J-138-2014: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-99-2014

Erstattet av: J-151-2014

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 07.06.2014

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Nærings- og fiskeridepartementet har 6. juni 2014 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende endring:

  § 33d første ledd (endret) skal lyde:

  Det er forbudt for fartøy på eller over 15 meter største lengde å fiske innenfor fjordlinjer som er angitt i vedlegg 4 til denne forskriften. Dette forbudet gjelder ikke fra N 68° 15,60′ Ø 15° 55,70′ og langs kysten sørover i annet fiske enn etter sei med not i perioden frem til 30. september 2014.

  § 33d tredje ledd (endret) skal lyde:

  Ved fiske etter sild med not i områder sør for 70° 40,50′ N og vest for 22° 00,00′ Ø, er det i perioden frem til og med 30. september 2014, uten hinder av forbudet i første ledd tillatt å fiske innenfor fjordlinjene.

  § 33d fjerde ledd (endret) skal lyde:

  Ved fiske etter makrell fra og med Nordland fylke og sørover, er det i perioden frem til og med 30. september 2014, uten hinder av forbudet i første ledd, tillatt å fiske innenfor fjordlinjene, med unntak av i Andfjorden sør for fjordlinjen ved Dverberg og i Ofoten øst for en linje mellom N 68° 24,73′ Ø 16° 00,70′ og N 68° 13,49′ Ø 16° 04,70′.

  § 33d femte ledd (endret) skal lyde:

  Ved fiske etter andre fiskeslag enn torsk med andre konvensjonelle redskaper enn snurrevad, er det uten hinder av forbudet i første ledd tillatt å fiske innenfor fjordlinjene i perioden frem til og med 30. september 2014 , med unntak av de begrensingene som følger av § 32.

  § 33d sjette ledd (nytt) skal lyde:

  Ved fiske etter sei med not nord for Kibergsneset mellom N 70° 17,34′ Ø 31° 03,83′ og N 70° 21,70′ Ø 31° 08,66′, i ytre del av Laksefjorden, i ytre del av Porsangerfjorden og i et område innenfor Sørøya mellom N 70° 58,00′ Ø 24° 32,10′ og N 70° 23,50′ Ø 21° 42,48′, er det i perioden frem til og med 30. september 2014 uten hinder av forbudet i første ledd tillatt å fiske innenfor fjordlinjene, men utenfor linjer som er angitt i vedlegg 5 til denne forskriften, når fartøyet er forhåndsregistrert (påmeldt) hos Fiskeridirektoratet og rapporterer i henhold til krav som stilles.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  TO/EW

  Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

  J-138-2014 (375,98 kB)

  Vedlegg:

  Snurrevadpose-tekst (65,16 kB) Snurrevadpose-figur (502,60 kB) Retningslinjer-Sjøfartsdir (246,18 kB) Lasteromssertifikat (79,60 kB) Fjordlinjer (332,12 kB) Unntak seinotfiske (91,00 kB)