J-120-2020: (Utgått) Forskrift om turistfiskevirksomheter

Erstattet av: J-229-2022

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2021

Forskrift om endring av forskrift om turistfiskevirksomheter

Innholdsfortegnelse:

  Forskriften er fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 9. juli 2020 med hjemmel i  lov 6. juni 1997 nr. 32 om innførsle- og utførsleregulering § 1 og § 3, jf. delegeringsvedtak 17. juli 1998 nr. 618 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 22 og § 59.

  I

  I forskrift 5. juli 2017 nr. 1141 om turistfiskevirksomheter gjøres følgende endringer:

  § 3 (endret) skal lyde:

  § 3. Rapportering av fangst

  Turistfiskevirksomheter skal løpende rapportere gjestenes fangster til Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet fastsetter forskrift med nærmere bestemmelser om hvordan rapporteringen skal skje, herunder om den skal differensieres på fiskeslag og inneholde en oversikt over antall fisk og/eller kvantum pr. fiskeslag. Fiskeridirektoratet kan også for korte perioder gi forskningsinstitusjoner tillatelse til å pålegge et begrenset antall turistfiskevirksomheter å delta i representative utvalgsundersøkelser som gjøres i forskningsøyemed.

  § 4 annet ledd (ny) skal lyde:

  Turistfiskevirksomheter skal i tillegg informere turistene om reglene knyttet til fangstrapportering, etter forskrift 20. desember 2017 nr. 2445 om rapportering av fangster fra turistfiskevirksomheter.

  II

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2021.

  «»»»»»»»»»»»»»

  Forskrift om turistfiskevirksomheter

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 5. juli 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 22, § 59

   § 1  Virkeområde

  Denne forskriften gjelder for turistfiskevirksomheter.

  Med turistfiskevirksomheter menes virksomheter som

  a)     er registrert i merverdiavgiftsregisteret, jf. lov om merverdiavgift,
      b)     har inntekt fra næring basert på turistfiske i sjø på minst 50.000 kroner per kalenderår, og
      c)     disponerer ett eller flere fartøy for utleie til fisketurister eller disponerer ett eller flere fartøy som tar  turister med på fiske.

  Som turistfiskevirksomhet regnes også virksomhet som:

  a)     er registrert i enhetsregisteret,
      b)     har inntekt basert på turistfiske i sjø,
      c)     er omfattet av andre ledd bokstav c, og
      d)     ved frivillig søknad er registrert i henhold til § 2.

   § 2 Registrering

  Turistfiskevirksomheter skal være registrert i Fiskeridirektoratets register over turistfiskevirksomheter. For å bli registrert må søknad sendes til Fiskeridirektoratet med opplysninger om organisasjonsnummer, navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og navn og adresse for styreformann og daglig leder. Dersom den faktiske utøvelsen av turistfiskevirksomheten foregår et annet sted enn adressen til virksomheten, skal også denne adressen oppgis.

  Søknaden skal også inneholde informasjon om utleiefartøy, antall sengeplasser, anlegg, fiskeutstyr- og fasiliteter m.v som turistfiskevirksomheten disponerer. Det er et vilkår for registrering at turistfiskevirksomheten forplikter seg til å overholde reglene om rapportering av fangst, jf. § 3, og reglene om informasjon til turistene, jf. § 4. Ved endringer sendes oppdatering til Fiskeridirektoratet. Turistfiskevirksomheter plikter på forespørsel fra Fiskeridirektoratet å gi utfyllende informasjon.

  § 3 Rapportering av fangst

  Turistfiskevirksomheter skal løpende rapportere gjestenes fangster til Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet fastsetter forskrift med nærmere bestemmelser om hvordan rapporteringen skal skje, herunder om den skal differensieres på fiskeslag og inneholde en oversikt over antall fisk og/eller kvantum pr. fiskeslag. Fiskeridirektoratet kan også for korte perioder gi forskningsinstitusjoner tillatelse til å pålegge et begrenset antall turistfiskevirksomheter å delta i representative utvalgsundersøkelser som gjøres i forskningsøyemed.

  § 4 Informasjon

  Turistfiskevirksomheter skal informere turistene om regelverket for sports- og rekreasjonsfiske, herunder om fiskeredskaper, omsetningsbestemmelser og utførselskvoter.

  Turistfiskevirksomheter skal i tillegg informere turistene om reglene knyttet til fangstrapportering, etter forskrift 20. desember 2017 nr. 2445 om rapportering av fangster fra turistfiskevirksomheter.

  § 5 Kontroll

  Fiskeridirektoratet fører kontroll med at bestemmelsene i denne forskriften overholdes og skal under sin kontrollvirksomhet gis uhindret adgang til anlegg, relevante dokumenter mv. Turistfiskevirksomheten skal gi Fiskeridirektoratet nødvendig bistand.

  § 6 Tilbakekall

  Fiskeridirektoratet kan slette en turistfiskevirksomhet fra registeret over turistfiskevirksomheter dersom virksomheten grovt eller gjentatte ganger ikke overholder pliktene etter §§ 2-4, eller dersom virksomheten ikke har drevet turistfiskevirksomhet i henhold til § 1 i de to foregående årene.

  Vedtak om slik sletting fra registeret kan gjøres midlertidig. Fiskeridirektoratet kan i tilfeller hvor sletting fra registeret ikke gjøres midlertidig, fastsette en dato for når virksomheten tidligst kan søke om å bli registrert på nytt.

  § 7 Vedtaksmyndighet

  Fiskeridirektoratets regionkontor treffer vedtak etter denne forskrift. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

  § 8 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer §§ 2-5 kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven.

  § 9 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2018.

  MKRB