J-128-2018: (Utgått) Forskrift om omregningsfaktorer fra produktvekt til rund vekt

Erstatter: J-94-2013

Erstattet av: J-8-2021

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 30.06.2018

Forskrift om endring av forskrift om omregningsfaktorer fra produktvekt til rund vekt

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 30. juni 2018 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 36 og 42, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 14, forskrift 3. juni nr. 6 om fiskevernsonen ved Svalbard §§ 3 og 4, forskrift 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann §§ 1 og 3 og forskrift 20. mai 2009 nr. 534 om omregningsfaktor fra produktvekt til rund vekt § 4, fastsatt følgende forskrift:

   I

   I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 20. mai 2009 nr. 534 om omregningsfaktor fra produktvekt til rund vekt, gjøres følgende endringer:

   § 2 første ledd (endret) skal lyde:

   Fartøy som nevnt i § 1 skal angi fangster i rund vekt. Ved beregning av kvantum rund vekt ved kvoteavregning og kontroll av de beskrevne produkttilstander, skal omregningsfaktorer angitt i forskriftens vedlegg benyttes:

   a)       Vedlegg datert 1. mai 2018 versjon VI

   § 3 slettes.

   §§ 4-6 blir deretter §§ 3-5.

   II

   Denne forskriften trer i kraft straks.

       Forskriften lyder etter dette:

   ---------------

  Forskrift om omregningsfaktorer fra produktvekt til rund vekt

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 20. mai 2009 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 34, 36 og 42, og lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, jf forskrift om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 13, fastsatt ved kgl.res. 13. mai 1977 og forskrift om fiskevernsonen ved Svalbard §§ 3 og 4, fastsatt ved kgl.res. 3. juni 1977 og forskrift om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann §§ 1 og 3 gitt ved kgl.res. 28. april 1978, bestemt:

  § 1 Virkeområde

  Denne forskrift gjelder for norske fartøy. For utenlandske fartøy gjelder forskriften når de fisker i Norges økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen og i fiskevernsonen rundt Svalbard og Svalbards territorialfarvann og indre farvann.

  § 2 Omregningsfaktorer

  Fartøy som nevnt i § 1 skal angi fangster i rund vekt. Ved beregning av kvantum rund vekt ved kvoteavregning og kontroll av de beskrevne produkttilstander, skal omregningsfaktorer angitt i forskriftens vedlegg benyttes:

  a)       Vedlegg datert 1. mai 2018 versjon VI

  Dersom produktet ikke er beskrevet i vedleggene nevnt i første ledd må fisker i detalj dokumentere og beskrive produktet. I tillegg kan Fiskeridirektoratet pålegge fisker å sende inn opplysninger som nevnt i første setning, samt legge til rette for kontroll om bord i fartøyet.

   § 3 Delegasjon

  Fiskeridirektoratet kan endre de fastsatte omregningsfaktorer og fastsette nye omregningsfaktorer.

  § 4 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter § 62 i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 5 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  TM/EW

  Vedlegg: