J-136-2020: (Utgått) Forskrift om tidsavgrenset forbud mot fiske med faststående redskap i Fanafjorden, Vestland fylke

Gyldig fra: 18.08.2020

Gyldig til: 06.09.2020

Forskrift om tidsavgrenset forbud mot fiske med faststående redskap i Fanafjorden, Vestland fylke

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 18. august 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16.

  § 1 Forbud mot fiske

  Det er forbudt å fiske med faststående redskap i Fanafjorden i perioden fra og med 31. august til og med 6. september 2020 innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. N60˚11,946 Ø005˚15,025
  Også kalt Blia.

  2. N60˚14,002 Ø005˚13,371
  Helt Nordøst på Bjelkarøy – Buarøyna.

  3. N 60˚16,178 Ø005˚19,639
  Helt inn i nordøstlige ende av Fanafjorden.

  4. N60˚15,479 Ø005˚20,001
  Helt inn i sørøstlige ende av Fanafjorden.
  Herfra tilbake til punkt 1.

  § 2 Unntak

   Forbudet i § 1 gjelder ikke ved fiske etter leppefisk i farvann grunnere enn 10 meter.

  § 3 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

  § 4 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

  § 5 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova § 61 og § 64. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

  § 6 Ikrafttredelse

   Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 6. september 2020.

  ””””””””””””””””””””””””””””