J-135-2019: (Utgått) Kompetanse til Fiskeridirektoratets regionkontor til å tildele spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst

Erstatter: J-13-2016

Erstattet av: J-141-2021

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 06.08.2019

Endring i delegering av kompetanse til Fiskeridirektoratets regionkontor til å tildele spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst

Innholdsfortegnelse:

   Fastsatt av Fiskeridirektoratet 6. august 2019 med hjemmel i forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 9-4 annet ledd.

   I

   I Delegeringsvedtak av 1. november 2006 nr. 1209 om kompetanse til Fiskeridirektoratets

  regionkontor til å tildele spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst første ledd første punktum nummer 10 (endret) skal lyde:

   10. myndighet etter § 6-1 til å tildele snøkrabbetillatelse utenom nytildeling

   Endringen er fastsatt i medhold av forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 9-4 annet ledd. Som ellers vil det være slik at dersom deler av driftsgrunnlaget for øvrig ikke er delegert, eksempelvis torsketråltillatelse, og søknaden omfatter snøkrabbetillatelse, skal saken i sin helhet behandles av Fiskeridirektoratet sentralt. Som nevnt ovenfor skal også søknader om nytildeling av snøkrabbetillatelse behandles av Fiskeridirektoratet sentralt uavhengig av om fartøyets øvrige driftsgrunnlag er delegert regionkontorene.

  II

  Endringene trer i kraft straks.

  Delegeringsvedtaket lyder etter dette:

  Kompetanse til Fiskeridirektoratets regionkontor til å tildele spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 1. november 2006 med hjemmel iforskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 9-4 annet ledd.

  Fiskeridirektoratets myndighet til å treffe enkeltvedtak i medhold av konsesjonsforskriften delegeres til Fiskeridirektoratets regionkontor som følger:

  1. myndighet etter § 2-6 til å treffe vedtak om tildeling av pelagisk tråltillatelse
  2. myndighet etter § 2-8 annet ledd til å fastsette konsesjonskapasitet for det enkelte fartøy
  3. myndighet etter § 2-10 til å tildele nordsjøtråltillatelse
  4. myndighet etter § 2-12 annet ledd til å fastsette konsesjonskapasitet for det enkelte fartøy
  5. myndighet etter § 2-14  til å tildele seitråltillatelse
  6. myndighet etter § 2-17  til å tildele avgrenset nordsjøtråltillatelse
  7. myndighet etter § 2-20 til å tildele tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål
  8. myndighet etter § 2-21 til å tildele makrelltråltillatelse
  9. myndighet etter § 2-24 til å tildele vassildtråltillatelse
  10. myndighet etter § 6-1 til å tildele snøkrabbetillatelse utenom nytildeling.

  Myndighet etter §§ 7-1 til 7-4 delegeres Fiskeridirektoratet region Nordland.

  Myndighet etter §§ 8-1 og 8-2 delegeres Fiskeridirektoratet region Nord.

  Delegeringene trer i kraft straks.

  -----------

  HHO/EW