J-114-2009: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-56-2009

Erstattet av: J-138-2009

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 17.06.2009

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 10. juni 2009 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 forvaltning av viltlevande marine ressursar § 67 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende endring:

  § 34 c Dispensasjon fra fredningsbestemmelser (ny) skal lyde:

  Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra fredningstiden for hummer, jf. § 34 a første, tredje og fjerde ledd, og tillate fangst av rognhummer når det er nødvendig for etablering av akvakultur med hummer og slik fangst vurderes å være forsvarlig ut fra hummerbestandens tilstand i det aktuelle området. Det kan også gjøres unntak fra teinepåbudet i § 33 første ledd. Tillatelse kan kun gis til innehaver av tillatelse til å drive oppdrett av hummer.

  Den som gis tillatelse etter første ledd plikter å sette ut et antall hummerunger på fangststedet som antas å minst kompensere for den reduserte rekrutteringen som følge av uttaket av rognhummer. Fanget rognhummer skal gjenutsettes på fangststedet snarest mulig etter kultivering, med mindre Fiskeridirektoratet bestemmer noe annet. Det kan settes vilkår for tillatelse etter første ledd, herunder om antall hummerunger som skal settes ut, rapporteringsrutiner, merking av hummer som settes ut mv.

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  ”””””””””””””””””””””””””””””””””

  Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

  Fiskeridirektoratet har den 16. juni 2009 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 forvaltning av viltlevande marine ressursar § 20 og Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende endring:

  § 61 første ledd bokstav a (endret) skal lyde:

  I følgende områder mellom 6 og 12 nautiske mil fra grunnlinjene er det tillatt å fiske med trål hele året:

  a) Sør for 67°10'N og langs kysten til grensen mot Sverige.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  HØ/EW

  Forskriften i sin helhet kan du laste ned i pdf-format:

  (259,94 kB)

  Vedlegg:

  (71,14 kB) (79,60 kB) (201,43 kB)