J-128-2008: (Utgått) Forskrift om endring i forskrift om rapportering av fangst for norske fartøy

Erstatter: J-101-2007

Erstattet av: J-195-2010

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 09.06.2008

Forskrift om endring i forskrift om rapportering av fangst for norske fartøy

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 9. juni 2008 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 9 og 9a fastsatt følgende forskrift::

  I

  I forskrift av 16. februar 2005 nr. 151 om rapportering av fangst for norske fartøy gjøres følgende endringer:

  Hjemmelshenvisningen (endret) skal lyde:
  Fiskeri- og kystdepartementet har den 16. februar 2005 i medhold av lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 9 og 9a fastsatt følgende forskrift:

  § 2 nr. 3 annet ledd (endret) skal lyde:

  Fartøy som skal avgi fangstskal senest 24 timer før omlastingen påbegynnes sende melding om omlasting. Fartøy som har mottatt fangst skal umiddelbart og senest en time etter den enkelte omlasting er avsluttet sende melding om omlasting.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om rapportering av fangst for norske fartøy

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 16. februar 2005 i medhold av lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 9 og 9a bestemt:

  § 1 Virkeområde

  Denne forskrift gjelder følgende fartøy:

  1. Norske fartøy med torsketråltillatelse som kan tilvirke fangst til filet om bord og som driver fiske i farvann under norsk jurisdiksjon, i internasjonalt farvann og i andre lands soner. Rapporteringsplikten gjelder uavhengig av hvilket fiskeri fartøyet driver.

  2. Norske fartøy med bomtråltillatelse som driver fiske i følgende områder:

  a) I Norges økonomiske sone sør for 62°N avgrenset mot øst av en rett linje mellom Hanstholm fyr og Lindesnes fyr,

  b) I EU-sonen avgrenset mot øst av en rett linje mellom Hanstholm fyr og Lindesnes fyr,

  c) I Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje fra Hanstholm fyr til Lindesnes fyr

  og i sør av en rett linje gjennom Skagen fyr til Tistlarna fyr utenfor 12 nautiske mil av den danske og svenske grunnlinjen.

  3. Norske fartøy som foretar omlasting i farvann under norsk jurisdiksjon, i internasjonalt farvann og i andre lands soner.

  4. Norske fartøy som driver fiske i farvann under norsk jurisdiksjon, i internasjonalt farvann eller i andre lands soner når de fryser inn hele eller deler av fangsten om bord og skal lande eller omlaste den i utenlandsk havn.

  5. Norsk fartøy, herunder transportfartøy, når det skal lande frossen fisk fanget av utenlandske fartøy i NEAFCs konvensjonsområde, til norske havner.

  § 2 Rapporteringsplikt

  .
  Fartøy som nevnt i § 1 skal sende meldinger til Fiskeridirektoratet om fiskestart, fangst, havneanløp, omlasting og om avslutning av fiske.

  Slike meldinger skal sendes Fiskeridirektoratet på en av følgende måter: i. pr. telefaks, eller ii. elektronisk. Meldingene skal være autentisert på en måte som er godkjent av Fiskeridirektoratet og være nummerert fortløpende gjennom året.

  Dersom elektronisk rapportering skal benyttes plikter fartøyet før fiske kan starte, å forvisse seg om at rapporteringssystemet fungerer tilfredsstillende.

  Elektroniske meldinger vil automatisk bli bekreftet med en returmelding med meldingsidentifikasjon RET fra Fiskeridirektoratet. Dersom meldingen er mottatt uten feil, vil returmeldingen angi meldingsstatus ACK, hvis ikke vil meldingsstatus være NAK.

  Dersom meldingen ikke bekreftes med returmelding må meldingen sendes på ny, eventuelt pr. telefaks.

  Dersom elektronisk rapportering benyttes, skal fartøyets navn og registreringsmerke ikke angis i meldingene.

  Fartøy med rapporteringsplikt etter § 1 og som sender meldinger som spesifisert i § 2 nr. 1 – 5 elektronisk til internasjonalt fiskeriorganisasjon eller annet lands myndighet etter flaggstatsprinsippet, er fritatt fra plikten til å rapportere til Fiskeridirektoratet etter denne forskriften når fartøyet er underlagt rapporteringsplikt til slik myndighet eller organisasjon og disse rapportene videresendes via Fiskeridirektoratet.

  1. Melding om fiskestart.

  Fartøy som nevnt i § 1 nr. 1 skal sende melding om fiskestart før fiskestart i vedkommende sone/område.

  Fartøy som nevnt i § 1 nr. 2 skal sende melding om fiskestart tidligst 12 timer og senest 1 time før fiskestart i vedkommende sone/område.

  Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/
  Valgfritt

  Innhold

  Meldingstype

  TM

  P

  COE, Melding om fiskestart

  Meldingsnummer

  RN

  P1

  Serienummer for meldingen i inneværende år

  Autentisering

  AU

  P1

  Avtalt autentiseringskode

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret

  Posisjon bredde

  LA

  P

  Posisjon bredde for fiskestart, NDDMM

  Posisjon lengde

  LO

  P

  Posisjon lengde for fiskestart, E/WDDDMM

  Kvantum om bord

  OB

  P

  Fangst ombord fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.

  Fangstområde

  RA

  P

  ICES-område der fisket skal starte

  Sone

  ZO

  P

  Sone der fisket skal starte (ISO-3)

  Dato

  PD

  P

  Dato for fiskestart i UTC ÅÅÅÅMMDD)

  Tid

  PT

  P

  Tidspunkt for fiskestart i UTC (TTMM)

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  1 Påkrevd ved elektroniske meldinger

  2. Fangstmelding.

  Fartøy som nevnt i § 1 nr. 1 og 2 skal sende fangstmelding ved overgang til fiske i annet ICES-område, og ellers ukentlig, ved utløpet av hver sjuende dag etter fiskestart.

  Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/
  Valgfritt

  Innhold

  Meldingstype

  TM

  P

  CAT, Fangstmelding

  Meldingsnummer

  RN

  P1

  Serienummer for meldingen i inneværende år

  Autentisering

  AU

  P1

  Avtalt autentiseringskode

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret

  Posisjon lengde

  LA

  P2

  Posisjon lengde på meldingstidspunktet

  Posisjon bredde

  LO

  P2

  Posisjon bredde på meldingstidspunktet

  Fangst

  CA

  P

  Fangst siden forrige COE eller CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.

  Fangstområde

  RA

  P

  ICES-område der fangsten er tatt

  Sone

  ZO

  P

  Sone der fangsten er tatt (ISO-3)

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  1 Krav ved elektroniske meldinger

  2 Valgfritt for fartøy underlagt satellittsporing

  3. Omlastingsmelding.

  Det er tillatt å foreta omlasting til fartøy fra medlemsstater i EU, Russland, Færøyene, Grønland, Island og Norge, samt fartøy fra NEAFC-samarbeidsland.

  Fartøy som skal avgi fangst skal senest 24 timer før omlastingen påbegynnes sende melding om omlasting. Fartøy som har mottatt fangst skal senest en time etter at den enkelte omlasting er avsluttet sende melding om omlasting.

  Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd /

  Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  TRA, Melding om omlasting

  Meldingsnummer

  RN

  P1

  Serienummer for meldingen i inneværende år

  Autentisering

  AU

  P1

  Avtalt autentiseringskode

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer

  Kvantum som skal overføres

  KG

  P

  Kvantum som skal overføres fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt

  Overført fra

  TF

  P2

  Radiokallesignal på fartøyet det overføres fra

  Overført til

  TT

  P2

  Radiokallesignal på fartøyet det overføres til

  Posisjon bredde

  LA

  P3

  Posisjon bredde for omlasting

  Posisjon lengde

  LO

  P3

  Posisjon lengde for omlasting

  Dato

  PD

  P3

  Antatt dato for omlasting i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Tid

  PT

  P3

  Antatt tidspunkt for omlasting i UTC (TTMM)

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  1 Påkrevd ved elektroniske meldinger
  2 Etter hva som er relevant
  3 Valgfritt ved meldinger sendt av mottaksfartøyet etter omlastingen

  4. Melding om havneanløp.

  Fartøy som nevnt i § 1 nr. 1 skal sende melding om havneanløp ved anløp i norsk havn. Melding skal sendes uavhengig av om fangst skal landes. Dersom fangst skal landes skal melding om havneanløp sendes senest 24 timer før ankomst havn og kopi av melding skal sendes vedkommende salgslag pr. telefaks.

  Fartøy som nevnt i § 1 nr. 2 skal sende melding om havneanløp tidligst 24 timer og senest 12 timer før ankomst havn. Dersom fangst skal leveres skal kopi av meldingen sendes vedkommende salgslag pr.

  telefaks.

  Fartøy som nevnt i § 1 nr. 3 og som har mottatt fangst fra annet fartøy skal senest 24 timer før landing finner sted, sende melding om havneanløp.

  Fartøy som nevnt i § 1 nr. 4 skal sende melding om havneanløp ved anløp i utenlandsk havn dersom fangst skal landes. Meldingen skal sendes minst 3 virkedager før ankomst havn. Kopi av meldingen skal sendes vedkommende salgslag pr. telefaks.

  For fartøy som nevnt i § 1 nr. 5 gjelder bestemmelsene om melding i forskrift av 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 13.

  Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/
  Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  POR, Melding om havneanløp

  Meldingsnummer

  RN

  P1

  Serienummer for meldingen i inneværende år

  Autentisering

  AU

  P1

  Avtalt autentiseringskode

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret

  Posisjon lengde

  LA

  P2

  Posisjon lengde på meldingstidspunktet

  Posisjon bredde

  LO

  P2

  Posisjon bredde på meldingstidspunktet

  Kyststat

  CS

  P

  Landingshavnens kyststat

  Havn

  PO

  P

  Navnet på havnen der det skal landes

  Dato

  PD

  P

  Dato for havneanløp i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Tid

  PT

  P

  Tidspunkt for havneanløp i UTC (TTMM)

  Kvantum som skal landes

  KG

  P

  Kvantum som skal leveres fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.

  Kvantum om bord

  OB

  P

  Fangst om bord fordelt på kilo rund vekt. Parvis angitt.

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  1 Påkrevd ved elektroniske meldinger
  2 Valgfritt for fartøy underlagt satellittsporing

  5. Melding om avslutning av fiske.

  Fartøy som nevnt i § 1 nr. 1 og 2 skal sende melding om avslutning av fiske så snart fisket avsluttes i vedkommende sone/område.

  Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement:

  Kode:

  Påkrevd/
  Valgfritt

  Forklaring:

  Meldingstype

  TM

  P

  COX, Melding om avslutning av fiske

  Meldingsnummer

  RN

  P1

  Serienummer for meldingen i inneværende år

  Autentisering

  AU

  P1

  Avtalt autentiseringskode

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer

  Posisjon lengde

  LA

  P2

  Posisjon lengde på meldingstidspunktet

  Posisjon bredde

  LO

  P2

  Posisjon bredde på meldingstidspunktet

  Fangst

  CA

  P

  Fangst siden forrige COE eller CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.

  Fangstområde

  RA

  P

  ICES-område der fangsten er tatt

  Sone

  ZO

  P

  Sone der fangsten er tatt (ISO-3)

  Havn

  PO

  P3

  Navnet på havnen der det skal landes

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  1 Påkrevd ved elektroniske meldinger
  2 Valgfritt for fartøy underlagt satellittsporing
  3 Påkrevd dersom det skal landes i havn som ikke er norsk eller russisk

  § 3 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere rapporteringsbestemmelser, herunder slike som er nødvendige for å overholde internasjonale avtaler.

  § 4 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift straffes etter i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53.

  § 5 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 16. januar om fangstrapportering m.m. for torsketrålere som kan tilvirke fangst om bord og forskrift av 7. mars 1997 om rapporteringsplikt for fartøy med bomtråltillatelse.

  HØ/EW

  VEDLEGG 1

  FORKLARING TIL FORSKRIFT OM RAPPORTERING FOR NORSKE FARTØY

  Forskriften gjelder i følgende områder/soner med tilhørende avtalekoder:

  Sone

  Kode

  Norges økonomiske sone

  NOR

  Fiskevernsonen ved Svalbard

  XSV

  Fiskerisonen ved Jan Mayen

  XJM

  Skagerrak

  XSK

  EU-sonen

  XEU

  Russisk sone

  RUS

  Grønlandsk sone

  GRL

  Færøyisk sone

  FRO

  Islandsk sone

  ISL

  NEAFC-området

  XNE

  NAFO-området

  XNW

  CCAMLR-området

  XCA

  VEDLEGG 2

  Automatisk Returmelding ved elektronisk rapportering

  Dataelement:

  Kode:

  Påkrevd/
  Valgfritt

  Forklaring:

  Meldingstype

  TM

  P

  RET, Returmelding fra Fiskeridirektoratet

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Nummeret på den kvitterte meldingen

  Avsender

  FR

  P

  NOR for norsk kvotekontroll

  Mottaker

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Autentisering

  AU

  P

  Autentiseringskode fra kvotekontrollen

  Meldingstatus

  RS

  P

  ACK for godkjent / NAK for ikke godkjent

  Returnert feilmelding

  RE

  P

  Feilmeldingsnummer:
  101 = Uleselig, 102 = Inkonsistent, 103 = Sekvensfeil

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  VEDLEGG 3

  SENDING AV MANUELLE MELDINGER PÅ TELEFAX:

  Dersom en ikke benytter elektronisk rapportering skal meldingene utformes som i eksemplene nedenfor:

  Manuelle meldinger skal sendes til Fiskeridirektoratets telefaxnr. +47 55 23 82 76

  1. MELDING OM FISKESTART

  Melding om fiskestart skal, dersom en ikke benytter elektronisk rapportering, utformes slik:

  EKS. 1: (Når fartøyet har fangst om bord ved fiskestart)

  TM = COE
  RC = OWAA
  NA = KONTIKI
  XR = S458 eller M-101-AK
  LA = N6132
  LO = E00415
  OB = TORSK 50000, HYSE 13000, SEI 25600, LANGE 11300
  RA = 4A
  ZO = NOR
  PD = 20040312
  PT = 1430
  DA = 20040311
  TI = 0835

  EKS. 2: (Når fartøyet ikke har fangst om bord ved fiskestart)

  Som over, med unntak av
  OB = 0

  2. FANGSTMELDING

  Fangstmelding skal, dersom en ikke benytter elektronisk rapportering, utformes slik:

  EKS. 1: (Når fangst er tatt)

  TM = CAT
  RC = OWAA
  NA = KONTIKI
  XR = S458 eller M-101-AK
  CA = TORSK 35000, HYSE 8500, SEI 5800, UER 1200
  RA = 4A
  ZO = NOR
  DA = 20040319
  TI = 0955

  EKS. 2: (Når ingen fangst er tatt)

  Som over, med unntak av
  CA = 0

  NB! Det skal alltid sendes fangstmelding for foregående periode ved kryssing av grensen til nytt ICES-område.

  3. OMLASTINGSMELDING

  Omlastingsmelding skal, dersom en ikke benytter elektronisk rapportering, utformes slik:

  EKS 1: (Når fangst er omlastet fra et annet fartøy)

  TM = TRA
  RC = OWAA
  NA = KONTIKI
  XR = S458 eller M-101-AK
  KG = TORSK 10000
  TF = LMHJ
  LA = N6130
  LO = E00400
  PD = 20050617
  PT = 1430
  DA = 20040321
  TI = 0600

  EKS 2: (Når fangst er omlastet til et annet fartøy)

  Som over, men TF erstattes med TT og radiokallesignalet til fartøyet fangst er omlastet til.

  4. MELDING OM HAVNEANLØP

  Melding om havneanløp skal, dersom en ikke benytter elektronisk rapportering, utformes slik:

  TM = POR
  RC = JXHB
  NA = OTTAR BIRTING
  XR = S458 eller M-101-AK
  LA = N6130
  LO = E00400
  CS = NOR
  PO = ÅLESUND
  PD = 20040322
  PT = 1000
  KG = TORSK 65000, HYSE 14000
  OB = TORSK 100000, HYSE 14000
  DA = 20040321
  TI = 0830

  EKS 2: (Når fangst ikke skal leveres)

  Som over, med unntak av KG = 0.

  NB! Ved havneanløp regnes fisket som avsluttet og det skal også sendes melding om avslutning av fisket.

  5. MELDING OM AVSLUTNING AV FISKE

  Melding om avslutning av fiske skal, dersom en ikke benytter elektronisk rapportering, utformes slik:

  EKS 1: (Når fangst er tatt siden forrige melding)

  TM = COX
  RC = OWAA
  NA = KONTIKI
  XR = S458
  LA = N6130
  LO = E00400
  OB = TORSK 110000, HYSE 24000, SEI 31400, LANGE 11300, UER 1200
  CA = TORSK 15000, HYSE 2500
  RA = 4A
  ZO = NOR
  PO = HULL
  DA = 20040321
  TI = 1700

  EKS. 2: (Når ingen fangst er tatt siden forrige melding)

  Som over, med unntak av CA = 0