J-127-2013: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-122-2013

Erstattet av: J-148-2013

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 22.06.2013

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har 21. juni 2013 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende endring:

  § 38 annet ledd (endret) skal lyde:

  Det er likevel forbudt å ha mer enn 10 % bifangst av breiflabb og 5 % bifangst av torsk i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

  § 48 fjerde ledd siste setning oppheves.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  HØ/EW

  Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

  J-127-2013 (354,76 kB)

  Vedlegg:

  vedlegg 1 snurrevadpose-tekst (65,16 kB) Vedlegg 1 - surrevadpose-figur (502,60 kB) Vedlegg 2 - retningslinjer-Sjøfartsdir (246,18 kB) Vedlegg3-Lasteromssertifikaf (79,60 kB) Vedlegg 4-Fjordlinjer (332,12 kB)