J-130-2007: (Utgått) Forskrifter om endring av forskrift av 12. september 2003 nr. 1131 om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse

Erstatter: J-22-2007

Erstattet av: J-63-2010

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 22.12.2006

Forskrifter om endring av forskrift av 12. september 2003 nr. 1131 om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse

Innholdsfortegnelse:

  På grunn av feil i § 3 sjette ledd og § 5 annet ledd i J-22-2007 utgis forskriften på nytt:

  Fastsatt ved Kgl.res. av 22. desember 2006 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 12 og 19 og lov av 3. juni 1983 nr. 40 av saltvannsfiske mv. § 45 annet ledd.

  Fremmet av Fiskeri- og kystdepartementet.

  I

  I forskrift av 12. desember 2003 om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse gjøres følgende endringer:

  § 3 første ledd skal lyde:

  Eier av fartøy som nevnt i § 2 skal tilby fartøyets fangst, jf. § 4, i overenstemmelse med de vilkår som er fastsatt i konsesjonen for fartøyet eller ved godkjenning av eiersammensetning, eller som er fastsatt i selskapsvedtekter godkjent av fiskerimyndighetene.

  § 3 nytt annet ledd:

  Fartøyeieren skal innen utgangen av november og innen utgangen av mai legge frem en plan for drift og levering i neste halvår. Ved avvikende forutsetninger for planen hos en eller begge parter, skal det tas ny kontakt. Det skal fremgå blant annet når man tar sikte på å fiske og til hvem man tar sikte på å selge fangsten. Det skal også fremgå at planen er satt opp i samråd med den eller de bedriftene som er tilgodesett gjennom leveringsvilkår og om fartøyeieren og bedriften er overens om planen, med mindre leveringsplikten gjelder ett eller flere fylker.

  § 3 nytt siste ledd:

  Uansett om fangsten kjøpes i henhold til den primære leveringsplikten i første ledd eller den sekundære leveringsplikten i annet ledd, skal vedkommende fiskeindustribedrift alltid foreta bearbeiding av 70% av torskefangstene omfattet av leveringsplikten før videresalg.

  § 4 skal lyde:

  Leveringsplikten i henhold til § 3 omfatter 80% av fartøyets fangst av torsk og 60% av fartøyets fangst av hyse, for begge fiskeslag nord for 62°N. Dersom de vilkår som er fastsatt i konsesjonen for fartøyet eller ved godkjenning av eiersammensetning innebærer leveringsplikt for en mindre andel av fartøyets fangst, går slike individuelle vilkår foran bestemmelsen i første punktum.

  § 5 første og annet ledd skal lyde:

  Dersom det bare er en bedrift som er tilgodesett gjennom fastsatte vilkår, skal prisen for råstoffet fastsettes til gjennomsnittet av oppnådde priser for tilsvarende fisk (fersk eller fryst) på auksjon eller ved annen omsetning de siste to uker før salget finner sted i Finnmark, Troms og Nordland.

  Dersom det er flere bedrifter som kan kjøpe fangsten i henhold til fastsatte vilkår, kan fangsten utbys på auksjon gjennom vedkommende salgslag til samtlige av disse. Det samme gjelder dersom fangsten utbys for salg i en hel region i henhold til § 3 annet til fjerde ledd. Den prisen som fremkommer etter reglene i første ledd skal være maksimums utbudspris i slik auksjon.

  § 7 siste ledd skal lyde:

  Overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften kan også medføre tilbakekall av ervervstillatelse eller torsketråltillatelse i medhold av deltakerloven §§ 11 og 18. Det samme gjelder ved overtredelse av § 3 siste ledd når det er samme eier direkte eller indirekte til fiskeindustribedriften og torsketråleren.

  § 8 siste ledd skal lyde:

  Fiskeridirektoratet kan gi nærmere bestemmelser om kontroll med bestemmelsene i denne forskriften, herunder bestemmelser om hvilke opplysninger fartøyeiere og andre skal gi for å sikre kontroll av forskriftens bestemmelser og bestemmelser om hvordan fiskeindustribedrifter skal legge til rette for at bearbeidingsplikten i § 3 kan kontrolleres.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Fastsatt ved Kgl.res. av 18. januar 2007 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangstt §§ 12 og 19 og lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. § 4 annet ledd.

  Fremmet av Fiskeri- og kystdepartementet.

  I

  I Forskrift av 12. september 2003 om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse gjøres følgende endringer:

  § 3 sjette ledd skal lyde:

  Uansett om fangsten kjøpes i henhold til den primære leveringsplikten i første ledd eller den sekundære leveringsplikten i tredje ledd, skal vedkommende fiskeindustribedrift alltid foreta bearbeiding av 70% av torskefangstene omfattet av leveringsplikten før videresalg.

  § 5 annet ledd skal lyde:

  Dersom det er flere bedrifter som kan kjøpe fangsten i henhold til fastsatte vilkår, kan fangsten utbys på auksjon gjennom vedkommende salgslag til samtlige av disse. Det samme gjelder dersom fangsten utbys for salg i en hel region i henhold til § 3 tredje til femte ledd. Den prisen som fremkommer etter reglene i første ledd skal være maksimums utbudspris i slik auksjon.

  § 7 første ledd skal lyde:

  Overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes etter deltakerloven § 31 og saltvannsfiskeloven § 53 .

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse.

  Fastsatt ved kgl. res. av 12. september 2003 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltagerloven) §§ 12 og 19 og lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. § 4 annet ledd. Fremmet av Fiskeridepartementet.

  § 1 Formål

  Formålet med denne forskrift er å sikre anlegg som bearbeider fisk stabil råstofftilførsel fra torsketrålflåten.

  § 2 Forskriftens virkeområde

  Forskriften gjelder levering av fangst fra fartøy som eieren er tildelt torsketråltillatelse for, og som eies helt eller delvis av fiskeindustribedrifter på grunnlag av dispensasjon i medhold av deltakerloven § 6 tredje ledd.

  Forskriften gjelder også for levering av fangst fra andre fartøy som eieren er tildelt torsketråltillatelse for, og hvor det ved forskriftens ikrafttredelse er stilt vilkår om levering av hele eller deler av fangsten til visse fiskeindustribedrifter, til visse kommuner eller til større geografiske områder.

  § 3 Leveringsplikten

  Eier av fartøy som nevnt i § 2 skal tilby fartøyets fangst, jf. § 4, i overenstemmelse med de vilkår som er fastsatt i konsesjonen for fartøyet eller ved godkjenning av eiersammensetning, eller som er fastsatt i selskapsvedtekter godkjent av fiskerimyndighetene.

  Fartøyeieren skal innen utgangen av november og innen utgangen av mai legge frem en plan for drift og levering i neste halvår. Ved avvikende forutsetninger for planen hos en eller begge parter, skal det tas ny kontakt. Det skal fremgå blant annet når man tar sikte på å fiske og til hvem man tar sikte på å selge fangsten. Det skal også fremgå at planen er satt opp i samråd med den eller de bedriftene som er tilgodesett gjennom leveringsvilkår og om fartøyeieren og bedriften er overens om planen, med mindre leveringsplikten gjelder ett eller flere fylker.

  Dersom den eller de fiskeindustribedrifter som er tilgodesett i vilkår som nevnt i første ledd, ikke kjøper fangsten, skal fartøyets fangst leveres innenfor den region som vedkommende fiskeindustribedrift, sted eller større geografiske område ligger i.

  Med region menes i denne forskrift følgende områder:

  a)

  Region I Øst-Finnmark, med kommunene Lebesby, Gamvik, Tana, Berlevåg, Båtsfjord, Vardø, Vadsø, Nesseby og Sør-Varanger.

  b)

  Region II Vest-Finnmark og Nord-Troms, med kommunene Porsanger, Nordkapp, Måsøy, Loppa, Alta, Kvalsund, Hasvik, Hammerfest, Kvænangen, Skjervøy, Storfjord, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa og Karlsøy.

  c)

  Region III Nordland og øvrige kommuner i Troms.

  Fangsten skal leveres til anlegg som driver bearbeiding av fisk i regionen. Vedkommende anlegg må være registrert i Fiskebruksregisteret og i Kjøperregisteret.

  Uansett om fangsten kjøpes i henhold til den primære leveringsplikten i første ledd eller den sekundære leveringsplikten i tredje ledd, skal vedkommende fiskeindustribedrift alltid foreta bearbeiding av 70% av torskefangstene omfattet av leveringsplikten før videresalg.

  § 4 Leveringspliktig fangst

  Leveringsplikten i henhold til § 3 omfatter 80% av fartøyets fangst av torsk og 60% av fartøyets fangst av hyse, for begge fiskeslag nord for 62°N. Dersom de vilkår som er fastsatt i konsesjonen for fartøyet eller ved godkjenning av eiersammensetning innebærer leveringsplikt for en mindre andel av fartøyets fangst, går slike individuelle vilkår foran bestemmelsen i første punktum.

  § 5 Fastsetting av pris

  Dersom det bare er en bedrift som er tilgodesett gjennom fastsatte vilkår, skal prisen for råstoffet fastsettes til gjennomsnittet av oppnådde priser for tilsvarende fisk (fersk eller fryst) på auksjon eller ved annen omsetning de siste to uker før salget finner sted i Finnmark, Troms og Nordland.

  Dersom det er flere bedrifter som kan kjøpe fangsten i henhold til fastsatte vilkår, kan fangsten utbys på auksjon gjennom vedkommende salgslag til samtlige av disse. Det samme gjelder dersom fangsten utbys for salg i en hel region i henhold til § 3 tredje til femte ledd. Den prisen som fremkommer etter reglene i første ledd skal være maksimums utbudspris i slik auksjon.

  Bestemmelsene i første og annet ledd gjelder ikke dersom fangsten leveres til fartøyeierens eget anlegg.

  Hvis ingen bedrift i regionen kjøper fangsten, kan råstoffet tilbys på det åpne markedet. Fangster som av denne grunn blir solgt utenfor regionen, skal regnes med ved beregningen av om leveringsplikten i henhold til § 4 er oppfylt.

  § 6 Leveringssted for fangst omfattet av leveringsplikten

  Leveringsplikten innebærer at fangstene kan losses ved eller på annen måte kan transporteres til den fiskeindustribedriften som har fått tilslag. Dersom lossing skjer innenfor den region som kjøperen er lokalisert i, skal kjøperen selv stå for og bekoste transport til eget anlegg. Dersom lossing skjer utenfor denne regionen, skal fartøyeieren stå for og bekoste transport til kjøperens anlegg.

  § 7 Straff og andre sanksjoner ved brudd på leveringsplikten

  Overtredelse av bestemmelsen gitt i eller medhold av denne forskriften straffes etter deltagerloven § 31 og saltvannsfiskeloven § 53.

  Overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften kan også medføre tilbakekall av ervervstillatelse eller torsketråltillatelse i medhold av deltakerloven §§ 11 og 18. Det samme gjelder ved overtredelse av § 3 siste ledd når det er samme eier direkte eller indirekte til fiskeindustribedriften og torsketråleren.

  § 8 Ikrafttredelse, kontroll

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Fiskeridirektoratet kan gi nærmere bestemmelser om kontroll med bestemmelsene i denne forskriften, herunder bestemmelser om hvilke opplysninger fartøyeiere og andre skal gi for å sikre kontroll av forskriftens bestemmelser og bestemmelser om hvordan fiskeindustribedrifter skal legge til rette for at bearbeidingsplikten i § 3 kan kontrolleres.

  EHB/EW