J-138-2009: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-114-2009

Erstattet av: J-141-2009

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 10.07.2009

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 9. juli 2009 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende endring:

  § 45 Unntak fra minstemålsbestemmelsene

  Gjeldende § 45 første ledd oppheves, og annet, tredje, fjerde og femte ledd blir til § 45 første, annet, tredje og fjerde ledd.

  II

  Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2010.

  Forskriften lyder etter dette:

  HØ/EW

  Forskriften i sin helhet kan du laste ned i pdf-format:

  (227,71 kB)

  Vedlegg:

  (71,14 kB) (79,60 kB) (201,43 kB)