J-12-2013: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2013

Erstatter: J-207-2012

Erstattet av: J-71-2013

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 22.01.2013

Gyldig til: 01.01.2014

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2013

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har 21. januar 2013 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, jf Fiskeri- og kystdepartementets forskrift 12. desember 2012 nr 1202 om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2013 § 9 andre ledd fastsatt følgende forskrift:

  I

  I forskrift 12. desember 2012 nr 1202 om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen ogSkagerrak i 2013 gjøres følgende endringer:

  § 2 første og andre ledd (endret) skal lyde:

  Uten hinder av § 1 kan norske fartøy fiske inntil 4659 tonn torsk i Nordsjøen. Av dette kvantum avsettes 125 tonn til forsknings- og undervisningsformål.

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske inntil 138 tonn torsk i Skagerrak utenfor grunnlinjene.

  § 3 første og andre ledd (endret) skal lyde:

  Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap som har adgang til å delta kan fiske og lande inntil 3234 tonn torsk i Nordsjøen.

  Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap som har adgang til å delta kan fiske og lande inntil 88 tonn torsk i Skagerrak utenfor grunnlinjene.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2013

  Fiskeri- og kystdepartementet har 12. desember 2012 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16 og 37 fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande torsk i følgende områder i 2013:

  a)

  I Nordsjøen, det vil si Norges territorialfarvann og økonomiske sone sør for 62˚ N avgrenset mot øst av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr, og i EU-sonen i ICES’ statistikkområde IV.

  b)

  I Skagerrak, det vil si utenfor den norske grunnlinjen og videre avgrenset mot vest av en rett linje gjennom fra Hanstholmen fyr til Lindesnes fyr i sør av en rett linje gjennom Skagen fyr til Tistlarna fyr utenfor 4 nautiske mil av de svenske og danske grunnlinjene.

  § 2 Totalkvoter

  Uten hinder av § 1 kan norske fartøy fiske inntil 4659 tonn torsk i Nordsjøen. Av dette kvantum avsettes 125 tonn til forsknings- og undervisningsformål.

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske inntil 138 tonn torsk i Skagerrak utenfor grunnlinjene.

  Alle kvanta i denne forskrift angis i rund vekt.

  § 3 Gruppekvoter

  Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap som har adgang til å delta kan fiske og lande inntil 3234 tonn torsk i Nordsjøen.

  Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap som har adgang til å delta kan fiske og lande inntil 88 tonn torsk i Skagerrak utenfor grunnlinjene.

  § 4 Maksimalkvoter

  Fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe i fisket etter torsk med konvensjonelle redskap i Nordsjøen kan maksimalt fiske følgende kvanta torsk i Nordsjøen:

  Fartøyets hjemmelslengde:

  Garanterte kvoter (tonn)

  Maksimalkvote (tonn)

  0 - 14,99 meter

  5

  50

  15,00 - 20,99 meter

  10

  100

  på eller over 21,00 meter

  20

  200

  Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe i fisket etter torsk for fartøy med mindre enn 300m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap i Nordsjøen, kan maksimalt fiske følgende kvanta torsk i Nordsjøen:

  Fartøyets største lengde:

  Garanterte kvoter (tonn)

  Maksimalkvote (tonn)

  0-9,99

  4

  5

  10,00 – 20,99 meter

  4

  10

  på eller over 21 meter

  4

  15

  Fartøy som i 2004 fikk dispensasjon fra forbudet mot å fiske direkte etter torsk i Skagerrak utenfor grunnlinjene, kan maksimalt fiske inntil 10 tonn torsk i Skagerrak utenfor grunnlinjene.

  § 5 Bifangst

  Fartøy som fisker med stormasket trål eller reketrål kan ha inntil 5 % bifangst av torsk i de enkelte hal og ved landing.

  Fartøy som fisker med småmasket trål kan ha inntil 2,5 % bifangst av torsk i de enkelte hal og ved landing.

  Fartøy med nordsjøtråltillatelse eller avgrenset nordsjøtråltillatelse kan ha inntil

  20 % bifangst av torsk i de enkelte hal og ved landing ved fiske i Nordsjøen med stormasket trål eller snurrevad med en minste maskevidde på 120mm.

  Fartøy med nordsjøtråltillatelse eller avgrenset nordsjøtråltillatelse kan ha inntil 10 % bifangst av torsk i de enkelte hal og ved landing ved fiske i Skagerrak med stormasket trål eller snurrevad med en minste maskevidde på 120mm. Dette gjelder også ved bruk av seleksjonspanel med maskevidde ned til 90mm, eller ved bruk av sorteringsrist og med maskevidde ned til 70mm dersom det benyttes kvadratmasker i fiskeposen.

  Fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper etter andre arter i Nordsjøen og Skagerrak kan ha inntil 20 % bifangst av torsk i de enkelte hal og ved landing.

  § 6 Kvoteutnyttelse

  Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.

  Ved kjøp av fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum kjøper har fisket og levert innenfor reguleringsåret med annet fartøy.

  Ved kjøp av fartøy som i reguleringsåret har fisket og levert hele eller deler av selgers kvotegrunnlag i det aktuelle fiskeriet, skal det gjøres fradrag for dette kvantumet i kjøpers kvotegrunnlag inneværende reguleringsår.

  Når det ved kjøp gjøres fradrag etter både andre og tredje ledd, skal bare det kvantum som er størst, trekkes fra.

  Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. Det kan også gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og kjøper eller selger har inngått bindende kontrakt om kjøp av nybygg med levering senest om to år.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra bestemmelsen i første og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

  § 7 Overføring av fangst

  Det kvantum som kan fiskes av det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande fangst som er fisket av annet fartøy.

  § 8 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging

  Ved utskiftning, forlengelse til større fartøy eller forkortelse til mindre fartøy, skal erstatningsfartøyets kvote beregnes etter utskiftningsfartøyets lengde før 5. juni 2003. Ved avgjørelsen legges tidspunktet for innføring i merkeregisteret til grunn. Tidspunktet for utstedelse av identitetsbevis eller målebrev utstedt av Sjøfartsdirektoratet sentralt likestilles med tidspunktet for innføring i merkeregisteret.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra kravet om at utskiftningen, forlengelsen eller forkortelsen må være registrert i merkeregisteret innen skjæringsdatoen, dersom manglende registrering skyldes forhold på myndighetenes hånd. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

  § 9 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten eller gruppekvoten er beregnet oppfisket.

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

  § 10 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 64 og 65. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

  § 11 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2013 og gjelder til og med 31. desember 2013.

  TM/EW