt å slå av, skade, ødelegge eller på annen måte manipulere satellittsporingsutstyret.

  Ansvarshavende om bord på fartøyet skal påse at:

  a) dataene ikke blir endret,
  b) antenner som er tilkoblet satellittsporingsutstyret ikke blokkeres,
  c) strømforsyningen til satellittsporingsutstyret ikke brytes,
  d) satellittsporingsutstyret ikke fjernes fra fartøyet.

  Gjeldende §§ 4 til 7 blir til §§ 5 til 8.

  § 5 (endret) skal lyde:

  Dersom det oppstår feil i forbindelse med satellittsporing, slik at Fiskeridirektoratet ikke mottar meldingene som nevnt i § 2, skal fartøy som fører flagg fra Russland, Færøyene, Grønland og Island minst en gang hver tolvte time sende slik melding via telefax. Fartøy som fører flagg fra medlemsland i den Europeiske Union skal sende slik melding minst en gang hver fjerde time. Dette gjelder også inngangs- og utgangsmelding som nevnt i § 2.

  § 6 (endret) skal lyde:

  Dersom det har oppstått feil ved satellittsporingsutstyret for fartøy som fører flagg fra Russland, Færøyene, Grønland og Island slik at kravene i § 2 ikke kan oppfylles, skal utstyret repareres eller erstattes innen en måned. Etter denne fristen kan ikke fartøyet starte fiske i sonene nevnt i § 1 uten satellittsporingsutstyr som tilfredstiller kravene i §§ 2 og 3. Dersom det oppstår slik feil mens fartøyet er på fiskefeltet og turen varer i mer enn en måned, må utstyret repareres eller erstattes så snart fartøyet kommer til havn. Fartøyet kan ikke fortsette fisket eller starte fiske på nytt uten satellittsporingsutstyr som tilfredstiller kravene i §§ 2 og 3.

  Dersom det har oppstått feil ved satellittsporingsutstyret for fartøy som fører flagg fra medlemsland i den Europeiske Union slik at kravene i § 2 ikke kan oppfylles, kan fartøyet ikke starte ny tur før utstyret er reparert eller erstattet. Fiskeridirektoratet kan dispensere fra dette kravet dersom utstyret ikke kan repareres eller erstattes og dette skyldes forhold fartøyets eier eller skipper ikke kan lastes for.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  FORSKRIFT AV 16. DESEMBER 1999 NR 1342 OM SATELLITTBASERT OVERVÅKNING AV UTENLANDSKE FISKEFARTØYS AKTIVITET I NORGES INDRE FARVANN, SJØTERRITORIUM OG ØKONOMISKE SONE OG I FISKERISONEN VED JAN MAYEN

  Fiskeridepartementet har den 16. desember 1999 i medhold av § 4 i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone, § 4 i kongelig resolusjon av 23. mai 1980 om opprettelse av en fiskerisone ved Jan Mayen og § 4 og lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4 bokstav s, bestemt:

  § 1 Virkeområde

  Denne forskrift gjelder for fiskefartøy over 24 meter som fører flagg fra Russland, Færøyene, Grønland og Island og for fiskefartøy over 18 meter største lengde som fører flagg fra medlemsland i den Europeiske Union, som oppholder seg i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen. Fra 1. januar 2005 gjelder forskriften også for fiskefartøy over 15 meter som fører flagg fra medlemsland i den Europeiske Union som oppholder seg i området nevnt i første punktum.

  Med fiskefartøy forstås fartøy av ethvert slag som er utstyrt for eller driver fiske og fangst i ervervsøyemed, eller som bistår fiskeflåten, herunder lete- og forsøksfartøy.

  § 2 Sporing

  Fiskefartøy som oppholder seg i sonene som nevnt i § 1 skal ha installert om bord satellittsporingsutstyr og skal være underlagt sporing med vidererapportering til Fiskeridirektoratet.

  Sporingsutstyret skal automatisk sende fortløpende meldinger i maskinlesbar form minst 1 gang per time og ved inngang og utgang av sonene nevnt i § 1.

  Meldingen skal inneholde følgende:

  a) entydig identifikasjon av fartøyet,
  b) fartøyets geografiske posisjon i rapporteringsøyeblikket med en posisjonsfeil på under 500meter med et konfidensintervall på 99 %,
  c) dato og tidspunkt for fartøyets posisjon,
  d) fart og kurs i rapporteringsøyeblikket.

  Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere regler om vidererapportering til Fiskeridirektoratet av meldinger i henhold til denne bestemmelse.

  Når et fartøy har sendt automatiske posisjonsmeldinger i henhold til første og annet ledd fra samme posisjon i mer enn fire timer, kan slike meldinger sendes med en hyppighet på minst en gang hver tolvte time.

  § 3 Utstyr

  Fartøyet skal ha installert om bord satellittsporingsutstyr som tilfredsstiller kravene til godkjenning av slikt utstyr. Fiskeridirektoratet fastsetter nærmere bestemmelser om krav til utstyr som skal benyttes til satellittsporing.

  I en overgangsperiode kan Fiskeridirektoratet etter særskilt søknad godkjenne utstyr som ikke tilfredsstiller kravene til melding fastsatt i § 2 bokstav c) og bokstav d), dersom slikt utstyr er installert om bord i fartøyet og i drift på det tidspunkt denne forskrift trer i kraft. Dispensasjon til å bruke slikt utstyr kan ikke påregnes etter 30. juni 2001.

  § 4 Forbud mot å slå av, skade, ødelegge eller manipulere utstyret<

  Det er forbudt å slå av, skade, ødelegge eller på annen måte manipulere satellittsporingsutstyret.

  Ansvarshavende om bord på fartøyet skal påse at:

  a) dataene ikke blir endret,
  b) antenner som er tilkoblet satellittsporingsutstyret ikke blokkeres,
  c) strømforsyningen til satellittsporingsutstyret ikke brytes,
  d) satellittsporingsutstyret ikke fjernes fra fartøyet.

  § 5 Feil i forbindelse med satellittsporing

  Dersom det oppstår feil i forbindelse med satellittsporing, slik at Fiskeridirektoratet ikke mottar meldingene som nevnt i § 2, skal fartøy som fører flagg fra Russland, Færøyene, Grønland og Island minst en gang hver tolvte time sende slik melding via telefax. Fartøy som fører flagg fra medlemsland i den Europeiske Union skal sende slik melding minst en gang hver fjerde time. Dette gjelder også inngangs- og utgangsmelding som nevnt i § 2.

  § 6 Krav til utbedring av feil

  Dersom det har oppstått feil ved satellittsporingsutstyret for fartøy som fører flagg fra Russland, Færøyene, Grønland og Island slik at kravene i § 2 ikke kan oppfylles, skal utstyret repareres eller erstattes innen en måned. Etter denne fristen kan ikke fartøyet starte fiske i sonene nevnt i § 1 uten satellittsporingsutstyr som tilfredstiller kravene i §§ 2 og 3. Dersom det oppstår slik feil mens fartøyet er på fiskefeltet og turen varer i mer enn en måned, må utstyret repareres eller erstattes så snart fartøyet kommer til havn. Fartøyet kan ikke fortsette fisket eller starte fiske på nytt uten satellittsporingsutstyr som tilfredstiller kravene i §§ 2 og 3.

  Dersom det har oppstått feil ved satellittsporingsutstyret for fartøy som fører flagg fra medlemsland i den Europeiske Union slik at kravene i § 2 ikke kan oppfylles, kan fartøyet ikke starte ny tur før utstyret er reparert eller erstattet. Fiskeridirektoratet kan dispensere fra dette kravet dersom utstyret ikke kan repareres eller erstattes og dette skyldes forhold fartøyets eier eller skipper ikke kan lastes for.

  § 7 Straff og inndragning

  Forsettelig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift er gjenstand for straff og inndragning etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9 og lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 53 og 54. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 8 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  HØ/EB