J-125-2016: (Utgått) Utøvelsesforskriften

Erstatter: J-97-2016

Erstattet av: J-267-2016

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 21.06.2016

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 21. juni 2016 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98.

   I

   I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endring:

   § 38 skal lyde:

   Ved fiske etter reker sør for 62°N og vest for en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr er det tillatt å ta fisk som bifangst. Bifangsten av torsk og hyse ved fiske utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene kan til sammen ikke overstige 15 % i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

   Det er likevel forbudt for norske fartøy å ha mer enn 10 % bifangst av breiflabb og 10 % bifangst av torsk i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  ………………………….

  Forskriften lyder etter dette:

  AH/EW

  Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

  Vedlegg: