J-120-2006: (Utgått) Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2006.

Erstatter: J-22-2006

Erstattet av: J-163-2006

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 30.06.2006

Gyldig til: 31.12.2006

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2006.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 30. juni 2006 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jfr. forskrift av 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 13, jfr. Fiskeridepartementets vedtak av 16. oktober 2000 om delegasjon av kompetanse til å fastsette årlige reguleringsforskrifter etter inngåelse av kvoteavtaler med andre land, og kgl.res. av 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelsen av en fiskerisone ved Jan Mayen § 4, fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeridirektoratets forskrift av 12. desember 2005 nr. 1791 om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2006 gjøres følgende endring:

  § 2 første ledd bokstav f (endret) skal lyde:

  Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører russisk flagg adgang til å fiske følgende kvantum i Norges økonomiske sone nord for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

  f) 100.000 tonn norsk vårgytende sild i perioden 1. januar – 30. september 2006.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2006.

  Fiskeridirektoratet har den 12. desember 2005, med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jfr. forskrift av 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 13, jfr. Fiskeridepartementets vedtak av 16. oktober 2000 om delegasjon av kompetanse til å fastsette årlige reguleringsforskrifter etter inngåelse av kvoteavtaler med andre land, og kgl.res. av 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelsen av en fiskerisone ved Jan Mayen § 4, fastsatt følgende forskrift:

  Kapittel 1. Generelle bestemmelser

  § 1. Generelt forbud

  Det er forbudt å drive fiske og fangst for fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene.

  Kapittel 2. Fisket i Norges økonomiske sone nord for 62 ° N

  § 2. Kvoter nord for 62°N

  Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører russisk flagg adgang til å fiske følgende kvantum i Norges økonomiske sone nord for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

  a) 140.000 tonn norsk arktisk torsk,
  b) 20.000 tonn norsk arktisk hyse,
  c) 2.000 tonn steinbit,
  d) 10.000 tonn sei som bifangst,
  e) 2.000 tonn uer (Sebastes marinus og Sebastes mentella) som bifangst,
  f) 100.000 tonn norsk vårgytende sild i perioden 1. januar – 30. september 2006,
  g) 3.000 tonn andre arter som bifangst.

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når de kvantum som er angitt i punkt a) til g) er beregnet oppfisket.

  § 3. Forbud mot fiske med torsketrål og etter vassild med småmasket trål.

  Det er forbudt å fiske med torsketrål (135 mm) i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. 66° 30’N 06° 59’Ø
  2. 66° 21’N 06° 44’Ø
  3. 65° 43’N 06° 00’Ø
  4. 65° 20’N 06° 00’Ø
  5. 65° 20’N 05° 30’Ø
  6. 66° 00’N 05° 30’Ø
  7. 66° 30’N 06° 34,27’Ø
  8. 67° 10’N 08° 00’Ø
  9. 67° 10’N 08° 35’Ø
  10. 67° 00’N 08° 18’Ø
  11. 66° 50’N 08° 09’Ø herfra i rett linje til pkt.1.

  Det er forbudt å fiske med torsketrål (120 mm) og fiske etter vassild med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. 62° 36’N 03° 00’Ø
  2. 62° 10’ N 01° 15’Ø (ved NØS ytre grense)
  3. 62° 40’N 00° 52’Ø (ved NØS ytre grense)
  4. 63° 00’N 03° 00’Ø herifra i en rett linje til pkt. 1

  § 4. Bifangst av sei

  Kvoten som nevnt i § 2 bokstav d kan bare fiskes som bifangst i fisket etter torsk og hyse, og maksimalt 5 % i hver enkelt fangst i fisket av sild.

  § 5. Bifangst av uer

  Ved fiske etter andre arter er det adgang til å ha inntil 15 % bifangst av uer (Sebastes marinus og Sebastes mentella) i vekt av de enkelte fangster.

  § 6. Bifangst av blåkveite

  Ved fiske etter andre arter er det tillatt å ha inntil 7 % innblanding av blåkveite om bord ved avslutning av fisket og av landet fangst i Norges økonomiske sone. Det er likevel tillatt å ha inntil 12 % bifangst av blåkveite i de enkelte fangster.

  § 7. Bifangst av andre arter

  Kvoten av andre arter som nevnt i § 2 bokstav g gjelder bare arter som ikke er kvoteregulert, og kan bare fiskes som bifangst ved fiske etter kvoteregulerte arter.

  § 8 Påskestopp

  Det er forbudt å fiske torsk, hyse og sei og ha torsk, hyse og sei som bifangst i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone nord for 62°N fra lørdag 8. april kl 17.00 til mandag 17. april kl 16.00. For trålere og fartøy som fisker med snurrevad gjelder stoppen til tirsdag18. april kl. 10.00.

  Forbudet gjelder ikke for direkte fiske etter sei.

  Nord for 70°20’N gjelder forbudet bare i Norges indre farvann og sjøterritorium, det vil si innenfor 12 nautiske mil av grunnlinjene.

  Kapittel 3. Fisket etter kolmule i Norges økonomiske sone nord for 62 ° N og i fiskerisonen ved Jan Mayen

  § 9. Kvoter nord for 62° N og i fiskerisonen ved Jan Mayen

  Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører russisk flagg adgang til å fiske følgende kvantum i området som nevnt i § 10 i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

  a) 37.815 tonn kolmule

  *Kvoten av kolmule kan bli nedjustert avhengig av utfallet av drøftelser om forvaltning av kolmule.

  § 10. Fiske etter kolmule i Norges økonomiske sone

  Ved fiske etter kolmule i Norges økonomiske sone nord for 62 ° N er det kun adgang til å fiske kolmule i området vest av rette linjer trukket gjennom følgende posisjoner:

  1. N 73° 30' Ø 15° 00'
  2. N 73° 00' Ø 14° 40'
  3. N 72° 30' Ø 14° 40'
  4. N 71° 45' Ø 15° 10'
  5. N 71° 00' Ø 16° 54'
  6. N 70° 14' Ø 16° 58'
  7. N 69° 33' Ø 15° 32'
  8. N 69° 09' Ø 13° 37'
  9. N 68° 45' Ø 11° 20'
  10. N 67° 40' Ø 09° 27'
  11. N 67° 20' Ø 08° 40'
  12. N 67° 05' Ø 08° 00'
  13. N 66° 15' Ø 05° 40'
  14. N 64° 10' Ø 05° 40'
  15. N 63° 15' Ø 05° 00'
  16. N 62° 40' Ø 03° 00'
  17. N 62° 00' Ø 02° 00'.

  § 11. Bifangst av makrell

  Ved fiske etter kolmule er det tillatt å ha inntil 10% makrell som bifangst i de enkelte fangster.

  Kapittel 4. Fellesbestemmelser

  § 12. Beregning av fangstkvanta

  Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt.

  § 13. Straff og inndragning

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift er gjenstand for straff og inndragning etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 14. Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2006.

  HØ/W