J-118-2010: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter øyepål i 2010

Erstatter: J-27-2010

Erstattet av: J-273-2010

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 05.06.2010

Gyldig til: 01.01.2011

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter øyepål i 2010

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har 4. juni 2010 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av

  17. desember 2009 om regulering av fisket etter øyepål i 2010 § 7 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 17. desember 2009 nr. 1558 om regulering av fisket etter øyepål i 2010 gjøres følgende endringer:

  § 2 fjerde ledd (ny) skal lyde:

  Dersom Fiskeridirektoratet ikke fastsetter en faktor i henhold til andre ledd er fartøy med adgang til å delta unntatt fra kravet om ikke å ta om bord og levere større fangst pr. tur enn den fastsatte konsesjonskapasiteten, jf. forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) §§ 2-8 første ledd og 2-12 første ledd.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fisket etter øyepål i 2010

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 17. desember 2009 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 11, 12 og 16:

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande øyepål i 2010.

  § 2 Deltakelse og maksimalkvote

  Uten hinder av § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta fiske og lande 80 000 tonn øyepål i perioden fra og med 1. mai til og med 31. oktober. I tillegg til kvoten angitt i første setning kan norske fartøy fiske inntil 6 000 tonn øyepål i EU-sonen i ICES statistikkområde IV.

  Fiskeridirektoratet kan fastsette maksimalkvoter for fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse på grunnlag av basiskvote (100 % av konsesjonskapasitet). Kvotene til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med den faktoren en får ved å dividere de respektive gruppekvotene med summen av basiskvoten. Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne.

  For fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse nyttes fastsatt konsesjonskapasitet, jf. forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) §§ 2-8 annet ledd og 2-12 annet ledd.

  Dersom Fiskeridirektoratet ikke fastsetter en faktor i henhold til andre ledd er fartøy med adgang til å delta unntatt fra kravet om ikke å ta om bord og levere større fangst pr. tur enn den fastsatte konsesjonskapasiteten, jf. forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) §§ 2-8 første ledd og 2-12 første ledd.

  § 3 Bifangst av øyepål

  Uten hinder av § 1 kan øyepål fiskes som bifangst i et direkte fiske etter andre arter.

  § 4 Kvoteutnyttelse

  Hvert fartøy kan bare fiske og lande en kvote. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.

  Ved kjøp av fartøy kan ny eier ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som fartøyet totalt har fisket og levert i reguleringsåret. Dette gjelder også når fartøyet erverves til utskiftning av et annet fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

  Ved utskiftning av fartøy kan erstatningsfartøyet heller ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som han selv har fisket og landet med annet fartøy i vedkommendes eie i reguleringsåret.

  Når det ved utskifting gjøres fradrag etter tredje ledd eller fjerde ledd, skal det fangstkvantum som er størst av de to alternativene trekkes fra.

  § 5 Overføring av fangst

  Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

  § 6 Avkortning av kvote ved dumping eller neddreping

  Er øyepål forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratets regionkontor fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

  § 7 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter øyepål når totalkvoten er beregnet oppfisket. Fiskeridirektoratet kan også stoppe fisket etter øyepål eller innføre områdebegrensninger dersom innblandingen av torsk, sei, hyse, breiflabb eller tobis i fangstene av øyepål overstiger de grenser som er fastsatt i utøvelsesforskriften av 22. desember 2004 nr. 1878 § 37, eller innblandingen av makrell overstiger 10 % i vekt i de enkelte fangster.

  § 8 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter §§ 60, 61 og 64 i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar av 6. juni 2008 nr. 37. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 9 Ikrafttredelse

  Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2010 og gjelder til og med 31. desember 2010.

  TM/EW