J-119-2019: (Utgått) Forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 grader øst mv. i 2019

Erstatter: J-96-2019

Erstattet av: J-235-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 12.07.2019

Gyldig til: 31.12.2019

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 grader øst mv. i 2019

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 12. juli 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 12, § 16, § 34, § 36, § 37, § 43 og § 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 20 og § 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99.

   I

   I forskrift 27.desember 2018 nr. 2235  om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 grader øst mv. i 2019 gjøres følgende endring:

   § 15 femte ledd oppheves. Nåværende sjette ledd blir nytt femte ledd og etterfølgende.

   Nytt § 15 sjette ledd (endret) skal lyde:

   Fjerde til femte ledd i denne bestemmelsen trer i kraft 1. mai.

   II

  Forskriften trer i kraft straks

  Forskriften lyder etter dette:

  ----------

   Forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 grader øst mv. i 2019

  Fastsatt av Nærings-og fiskeridepartementet 27. desember 2018 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 34, 36, 37, 38, 41, 43 og 59, lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 20 og § 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99, lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7 og § 16, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 23 og § 30, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.

   § 1 Virkeområde

  Forskriften gjelder i kvoteregulert område. Forskriften gjelder også på land og utenfor kvoteregulert område der det følger av sammenhengen i forskriften.

  § 2 Generelt forbud

  Det er forbudt for fartøy å fange, oppbevare om bord og lande kongekrabbe innenfor kvoteregulert område i 2019. Med kvoteregulert område menes i denne forskrift følgende område:

  1. Magerøysundet. Sør og øst for en linje trukket mellom punktene:
   N 70°55,96’ Ø 25°32,81’
   N 70°55,82’ Ø 25°30,46’
  2. Sør og øst for rette linjer trukket fra posisjon N 71°08,05’ Ø 26° til N 71°30’ Ø 26°, inkludert hele Porsangerfjorden og Kamøyfjorden, og videre østover langs N 71°30’ til grensen mot Russland. Deretter følger linjen yttergrensen for Norges økonomiske sone sørover til fastlandet.

   § 3 Totalkvote og kvotefleksibilitet

  Uten hinder av forbudet i § 2 kan fartøy med adgang til å delta i kvoteregulert fangst av kongekrabbe, fange og lande 1 260 tonn hannkrabber, 100 tonn hunnkrabber og 140 tonn skadede hannkrabber i kvoteregulert område.

  Av kvantumet i første ledd avsettes 2 tonn hannkrabber til forskningskvote, 1 tonn hannkrabber til fritidsfiske og 10 tonn hannkrabber til turistfisket.

  Dersom totalkvoten overfiskes, eller det gjenstår kvantum, kan Fiskeridirektoratet godskrive eller belaste inntil 10 % av denne totalkvoten til det påfølgende kvoteåret.

  Totalkvoten i første ledd er ikke justert for eventuelle overføringer av kvantum mellom kvoteår.

  § 4 Fartøykvoter

  Fartøy med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område, kan fange og lande en fartøykvote på 0,19 tonn tilsvarende en kvotefaktor på 0,1.

  Fiskeridirektoratet region Nord kan tildele fartøy en høyere kvote basert på eiers sluttseddelførte omsetning av andre arter enn kongekrabbe i 2018 med fartøyet eller fartøyet det er kommet til erstatning for, med unntak av omsetning fra kaisalg.

  Omsetning med utskiftet fartøy skal likevel bare legges til grunn dersom dette fartøyet fylte vilkårene for å delta i det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe i 2018.

  Ved eierendring som medfører at fartøyet får ny majoritetseier kan fartøyets omsetning legges til grunn bare dersom ny majoritetseier var den med størst eierandel (eventuelt en av dem om like andeler) i fartøyet ved angjeldende omsetning i 2018.

  Det kan også legges til grunn omsetning fra sjølaksefiske i 2018, som blir tilstrekkelig dokumentert gjennom konkrete bilag for de enkelte salg og næringsoppgave.

  I tilfeller hvor fartøyeier har flyttet til det kvoteregulerte området, herunder kommunene Nordkapp og Porsanger, eller til Måsøy kommune, kan det ikke legges til grunn omsetning fra tidspunktet før flyttingen. Det kan i denne sammenheng ikke legges til grunn et tidligere tidspunkt for flytting enn da melding om flytting i medhold av forskrift 18. desember 2008 nr. 1436 om manntall for fiskere og fangstmenn § 8 kom frem til fiskerimyndighetene.

  Høyere fartøykvote tildeles etter følgende stige:

  Førstehåndsverdi (kr) fra annet fiskeri i 2018

  Kvotefaktor

  Fartøykvote (tonn)

  25 000 - 49 999

  0,25

  0,49

  50 000 - 199 999

  0,50

  0,97

  200 000 ≤

  1,00

  1,94

  Fiskeridirektoratet region Nord kan dispensere fra kravet til omsetning dersom eier av fartøyet på grunn av sykdom har vært forhindret fra å delta i fiske i 2018. Det må fremlegges dokumentasjon på sykemelding og fangstinntekter fra annet fiskeri i 2015, 2016 og 2017. Kvoten kan da baseres på et gjennomsnitt av fartøyeiers sluttseddelførte omsetning av annen fisk enn kongekrabbe med fartøyet i disse årene. I slike tilfeller skal det gjelde tilsvarende vilkår som nevnt i annet ledd for hvilken omsetning som kan legges til grunn.

  Fiskeridirektoratet er klageinstans.

   § 5 Tilleggskvoter

   Fartøy med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område kan fange og lande inntil 10 % skadede hannkrabber og 10 % hunnkrabber beregnet av fartøyets fangst av lytefri hannkrabbe per uke.

   § 6 Kvoteutnyttelse

  Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor kvoteåret.

  Dersom fartøyeier skifter ut sitt fartøy, skal det gjøres fradrag i kvoten som tildeles det ervervede fartøyet for det kvantum fartøyeier har fisket og landet innenfor kvoteåret med fartøyet som skiftes ut. Uten hinder av første ledd kan fartøyeier fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og levert fangst med samme fartøy innenfor kvoteåret, men det skal da gjøres fradrag i kvoten for det kvantum selger av utskiftingsfartøyet har fisket og landet i kvoteåret med fartøyet. Første og annet ledd gjelder tilsvarende ved utskifting av fartøy i åpen gruppe. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantumet som er størst trekkes fra.

  Dersom det er foretatt utskifting flere ganger i løpet av kvoteåret, skal det så langt det passer tas høyde for dette ved fradrag i kvoten etter annet ledd. Tilsvarende gjelder dersom en fisketillatelse tildeles til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra annet fartøy, og den oppgitte tillatelsen tidligere i kvoteåret er tildelt til erstatning for fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy.

  Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd og annet ledd annet punktum dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra første ledd og annet ledd annet punktum for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

  § 7 Overføring av fangst

  Kvantumet som kan fanges av det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande kongekrabbe som er fanget av et annet fartøy. Dette forbudet gjelder også kongekrabbe fanget utenfor det kvoteregulerte området.

  § 8 Landing av fangst og sporing

  Kongekrabbe fanget i det kvoteregulerte området må landes innenfor det kvoteregulerte området eller i Skarsvåg i Nordkapp kommune.

  Mobile kjøpestasjoner skal fra 1. mai utstyres med fastmontert GPS sporingsutstyr. Kjøretøyets registreringsnummer og sporingsutstyrets spesifikke identitetsnummer mv. skal registreres ved Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere tekniske krav til GPS sporingsutstyr som kan anvendes. Den mobile kjøpestasjonen skal være registrert i Fiskeridirektoratets register over godkjente kjøpere.

  § 9 Fangst i og utenfor kvoteregulert område

  Fartøy med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område må etter oppstart av fangst i kvoteregulert område ha avsluttet og landet fangsten i 2019 før det kan delta i fangst utenfor kvoteregulert område.

  Ved refordeling av kvote kan refordelt kvantum likevel fangstes innenfor det kvoteregulerte området.

  Fartøy med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område som har fanget og landet sin fartøykvote angitt i § 4, kan ikke ha teiner om bord samtidig med at det drives fiske med bunngarn eller bunnline.

  § 10 Melding om aktivitet

  Fartøy som deltar i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område skal sende melding til Fiskeridirektoratet når fartøy starter og avslutter fangst i det kvoteregulerte området. Dette gjelder også ved oppstart av fangst etter en eventuell refordeling. Melding om oppstart skal sendes senest 2 døgn før fangsten starter. Fangsten anses startet når redskapen settes i sjøen. Melding om avslutning av fangst skal sendes samme dag som siste redskap tas opp av sjøen.

  Meldingen sendes på elektronisk skjema som er tilgjengelig på www.fiskeridir.no .

   § 11 Posisjonsrapportering

   Fartøy som ikke er underlagt kravet til posisjonsrapportering i forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy, skal være utstyrt med typegodkjent automatisk identifikasjonssystem (AIS, klasse A eller B).

   AIS systemet skal være aktivt til enhver tid gjennom hele kvoteåret, med mindre internasjonale avtaler, regler eller standarder åpner for beskyttelse av navigasjonsopplysninger. Unntak gjelder også dersom strømtilførselen må brytes grunnet vedlikehold av systemet, verkstedopphold eller når fartøyet skal ligge uvirksomt i mer enn 14 dager. Det skal sendes melding til Fiskeridirektoratet før strømmen brytes. Når strømmen til AIS systemet er brutt kan ikke fartøyet endre posisjon. Meldingen sendes på elektronisk skjema som er tilgjengelig på www.fiskeridir.no .

   § 12 Forbud mot ombordproduksjon

  Det er forbudt å drive ombordproduksjon av kongekrabbe.

  § 13 Bifangst og forbud mot oppbevaring av teiner ombord

  Ved fiske med bunngarn eller bunnline fra et merkeregistrert fartøy hvor eier av fartøyet og høvedsmannen er ført i fiskermanntallet, er det tillatt å ha inntil 1 % bifangst av kongekrabbe i de enkelte fangster og ved landing. Bifangst regnes av fangstens samlede vekt, inkludert vekten av kongekrabbe. Ved fiske etter rognkjeks med bunngarn er det tillatt å ha inntil 5 % bifangst av kongekrabbe i de enkelte fangster og ved landing, regnet av fangstens samlede vekt av rognkjeks og kongekrabbe.

  For fartøy med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område, skal bifangst etter første ledd trekkes fra fartøyets kvote.

  Fartøy uten adgang til å delta i fangst av kongekrabbe kan ikke ha teiner om bord samtidig som det driver fiske med bunngarn eller bunnline. Det samme gjelder fartøy med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe som har fanget sin fartøykvote gitt i § 4.

  § 14 Rapportering av fangst

  Fangstdata skal registreres på elektronisk skjema som er tilgjengelig på www.fiskeridir.no innen 14 dager etter endt måned med fangst.

  Fiskeridirektoratet region Nord kan i særlige tilfeller dispensere fra kravet til rapportering på elektronisk skjema. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

  Dersom mobile kjøpestasjoner skal benyttes for mottak av kongekrabbe, skal den mobile kjøpestasjonens stedfaste mottak sende melding til Fiskeridirektoratets regionkontor minst tolv timer før mottak av fangst på den mobile kjøpestasjonen påbegynnes. Det er ikke tillatt å starte mottak av fangst før dette tidspunkt, med mindre Fiskeridirektoratets regionkontor gir tillatelse. Det stedfaste mottaket skal sende melding til Fiskeridirektoratets regionkontor minst tolv timer før den mobile kjøpestasjonen ankommer mottaksanlegget for å levere kongekrabbe.

  Meldinger som nevnt i tredje ledd sendes på SMS til nummer 1933 med kodeord kkk først i meldingen. Meldingen skal angi ID og navn på mottaksstedet, som angitt i kjøperregisteret, samt dato og klokkeslett for mottaket.

  § 15 Bruk av samleteiner

  Med samleteiner menes alle innretninger for lagring av fangst i sjøen.

  Fartøy som bruker samleteiner skal rapportere når slike teiner tas i bruk, antall teiner og posisjon for disse til Kystvaktens bruksvaktsentral på telefon 07611.

  Det er til enhver tid forbudt å lagre større kvantum enn det enkelte fartøys gjenværende kvote i samleteiner. Det er forbudt å bruke samleteiner eller andre innretninger for lagring av fangst i havn. Samleteiner skal stå dypere enn 20 meter.

  Samleteiner skal ha fast ramme i bunn og topp. Når samleteiner er i sjøen skal de ha utstrakte vegger. Samleteiner skal utstyres med Automatisk identifikasjonssystem (AIS).

  Det er forbudt å frakte kongekrabbe i teiner eller samleteiner.

  Fjerde til femte ledd i denne bestemmelsen trer i kraft 1. mai.

  § 16 Turistfiske

  Fiskeridirektoratet region Nord kan etter søknad gi tillatelse til fangst av kongekrabbe i turistfisket. Søknaden sendes på elektronisk skjema som er tilgjengelig på www.fiskeridir.no.

  Det er forbudt å omsette fangsten.

  Fiskeridirektoratet region Nord fastsetter nærmere retningslinjer for turistfisket.

  Fiskeridirektoratet er klageinstans.

  § 17 Stenging av områder

  Det er forbudt å drive fangst av kongekrabbe og lagre kongekrabbeteiner i sjøen i følgende deler av kvoteregulert område og periode:

  1. i Varangerfjorden, avgrenset av grensen mot russisk sone i øst og av en østgående linje langs 70 o 26’ N i nord, fra og med 4. september til og med 9. september
  2. i et området avgrenset i øst av grensen mot Russland, i sør av en rett østgående linje langs 70 o 26’ N og i vest av en rett nordgående linje langs 28 o 13’ Ø (Tanafjorden er inkludert i dette området), fra og med 10. september
   til og med 14. september
  3. i et område avgrenset i øst av en rett nordgående linje langs 28 o 13’ Ø og i vest av grensen for det kvoteregulerte området (Laksefjorden og Porsangerfjorden er inkludert i dette området), fra og med 15. september til og med 20. september kl. 12.00.

  Forbud gitt i medhold av første ledd gjelder ikke for foretak med tillatelse til fangst av kongekrabbe i turistfisket eller for samleteiner, dersom teinene eller samleteinene i forbudsperioden settes på grunnere farvann enn 50 meters dyp.

  Teiner og samleteiner som nevnt i andre ledd skal rapporteres til Kystvaktens bruksvaktsentral per telefon (tlf. 07611). Det skal samtidig gis opplysninger om antall teiner eller samleteiner som benyttes og posisjonen for disse.

  § 18 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fangsten av kongekrabbe når kvoten av lytefri hannkrabbe er beregnet oppfisket.

  Fiskeridirektoratet kan endre forskriften, og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fangsten.

  § 19 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova.

  § 20 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova § 60, § 61, § 62, § 64 og § 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften, er straffbart i henhold til lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 28 og lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven) § 37.

  § 21 Tilsyn

  Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige vedtak for gjennomføring av bestemmelsene i denne forskriften, jf. matloven § 23 og dyrevelferdsloven § 30.

  § 22 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2019 og gjelder til og med 31. desember 2019.

  ----------

  GG/EW