J-13-2019: (Utgått) Forskrift om stenging av et område på Skjoldryggen i Norges økonomiske sone for fiske etter vassild

Erstattet av: J-19-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 29.01.2019

Gyldig til: 12.02.2019

Forskrift om stenging av et område på Skjoldryggen i Norges økonomiske sone for fiske etter vassild

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 29 januar 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 47.

  § 1 Forbud mot fiske

  I perioden fra og med 30. januar til og med 12. februar 2019 er det forbudt å fiske etter vassild på et område på Skjoldryggen i Norges økonomiske sone avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. N 66˚ 09,00΄         Ø 006˚ 14,00΄
  2. N 66˚ 35,00΄         Ø 007˚ 00,00΄
  3. N 66˚ 35,00΄         Ø 007˚ 24,00΄
  4. N 66˚ 09,00΄         Ø 006˚ 30,00΄       
   Herfra videre til posisjon 1

   § 2 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i forskriften straffes i henhold til havressurslova
  §§ 61 og 64. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 3 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 12. februar 2019.

  -----------

  NWA/EW

  Bakgrunnen for stengingen lenke hit.

  https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Regelverk-og-reguleringer/Stenging-og-aapning/Nord-for-62-N/Vassild/29.01.19