J-119-2018: (Utgått) Utøvelsesforskriften

Erstatter: J-95-2018

Erstattet av: J-254-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 19.04.2018

Forskrift om endring av forskrifter om akvakultur for deres tilpasning til transport, oppbevaring, bruk og produksjon av rensefisk.

Innholdsfortegnelse:

  Nærings- og fiskeridepartementet har gjennom forskrift 19. april 2018 nr. 674 om endring av forskrifter om akvakultur for deres tilpasning til transport, oppbevaring, bruk og produksjon av rensefisk kapittel VI fastsatt følgende endringer i forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen:

   § 85 andre ledd andre punktum (nytt) skal lyde:

   Bestemmelsene i § 87, §93, § 94, 95 bokstav d, e og f og § 96 gjelder ikke for fiske, transport og lagring av rensefisk.

   § 89 første ledd (endret) skal lyde:

   Før fisken overføres til føringsrom og før overføring til restitusjonsmerd eller annen installasjon skal den sorteres. Fisk skal sorteres ut dersom den er påført skader av en slik karakter eller er i en slik allmenntilstand at fisken antas ikke å ville overleve, eller vil være betydelig svekket frem mot restitusjon.

   Ny § 93 andre ledd (nytt) skal lyde:

   Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra avstandskravet nevnt i første ledd.

   Endringene trådte i kraft 19. april 2018.

   Forskriften lyder etter dette:

  ---------

  IB/EW

  Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

  Vedlegg 1:

  Vedlegg 2:

  Vedlegg 3:

  Vedlegg 4:

  Vedlegg 5:

  Vedlegg 6:

  Vedlegg 7:

  Vedlegg 8: