J-126-2010: (Utgått) Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Den europeiske union (EU) i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2010

Erstatter: J-32-2010

Erstattet av: J-271-2010

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 09.06.2010

Gyldig til: 01.01.2011

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Den europeiske union (EU) i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2010

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 8. juni 2010 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jf. forskrift av 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 14, kgl.res. av 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelsen av en fiskerisone ved Jan Mayen § 4 og Fiskeridepartementets delegeringsvedtak av 16. oktober 2001 nr. 4686, fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeridirektoratets forskrift av 2. februar 2010 nr. 110 om regulering av fisket med fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Den europeiske union (EU) i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2010 gjøres følgende endring:

  § 2 bokstav a) (endret) skal lyde:

  Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

  a) 20.571 tonn norsk arktisk torsk.

  § 9 første ledd bokstavene d) og e) (endret) skal lyde:

  Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone sør for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

  d) 8.353 tonn hvitting
  e) 24.539 tonn rødspette.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Den europeiske union (EU) i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2010.

  Fiskeridirektoratet har den 2. februar 2010 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jf. forskrift av 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 14, kgl.res. av 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelsen av en fiskerisone ved Jan Mayen § 4 og Fiskeridepartementets delegeringsvedtak av 16. oktober 2001 nr. 4686, fastsatt følgende forskrift:

  Kapittel 1. Generelle bestemmelser

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt å drive fiske og fangst med fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene.

  Kapittel 2. Fisket i Norges økonomiske sone nord for 62° N

  § 2 Kvoter nord for 62° N

  Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

  a) 20.571 tonn norsk arktisk torsk
  b) 2.050 tonn norsk arktisk hyse
  c) 3.000 tonn sei
  d) 11.626 tonn makrell i ICES-område IIa. Denne kvoten kan også fiskes i ICES-område IVa.
  e) 1.500tonn uer (Sebastes mentella og Sebastes marinus) som bifangst
  f) 350 tonn andre arter som bifangst
  g) 50 tonn blåkveite som bifangst

  § 3 Fisket i det tilstøtende området i Barentshavet

  Av torskekvoten og hysekvoten som nevnt i § 2 kan inntil 16.033tonn torsk og inntil 2.269tonn hyse fiskes i det området som er beskrevet i forskrift av 11. januar 1978 nr. 5 om utlendingers fiske og fangst i et tilstøtende område i Barentshavet som grenser opp til Norges og Russlands fastlandskyst § 1.

  § 4 Bifangst av uer

  Uten hensyn til forbudet i § 8 er det ved fiske etter andre fiskearter i forbudsområdet tillatt å ha inntil 15% bifangst av uer i vekt i de enkelte fangster og av landet fangst.

  Bifangst av uer ved fiske etter andre kvoteregulerte fiskearter inngår i kvoten for Sebastes mentella og Sebastes marinus som nevnt i § 2 bokstav e.

  § 5 Bifangst av blåkveite

  Ved fiske etter andre fiskeslag er det tillatt å ha inntil 7% innblanding av blåkveite om bord ved avslutning av fisket og av landet fangst. Det er likevel tillatt å ha inntil 12% blåkveite som bifangst i de enkelte fangster.

  § 6 Soneadgang ved fisket etter kolmule

  Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU adgang til å fiske 101.393 tonn av EUs kyststatsandel av kolmule i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen. Dette kvantumet kan også fiskes i Norges økonomiske sone sør for 62° N.

  § 7 Soneadgang ved fisket etter norsk vårgytende sild

  Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU adgang til å fiske 86.889 tonn av EUs kyststatsandel av norsk vårgytende sild i Norges økonomiske sone nord for 62° N og i fiskerisonen ved Jan Mayen.

  § 8 Forbud mot fiske med stormasket trål og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål

  Det er forbudt å fiske med stormasket trål (135 mm) og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
  1. 1. 66° 30’N 06° 59’Ø
  2. 2. 66° 21’N 06° 44’Ø
  3. 3. 65° 43’N 06° 00’Ø
  4. 4. 65° 20’N 06° 00’Ø
  5. 5. 65° 20’N 05° 30’Ø
  6. 6. 66° 00’N 05° 30’Ø
  7. 7. 67° 30’N 06° 34,27’Ø
  8. 8. 67° 10’N 08° 00’Ø
  9. 9. 67° 10’N 08° 35’Ø
  10. 10. 67° 00’N 08° 18’Ø
  11. 11. 66° 50’N 08° 09’Ø

  Det er forbudt å fiske med stormasket trål (120 mm) og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. 1. 62° 36’N 03° 00’Ø
  2. 2. 62° 10’N 01° 15’Ø (ved NØS ytre grense)
  3. 3. 62° 40’N 00° 52’Ø (ved NØS ytre grense)
  4. 4. 63° 00’N 03° 00’Ø herifra i en rett linje til pkt. 1

  Kapittel 3. Fisket i Norges økonomiske sone sør for 62° N

  § 9 Kvoter sør for 62° N

  Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone sør for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

  a) 24.204 tonn torsk
  b) 20.613 tonn hyse
  c) 50.431 tonn sei
  d) 8.353 tonn hvitting
  e) 24.539 tonn rødspette
  f) 50.000 tonn sild
  g) 21.392 tonn makrell
  h) 1.000 tonn øyepål
  i) 2.000 tonn kolmule.
  j) 420 tonn reker
  k) 1.540 tonn breiflabb
  l) 1.200 tonn sjøkreps
  m) 170 tonn brosme
  n) 850 tonn lange
  o) 5.000 tonn andre arter.

  Det er kun tillatt å drive direktefiske etter øyepål i perioden 1. mai – 31. oktober.

  Kvoten av kolmule som nevnt i første ledd bokstav i) kan også fiskes i Norges økonomiske sone nord for 62° N og i fiskerisonen ved Jan Mayen.

  Inntil 6.000 tonn av makrellkvoten som nevnt i første ledd bokstav g) kan fiskes i Norges økonomiske sone sør for 57 ° 30' N og i Skagerrak utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene.

  Seikvoten som nevnt i første ledd bokstav c) kan fiskes i Skagerrak utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene.

  Fartøy som fører dansk eller svensk flagg har i Skagerrak adgang til å fiske inntil 4 nautiske mil fra de norske grunnlinjene i henhold til avtale av 19. desember 1966 mellom Danmark, Sverige og Norge.

  § 10 Bifangst av hestmakrell

  Ved fisket etter kolmule er det tillatt å ha uunngåelig innblanding av hestmakrell.

  § 11 Soneadgang ved fisket etter makrell

  Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU adgang til å fiske 115.000 tonn av EUs samlede kvote av makrell i Norges økonomiske sone i ICES-område IVa. Dette inkluderer de kvanta som er angitt i § 2 bokstav d) og § 9 bokstav g).

  Kapittel 5. Fellesbestemmelser

  § 12 Bifangst

  Ved fiske i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen skal den totale bifangst, inkludert den delen av totalfangsten som anvendes til menneskeføde, ikke overstige:

  a) 5% sild i annet fiske og
  b) 10% bifangst av beskyttede arter i fiske etter arter som leveres til oppmaling.

  § 13 Beregning av fangstkvanta

  Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt.

  De kvanta som fartøy fra medlemsstater i EU har adgang til å fiske i medhold av denne forskriften, anses for å være oppfisket dersom disse fartøyene samlede fiske av vedkommende bestand når de kvanta som er avtalt for fartøy fra medlemsstater i EU.

  § 14 Dokumentasjon av kvotegrunnlag

  Fartøy omfattet av denne forskriften skal skifte fiskefelt dersom det ikke foreligger dokumentert kvotegrunnlag for den enkelte fangst og forventet fangst på samme fiskefelt. Feltskifte er ikke påkrevd ved mindre kvantum uunngåelig bifangst.

  Kravet om dokumentert kvotegrunnlag anses oppfylt dersom følgende opplysninger fremgår:

  a) Fartøyets navn, radiokallesignal og annet identitetsmerke;
  b) Dokumentutsteders navn, organisasjonsnummer og annen kontaktinformasjon;
  c) Angivelse av fartøyets gjenværende kvoter fordelt etter art og område.

  § 15 Straff og inndragning

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften er gjenstand for straff og inndraging etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 16 Ikrafttredelse

  Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2010.

  HØ/EW