J-123-2012: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-76-2012, J-207-1990

Erstattet av: J-179-2012

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 27.06.2012

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har 26. juni 2012 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende endringer:

  § 35 a) Fredningstid for kystbrisling (ny) skal lyde:

  § 35 a) Fredningstid for kystbrisling

  Det er forbudt å drive fiske etter kystbrisling i tidsrommet fra og med 1. januar til og med 31. juli.

  Fiskeridirektoratet kan for hele eller deler av kysten eller avgrensede områder, gjøre unntak fra fredningstiden for kystbrisling, så som når avtaksmessige hensyn gjør det forsvarlig. Når biologiske eller innblandingsmessige hensyn tilsier det, kan Fiskeridirektoratet forlenge fredningstiden. Uten hinder av denne paragraf kan vedkommende salgslag i samsvar med praksis tillate å bringe i land marginale kvanta storbrisling, dvs 60 % over 11 cm.

  Uten hinder av denne paragraf kan vedkommende salgslag før fredningstidens opphør gjennomføre et begrenset prøvefiske.

  § 43 Minstemål første ledd nr 37. (ny) skal lyde:

  37. Brisling innenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene 9 cm

  § 46 innblanding av fisk under minstemål nr (16) (ny) skal lyde:

  (16) Ved fiske etter kystbrisling er det adgang til å ha inntil 40 % brisling under minstemål regnet i vekt.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 15. mars 1954 om fiskeregler, Oslofjorden, Oslo kommune, Akershus.

  ””””””””””””””””””””

  Forskriften i sin helhet kan du laste ned i pdf-format her:

  (473,42 kB)

  Vedlegg:

  (49,28 kB) (284,26 kB) (246,18 kB) (79,60 kB) (201,43 kB)