J-111-1995: (Utgått) Forskrift om høsting av tang og tare

Erstattet av: J-74-2009

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 13.07.1995

Forskrift om høsting av tang og tare

Innholdsfortegnelse:

  Med hjemmel i § 2 i lov av 21. juni 1963 nr. 12 om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn
  petroleumsforekomster og § 4 l), n), og o) i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., er det ved kgl. res. av 13. juli 1995 bestemt:

  § 1 Virkeområde

  Forskriften gjelder for undersøkelse og høsting av tang og tare i indre norsk farvann, norsk sjøterritorium og den del av kontinentalsokkelen som er undergitt norsk jurisdiksjon.
  Forskriften gjelder ikke for områder undergitt privat eiendomsrett.

  § 2 Formål

  Forskriftens formål er å sikre en forsvarlig og langsiktig utnyttelse av tang og tare som del av en helhetlig forvaltning av kystens ressurser og naturmiljø.

  § 3 Retten til høsting av tang og tare

  Retten til høsting av tang og tare tilhører staten.

  § 4 Tillatelse til høsting av tang og tare

  Fiskeridirektoratet kan fastsette forskrift for flere høstefelt som til sammen utgjør et område.

  I forskrift fastsatt etter første ledd, kan Fiskeridirektoratet i samråd med Direktoratet for
  Naturforvaltning, tillate høsting av tang og tare i bestemte felt. Forskriften skal inneholde bestemmelser om i hvilken rekkefølge feltene skal høstes og hvor lang tid det skal gå
  mellom hver gang samme felt kan høstes. Andre bestemmelser kan også fastsettes.

  Tillatelse for et område kan gis for inntil 5 år om gangen, og kan kun gis dersom det er sannsynlig at tang- og tareskogen og det økologiske systemet i området eller i nærliggende områder kan tåle den belastning høsting innebærer.

  Et område eller et felt kan stenges før 5 år er gått dersom høstingen har fått eller kan få andre konsekvenser enn antatt da forskriften ble fastsatt.

  Forskriften kan for forskningsformål inneholde bestemmelser om varig forbud mot høsting av tang og tare i bestemte felt.

  § 5 Krav til dokumentasjon for åpning av felt

  Fiskeridirektoratet kan kreve at den som ønsker å høste tang og tare i felt hvor dette ikke er tillatt, må dokumentere at feltet egner seg for høsting.

  § 6 Tillatelse til forskning og undersøkelse

  Fiskeridirektoratet kan tillate høsting i andre områder enn de som er åpnet i medhold av forskriftens § 4. Tillatelse kan kun gis til forskning eller undersøkelse av om et område er egnet for høsting. Slik tillatelse kan gis til bestemt person, selskap eller institusjon.

  § 7 Bestemmelser om høsteredskaper

  Fiskeridirektoratet kan gi bestemmelser om hvilke redskap som kan anvendes for høsting av tang og tare, samt regulere bruk av redskap.

  § 8 Registreringsplikt

  Ingen kan drive høsting av tang og tare med trål eller annen mekanisk redskap uten å ha registrert sitt fartøy i Fiskeridirektoratets register over fartøy for tang- og
  tarehøsting.

  Ved utskiftning av fartøy skal det gis melding til Fiskeridirektoratet.

  § 9 Meldeplikt.

  Senest 1 måned før høstingen tar til, skal fartøyets eier eller bruker sende melding til Fiskerisjefen i det aktuelle distrikt om hvilke felt som skal høstes og tidsrommet for høstingen.

  § 10 Rapportering av høstekvantum, kontroll m.v.

  Det skal føres fangstdagbok når det høstes tang og tare. Fangstdagboken skal inneholde angivelse av dato, høstested og kvantum. Fiskeridirektoratet kan kreve fangstdagboken fremlagt.

  Det skal gis årlig rapport til Fiskeridirektoratet om høstekvantum for hvert høstefelt.

  Fiskeridirektoratet kan ved forskrift fastsette nærmere regler om gjennomføringen etter første og annet ledd.

  § 11 Fiske i høsteområdene

  Fiske skal kunne drives innenfor de felter som er åpnet for høsting av tang og tare i den utstrekning det ikke kommer til fortrengsel for tang- og tarehøsterne.

  Fiskeridirektoratet kan utferdige ytterligere bestemmelser, herunder
  gi pålegg av hensyn til fisket.

  § 12 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsom overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes i henhold til § 4 i lov av 21. juni 1963 nr. 12 om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn
  petroleumsforekomster og i henhold til § 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v.

  § 13 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Fra samme tid oppheves forskrift om regulering av fiske og taretråling, fastsatt ved kgl. res. av 4. mars 1988.

  Fiskeridirektoratets bestemmelser gitt i medhold av forskrift av 4. mars 1988 om regulering av fiske og taretråling, skal gjelde inntil de oppheves eller avløses av bestemmelser gitt i medhold av denne forskrift.

  TM/BJ