J-132-2011: (Utgått) Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-64-2011

Erstattet av: J-168-2011

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 08.07.2011

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 7. juli 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 15 og 16, og Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgene endringer:

  § 48 tredje ledd (endret) skal lyde:

  I notfisket etter makrell er det ikke tillatt å slippe hele eller deler av fangsten etter at 7/8 av notens lengde er tatt om bord i fartøyet. Med ”notens lengde” forstås lengden fra notøre til notøre. Punktet 7/8 av notens lengde skal merkes med en hvit blåse med en omkrets på minimum 40"(markeringsblåse). Markeringsblåsen skal festes på flåen og skal være godt synlig og egnet til å reflektere lys. Dersom en slippeoperasjon av fangsten er påbegynt før markeringsblåsen er kommet om bord i fartøyet, kan innhalingsprosessen fullføres. Med ”slippeoperasjon” forstås at snurperingene senkes ned i sjøen og at notbrystet (herunder ørekall) slakkes ned på en slik måte at hele fangsten kan svømme fritt ut. Det er ikke tillatt å stoppe eller avgrense en slippeoperasjonen etter at markeringsblåsen er kommet om bord i fartøyet.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  ES/EW

  Forskriften i sin helhet kan du laste ned i pdf-format:

  J-132-2011 (368,93 kB)

  Vedlegg:

  Snurrevad (71,14 kB) (79,60 kB) (201,43 kB)