J-135-2010: (Utgått) Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-111-2010

Erstattet av: J-148-2010

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 19.06.2010

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 18. juni 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16, og Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endringer:

  § 33 a) annet ledd (endret) skal lyde:

  I teiner som er satt ut for fangst av krabbe på kyststrekningen fra grensen mot Sverige til og med Tysfjord kommune i Nordland fylke, skal det være minst én sirkelformet fluktåpning med diameter på minst 80 mm på hver side av redskapet. På kyststrekningen fra grensen mot Sverige til og med Rogaland fylke kan manntallsførte fiskere som fisker krabbe for omsetning med merkeregistrert fartøy likevel benytte teiner der fluktåpningene er minst 70 mm. I Nordland fylke med unntak av Tysfjord kommune gjelder kravet nevnt i første punktum ikke for manntallsførte fiskere som fisker krabbe for omsetning med merkeregistrert fartøy:

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskriften i sin helhey kan du laste ned i pdf-format:

  J-135-2010

  (364,60 kB)

  Vedlegg:

  (71,14 kB) (79,60 kB) (201,43 kB)

  TH/ES