J-122-2013: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-74-2013

Erstattet av: J-127-2013

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 15.06.2013

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeri- og kystdepartementet har 14. juni 2013 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 16, 36 og 37 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende endring:

  § 33d fjerde ledd (nytt) skal lyde:

  Ved fiske etter sei med not i et område innenfor Sørøya mellom N 70° 58,00′ Ø 24° 32,10′ og N 70° 23,50′ Ø 21° 42,48′ er det i perioden frem til og med 30. november 2013 uten hinder av forbudet i første ledd tillatt å fiske innenfor fjordlinjene, men utenfor linjer som er angitt i vedlegg 5 til denne forskriften, når fartøyet er forhåndsregistrert (påmeldt) hos Fiskeridirektoratet og rapporterer i henhold til krav som stilles. 

  § 43 nr. 16 c) tredje strekpunkt (endret) skal lyde:

  – I området mellom 66° 33' N og 62° N gjelder likevel et minstemål på 35 cm inntil Fiskeridirektoratet har beregnet oppfisket 3 000 tonn sei i dette området i det enkelte reguleringsår.

  § 46 tredje ledd (endret) skal lyde:

  Ved fiske etter sei med not i området mellom 66° 33' N og 62° N er det når minstemålet på notfisket sei er 40 cm tillatt å ha inntil 30 % sei under minstemål i antall i de enkelte fangster. Ved fiske etter sei med not nord for 66° 33' N er det tillatt å ha inntil 20 % sei under minstemål i antall i de enkelte fangster.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskriften i sin helhet kan du laste ned i pdf format:

  Utøvelsesforskriften (521,47 kB)

  HØ/MKB

  Vedlegg:

  Vedlegg 1 Snurrevadpose - tekst (65,16 kB) Vedlegg 2 - snurrevadpose - figur (502,60 kB) Vedlegg 2 - retningslinjer Sjøfartsdirektoratet (246,18 kB) Vedlegg 3 - lasteromssertifikat (79,60 kB) Vedlegg 4 - fjordlinjer (332,12 kB)