J-109-2020: (Utgått) Forskrift om forbud mot fangst av snøkrabbe

Erstatter: J-210-2019

Erstattet av: J-213-2020

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 22.06.2020

Forskrift om endring i forskrift om forbud mot fangst av snøkrabbe

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektortet 22. juni 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 19. desember 2014 nr. 1836 om forbud mot fangst av snøkrabbe

  I

  I forskrift av 19.desember 2014 nr. 1836 om forbud mot fangst av snøkrabbe gjøres følgende endringer:

  § 4 første ledd skal lyde:

  I perioden fra og med 10. juli til og med 30. september er det forbudt å fangste snøkrabbe.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om forbud mot fangst av snøkrabbe

  Fastsatt av Nærings - og fiskeridepartementet 18.12.2014 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 13, § 16, § 36, § 37, § 47og § 59, lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 20 og lov om Svalbard av 17.juli 1925 nr.11 (Svalbardloven) § 4.

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske og utenlandske fartøy å fangste snøkrabbe i norsk sjøterritorium og indre farvann, og på den norske kontinentalsokkelen. For norske fartøy gjelder forbudet også på andre lands kontinentalsokkel.

  § 2 Opphevet

  § 3 Totalkvote

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan fartøy med snøkrabbetillatelse etter konsesjonsforskriften fangste og lande inntil 4 500 tonn snøkrabbe utenfor territorialfarvannet i 2020.

  Av kvantumet i første ledd avsettes 20 tonn til forsknings- og forvaltningsformål.

  § 4 Forbud mot fangst i visse perioder og innblanding av bløtkrabbe

  I perioden fra og med 10. juli til og med 30. september er det forbudt å fangste snøkrabbe.

  Det er ikke tillatt å ha mer enn 20 % innblanding av bløtkrabbe i fangst etter snøkrabbe. Ved mer enn 20 % innblanding av bløtkrabbe i de enkelte fangster, skal fangsting stoppes og fartøyet skal skifte fangstfelt.

  Fartøy som fangster snøkrabbe skal rapportere om innblanding av bløtkrabbe i fangstene på e-post til fmc@fiskeridir.no i henhold til gjeldende retningslinjer for rapportering om innblanding av bløtkrabbe fastsatt av Fiskeridirektoratet.

  Fiskeridirektoratet kan forby fangst av snøkrabbe i perioder og områder dersom biologiske hensyn tilsier det.

  § 5 Melding om oppstart av fangst

  Fartøy som skal fangste snøkrabbe skal senest en uke før fangststart, sende melding til Fiskeridirektoratet om når fangsten planlegges påbegynt. Melding sendes til Fiskeridirektoratets sjøtjeneste på e-post rojen@fiskeridir.no og chval@fiskeridir.no

  § 6 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser, dersom det er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

  § 7 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6.juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven.

  § 8 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes i henhold til lov 6.juni 2008 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 61, § 64 og § 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 9 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2015.

  «»»»»»»»»»»»»»»»»»»