J-124-2011: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2011

Erstatter: J-257-2010

Erstattet av: J-274-2011

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.07.2011

Gyldig til: 01.01.2012

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2011

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 30. juni 2011 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jf. forskrift av 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger i norsk havn § 14, kgl.res. av 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelsen av en fiskerisone ved Jan Mayen § 4 bestemt:

  I

  § 2 første ledd bokstav b) (endret) skal lyde:

  b) 35.000 nordøstarktisk hyse,

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2011.

  Fiskeridirektoratet har den 9. desember 2010 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jf. forskrift av 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 14, kgl.res. av 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelsen av en fiskerisone ved Jan Mayen § 4 og Fiskeridepartementets delegeringsvedtak av 16. oktober 2001 nr. 4686, fastsatt følgende forskrift:

  Kapittel 1. Generelle bestemmelser

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt å drive fiske og fangst for fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene.

  Kapittel 2. Fisket i Norges økonomiske sone nord for 62° N

  § 2 Kvoter nord for 62°N

  Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører russisk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

  a) 140.000 tonn nordøstarktisk torsk,
  b) 35.000 tonn nordøstarktisk hyse,
  c) 100.000 tonn lodde,
  d) 6.750 tonn blåkveite,
  e) 3.500 tonn uer (Sebastes marinus og Sebastes mentella) som bifangst,
  f) 15.000 tonn sei,
  g) 4.500 tonn steinbit,
  h) 141.661 tonn norsk vårgytende sild. Kvoten kan også fiskes i fiskerisonen ved Jan Mayen,
  i) 3.000 tonn andre arter som bifangst. Kvoten gjelder bare arter som ikke er kvoteregulert og kan bare fiskes som bifangst ved fiske etter kvoteregulerte arter.

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når kvantaene som er angitt i bokstavene a til i er beregnet oppfisket.

  § 3 Fiske etter sei

  Inntil 8.000 tonn av kvoten av sei som nevnt i § 2 bokstav f kan fiskes i et direktefiske. Resterende kvantum kan bare fiskes som bifangst i fisket etter torsk og hyse og maksimalt 5 % i hver enkelt fangst i fisket etter sild.

  § 4 Bifangst av uer

  Ved fiske etter andre arter er det adgang til å ha inntil 15 % bifangst av uer (Sebastes marinus og Sebastes mentella) i vekt av de enkelte fangster og av landet fangst.

  § 5 Forbud mot fiske med stormasket trål og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål.

  Det er forbudt å fiske med stormasket trål (130 mm) og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
  1. 66° 30’N 06° 59’Ø
  2. 66° 21’N 06° 44’Ø
  3. 65° 43’N 06° 00’Ø
  4. 65° 20’N 06° 00’Ø
  5. 65° 20’N 05° 30’Ø
  6. 66° 00’N 05° 30’Ø
  7. 66° 30’N 06° 34,27’Ø
  8. 67° 10’N 08° 00’Ø
  9. 67° 10’N 08° 35’Ø
  10. 10. 67° 00’N 08° 18’Ø
  11. 11. 66° 50’N 08° 09’Ø herfra i rett linje til pkt.1.

  Det er forbudt å fiske med stormasket trål (120 mm) og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. 62° 36’N 03° 00’Ø
  2. 62° 10’ N 01° 15’Ø (ved NØS ytre grense)
  3. 62° 40’N 00° 52’Ø (ved NØS ytre grense)
  4. 63° 00’N 03° 00’Ø herifra i en rett linje til pkt. 1

  § 6 Fiske etter lodde

  Det er forbudt å fiske lodde nord for 74° N.

  Kapittel 3. Fisket etter kolmule i Norges økonomiske sone nord for 62° N og i fiskerisonen ved Jan Mayen

  § 7 Kvote og områdebegrensning

  Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører russisk flagg adgang til å fiske 698 tonn kolmule i et område i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene vest av rette linjer trukket gjennom følgende posisjoner:
  1. N 73° 30' Ø 15° 00'
  2. N 73° 00' Ø 14° 40'
  3. N 72° 30' Ø 14° 40'
  4. N 71° 45' Ø 15° 10'
  5. N 71° 00' Ø 16° 54'
  6. N 70° 14' Ø 16° 58'
  7. N 69° 33' Ø 15° 32'
  8. N 69° 09' Ø 13° 37'
  9. N 68° 45' Ø 11° 20'
  10. N 67° 40' Ø 09° 27'
  11. N 67° 20' Ø 08° 40'
  12. N 67° 05' Ø 08° 00'
  13. N 66° 15' Ø 05° 40'
  14. N 64° 10' Ø 05° 40'
  15. N 63° 15' Ø 05° 00'
  16. N 62° 40' Ø 03° 00'
  17. N 62° 00' Ø 02° 00'.

  § 8 Bifangst av makrell

  Ved fiske etter kolmule er det tillatt å ha inntil 10 % bifangst av makrell i vekt i de enkelte fangster.

  Kapittel 4. Fellesbestemmelser

  § 9 Beregning av fangstkvanta

  Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt.

  § 10 Straff og inndragning

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften er gjenstand for straff og inndragning etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 11 Ikrafttredelse

  Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011.

  ES/EW