J-13-2016: (Utgått) Kompetanse til Fiskeridirektoratets regionkontor til å tildele spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst

Erstatter: J-206-2011

Erstattet av: J-135-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 25.01.2016

Endring i delegering av kompetanse til Fiskeridirektoratets regionkontor til å tildele spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 25. januar 2016 med hjemmel i forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 9-4 annet ledd.

  I

  I delegeringsvedtak 1. november 2006 nr. 1209 gjøres følgende endringer:

  Overskriften (endret) skal lyde:
  Delegering av kompetanse til Fiskeridirektoratets regionkontor til å tildele spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst

  Hjemmelshenvisning (endret) skal lyde:
  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 1. november 2006 med hjemmel iforskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 9-4 annet ledd.

  Første ledd første punktum (endret) skal lyde:
  Fiskeridirektoratets myndighet til å treffe enkeltvedtak i medhold av konsesjonsforskriften delegeres til Fiskeridirektoratets regionkontor som følger:

  Nytt annet ledd skal lyde:
  Myndighet etter §§ 7-1 til 7-4 delegeres Fiskeridirektoratet region Nordland.

  Nytt tredje ledd skal lyde:
  Myndighet etter §§ 8-1 og 8-2 delegeres Fiskeridirektoratet region Nord.

  II

  Endringene trer i kraft straks.

  ”””””””””””””””””””””

  Delegeringsvedtaket lyder etter dette:

  Kompetanse til Fiskeridirektoratets regionkontor til å tildele spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 1. november 2006 med hjemmel iforskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 9-4 annet ledd.

  Fiskeridirektoratets myndighet til å treffe enkeltvedtak i medhold av konsesjonsforskriften delegeres til Fiskeridirektoratets regionkontor som følger:

  1. myndighet etter § 2-6 til å treffe vedtak om tildeling av pelagisk tråltillatelse
  2. myndighet etter § 2-8 annet ledd til å fastsette konsesjonskapasitet for det enkelte fartøy
  3. myndighet etter § 2-10 til å tildele nordsjøtråltillatelse
  4. myndighet etter § 2-12 annet ledd til å fastsette konsesjonskapasitet for det enkelte fartøy
  5. myndighet etter § 2-14  til å tildele seitråltillatelse
  6. myndighet etter § 2-17  til å tildele avgrenset nordsjøtråltillatelse
  7. myndighet etter § 2-20 til å tildele tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål
  8. myndighet etter § 2-21 til å tildele makrelltråltillatelse
  9. myndighet etter § 2-24 til å tildele vassildtråltillatelse
  10. myndighet etter § 6-1 til å tildele snurrevadtillatelse.

  Myndighet etter §§ 7-1 til 7-4 delegeres Fiskeridirektoratet region Nordland.

  Myndighet etter §§ 8-1 og 8-2 delegeres Fiskeridirektoratet region Nord.

  II

  Delegeringene trer i kraft straks.

  ””””””””””””””””””””””””””””””