J-14-2018: (Utgått) Utøvelsesforskriften

Erstatter: J-274-2017

Erstattet av: J-40-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 07.02.2018

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 7. februar 2018 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98:

  I

  I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endring:

  § 52 siste ledd (endret) skal lyde:

  I fisket etter reker sør for 62˚N er det ikke tillatt å ha sollebrett i sollemaskinene som kan benyttes til utkast av reker. Det nederste sollebrettet skal ikke ha en større åpning mellom spilene enn 7,5 mm. Sollemaskiner med tilhørende innretninger må ikke være montert slik at frasortert reke lett kan kastes eller føres tilbake i sjøen.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

   Forskriften lyder etter dette:

  ---------

  AH/MKB

  Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

  Vedlegg: