J-122-2011: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter øyepål i 2011

Erstatter: J-273-2010

Erstattet av: J-158-2011

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 02.07.2011

Gyldig til: 01.01.2012

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter øyepål i 2011

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 1. juli 2011 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltevande marine ressursar §§ 11, 12 og 16:

  I

  I forskrift 16. desember 2010 nr 1654 om regulering av fisket etter øyepål i 2011 gjøres følgende endring:

  § 2 Deltakelse og maksimalkvote (ny) skal lyde:

  Uten hinder av § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta fiske og lande 3000 tonn øyepål i perioden fra og med 1. mai til og med 31. august.

  Fiskeridirektoratet kan fastsette maksimalkvoter for fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse på grunnlag av basiskvote (100 % av konsesjonskapasitet). Kvotene til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med den faktoren en får ved å dividere de respektive gruppekvotene med summen av basiskvoten. Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne.

  For fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse nyttes fastsatt konsesjonskapasitet, jf. forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) §§ 2-8 annet ledd og 2-12 annet ledd.

  Dersom Fiskeridirektoratet ikke fastsetter en faktor i henhold til andre ledd, er fartøy med adgang til å delta unntatt fra kravet om ikke å ta om bord og levere større fangst pr. tur enn den fastsatte konsesjonskapasiteten, jf. forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) §§ 2-8 første ledd og 2-12 første ledd.

  II

  Dette innebærer at tidligere §§ 2 til 7 endres til §§ 3 til 8.

  III

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fisket etter øyepål i 2011

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 16. desember 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 11, 12 og 16:

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande øyepål i 2011.

  § 2 Deltakelse og maksimalkvote

  Uten hinder av § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta fiske og lande 3000 tonn øyepål i perioden fra og med 1. mai til og med 31. august.

  Fiskeridirektoratet kan fastsette maksimalkvoter for fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse på grunnlag av basiskvote (100 % av konsesjonskapasitet). Kvotene til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med den faktoren en får ved å dividere de respektive gruppekvotene med summen av basiskvoten. Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne.

  For fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse nyttes fastsatt konsesjonskapasitet, jf. forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) §§ 2-8 annet ledd og 2-12 annet ledd.

  Dersom Fiskeridirektoratet ikke fastsetter en faktor i henhold til andre ledd, er fartøy med adgang til å delta unntatt fra kravet om ikke å ta om bord og levere større fangst pr. tur enn den fastsatte konsesjonskapasiteten, jf. forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) §§ 2-8 første ledd og 2-12 første ledd.

  § 3 Bifangst av øyepål

  Uten hinder av § 1 kan det fiskes inntil 20 % øyepål som bifangst i et direkte fiske etter andre arter.

  § 4 Overføring av fangst

  Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

  Det er likevel tillatt å overføre fangst på feltet mellom fartøy som fisker med not og trål for å unngå neddreping. Et vilkår for slik overføring er at fartøyene er utrustet og bemannet for fiske. Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord.

  § 5 Avkortning av kvote ved dumping eller neddreping

  Er fangst forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratets regionkontor fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

  § 6 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

  § 7 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om
  forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 64 og 65. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

  § 8 Ikrafttredelse

  Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011.

  KK/EW